Tracking Documants System
Office of Computer Services

Finished Outstanding
ALL Network Administration Academy Operation System Software Research Other
Information | Services and Training |Computer System and Network

ลำดับ วันที่รับ/ส่ง ประเภทเอกสาร เลขที่(ศธ) เลขที่รับ/ส่ง ลงวันที่ เอกสารรับจาก/ส่งถึง เรื่อง มอบหมายฝ่าย มอบหมายบุคคล วันที่มอบหมาย สถานภาพ หมายเหตุ
102/01/2551เข้าศธ0513.10102/2125400389727 ธ.ค. 50ผู้อำนวยการกองกลางผลการวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารนฤมล02/01/2551เสร็จสิ้นปรับปรุงแผนและสรุปรายงานให้สภาทราบก่อนหมดวาระดำรงตำแหน่ง  
202/01/2551เข้าศธ0513.10103/ว413300387625 ธ.ค. 50กองการเจ้าหน้าที่ขอเชิญร่วมสัมมนาผู้บริหารเพื่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการความขัดแย้งในองค์กรอื่นๆบุปผชาติ02/01/2551เสร็จสิ้น4 มกราคม 2550 อบรม 22 ม.ค. 50  
302/01/2551เข้าศธ0513.11001/0403200390227 ธ.ค. 50เลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์ขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์พวงทิพย์02/01/2551เสร็จสิ้น  
402/01/2551เข้าศธ 0513.10908/209900387525 ธ.ค. 50อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ในการขอพื้นที่ Server เพื่อติดตั้งระบบฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์สุทธินี02/01/2551เสร็จสิ้น  
504/01/2551เข้าศธ0505(9)/พิเศษ00390326 ธ.ค. 50สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาขออนุเคราะห์ตอบแบบสแบถามอื่นๆบุปผชาติ04/01/2551เสร็จสิ้นถึง อ.ยืน  
604/01/2551เข้าศธ 0513.10103/ว419200390728 ธ.ค. 50ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ขอให้พิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับกาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2551ฝ่ายบริหารสุรินทร์04/01/2551เสร็จสิ้น11 ก.พ. 51  
704/01/2551เข้าศธ 0513.10107/157800390026 ธ.ค. 50กองแผนงานการรายงผลเป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2551 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. -31 ธ.ค. 50)ฝ่ายบริหารอรุณ01/04/2551เสร็จสิ้น9 ม.ค. 51  
804/01/2551เข้าศธ 0513.10609/26400390425 ธ.ค. 50เลขานุการ ประธานโครงการปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้ ภาคพิเศษขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2551ฝ่ายวิชาการกรองแก้ว04/01/2551เสร็จสิ้น  
907/01/2551เข้าศธ0513.12201/06090000244 ม.ค. 51สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขอเก็บเงินค่าจัดเลี้ย วันที่ 26 ธ.ค. 50 12,000 บาทฝ่ายบริหารอรุณ07/01/2551เสร็จสิ้น  
1007/01/2551เข้าศธ 0559/529100000130 ธ.ค. 50มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาดูงานฝ่ายบริหารอำไพ07/01/2551เสร็จสิ้น17 ม.ค. 51  
1107/01/2551เข้าศธ0513.10107/00040000022 ม.ค. 51กองแผนงานแจ้งวัน เวลา การอบรมการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2552ฝ่ายบริหารสุรินทร์07/01/2551เสร็จสิ้น15 ม.ค. 50  
1207/01/2551เข้าศธ0513.10121/0180000133 ม.ค. 51ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการขออนุเคราะห์ส่งจดหมายประชาสัมพันธ์ผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฝ่ายวิชาการกรองแก้ว07/01/2551เสร็จสิ้น  
1307/01/2551เข้าศธ0559/529100371911 ธ.ค. 50โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีขออนุเคราะห์ศึกษาดูงานฝ่ายบริหารอำไพ07/01/2551เสร็จสิ้น5 ก.พ. 51  
1407/01/2551เข้า2700/10400000224 ม.ค. 41ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรขออนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการฝ่ายปฏิบัติการประพฤติ07/01/2551เสร็จสิ้น11 ม.ค. 51  
1508/01/2551เข้าศธ0513.10125/108800003926 ธ.ค. 50ศูนย์วิชาบูรณาการขออนุเคราะห์เปลี่ยนแปลงผู้ดูแล e-mail ของศูนย์ฝ่ายเครือข่ายวันเพ็ญ08/01/2550เสร็จสิ้น  
1608/01/2551เข้าศธ0513.10103/ว.-0000383 ม.ค. 51กองการเจ้าหน้าที่การเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคมฝ่ายบริหารสุรินทร์08/01/2551เสร็จสิ้นแจ้งผู้ประกันตนในหน่วยงานทราบและดำเนินการต่อไป  
1708/01/2551เข้าศธ0513.10106/1380000364 ม.ค. 51กองบริการการศึกษาขออนุเคราะห์คอมจัดงาน "เลือกแนวทาง วางอนาคต"ฝ่ายปฏิบัติการธนลักษณ์08/01/2551เสร็จสิ้น10-11 ม.ค. 51  
1808/01/2551เข้าศธ0513.10121/0040000062 ม.ค. 51สำนักงานบริการวิชาการขอนุมัติใช้ระบบการถ่ายทอดสดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบนเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์ขึ้นเว็บฝ่ายปฏิบัติการศศิธร08/01/2551เสร็จสิ้น14 ม.ค. 51  
1908/01/2551เข้า-000019พ.ย. 50สถาบันไอทีไอทีขอเชิญร่วมการแข่งขัน MOS Olysmpic 2008 ครั้งที่ 6ฝ่ายวิชาการศศิธร08/01/2551เสร็จสิ้น31 ม.ค. 51  
2008/01/2551เข้า-0000142 ม.ค. 51สถาบันเอไอทีเยี่ยมชมดูงาน จาก ลาวฝ่ายบริหารอำไพ08/01/2551เสร็จสิ้น14 ม.ค. 51  
2109/01/2551เข้าสอ.มก.017/25500000598 ม.ค. 51สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.ขออนุเคราะห์ถ่ายทอดสดฝ่ายวิชาการมงคล09/01/2551เสร็จสิ้น24 ม.ค. 51  
2209/01/2551เข้าศธ0513.10107/00280000638 ม.ค. 51กองแผนงานขออนุเคราะห์ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ฝ่ายวิชาการมงคล09/01/2551เสร็จสิ้น16 ม.ค. 51  
2309/01/2551เข้าศธ0513.12401/ว0020000647 ม.ค. 51สถาบันภาษาศาสตร์ฯลงนามถวายความอาลัยและชมนิทรรศการฝ่ายบริหารอำไพ09/01/2551เสร็จสิ้น  
2414/01/2551เข้าศธ0513.13403/0130000718 ม.ค. 51สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมขอ Accountฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์พวงทิพย์14/01/2551เสร็จสิ้น  
2514/01/2551เข้าศธ0513.10105/ว00240000697 ม.ค. 51กองคลังรายงานผลการดำเนินงานเงินรายได้ ปี 2551 ไตรมาส 1ฝ่ายบริหารอรุณ14/01/2551เสร็จสิ้น1 ก.พ. 51  
2614/01/2551เข้าส.วน.94/255100011011 ม.ค. 51สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการกรองแก้ว14/01/2551เสร็จสิ้น  
2714/01/2551เข้าศธ0513.13403/0140000878 ม.ค. 51สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมขออนุเคราะห์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ธนลักษณ์14/01/2551เสร็จสิ้น28 ม.ค. 51  
2814/01/2551เข้าศธ0513.11001/00290000738 ม.ค. 51คณะเศรษฐศาสตร์ขออนุเคราะห์แผ่นซอฟต์แวร์ Windows Server 2003ฝ่ายระบบและพัฒนาโปรแกรมพิชญ์14/01/2551เสร็จสิ้น  
2914/01/2551เข้าศธ0513.135/002300008810 ม.ค. 51ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการกรองแก้ว14/01/2551เสร็จสิ้น  
3015/01/2551เข้าวท5301/021700013614 ม.ค. 51สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศการจ้างดำเนินโครงการระบบจัดเก็บฐานข้อมูลครุภัณฑ์ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์สมใจ15/01/2551เสร็จสิ้น17 มค 51 นำหนังสือมอบอำนรจมาเซ็นสัญญา  
3115/01/2551เข้าศธ0513.10107/00310000828 ม.ค. 51กองแผนงานการลงทะเบียนเรียนผ่านเครือข่ายของโครงการภาคพิเศษอื่นๆประดนเดช15/01/2551เสร็จสิ้นมอบสำนักฯ บัณฑิตหาแนวทางดำเนินให้โครงการพิเศษลงทะเบียนทันเปิด  
3215/01/2551เข้าศธ0513.10107/004500010010 ม.ค. 51กองแผนงานขออนุเคราะห์ใช้ห้องฝึกอบรม e-Revenueฝ่ายวิชาการศศิธร15/01/2551เสร็จสิ้น18 ม.ค. 51  
3315/01/2551เข้าศธ0513.10801/ว14500011614 ม.ค. 51คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอ Accountฝ่ายเครือข่ายพวงทิพย์15/01/2551เสร็จสิ้น  
3415/01/2551เข้าศธ0513.10107/00420000999 ม.ค. 51กองแผนงานขอเพิ่เมิตมและยกเลิกหน่วยงาน 3 มิติอื่นๆประดนเดช15/01/2551เสร็จสิ้น  
3515/01/2551เข้าศธ0513.10102/ว46500010511 ม.ค. 51ประชาสัมพันธ์ขอให้โอนเงินค่าบัตรอวยพรฝ่ายบริหารเครือวัลย์15/01/2551เสร็จสิ้น  
3616/01/2551เข้าศธ0513.10710/023/5100014915 ม.ค. 51ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ IFIP TC2 Academy ICSL Summer Schoolฝ่ายวิชาการกรองแก้ว16/01/2551เสร็จสิ้น22-23 ก.พ. 51  
3717/01/2551เข้าศธ 0513.11507/05900014814 ม.ค. 51เลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาการใช้ที่ดินฯขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์พวงทิพย์17/01/2551เสร็จสิ้น  
3817/01/2551เข้าศธ0513.10510/030001422 ม.ค. 51ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาฝ่ายวิชาการกรองแก้ว17/01/2551เสร็จสิ้น  
3918/01/2551เข้าศธ0513.135/004200013914 ม.ค. 51สำนักหอสมุดขออนุเคราะห์ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาฝ่ายวิชาการศศิธร18/01/2551เสร็จสิ้น22-24 ม.ค. 51  
4018/01/2551เข้าศธ0513.10102/52500013814 ม.ค. 51กองกลางการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปีต่อสภามก.ฝ่ายบริหารมัณฑนา18/01/2551เสร็จสิ้นทำขนาดเอ4 พิมพ์สองหน้า พิมพ์ขาวดำ พิจารณาเนื้อหาให้เหมาะสม  
4121/01/2551เข้าศธ0509(3)/ว3900016610 ม.ค. 51สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กลุ่มพัฒนาศักยภาพฯ นปก.การอบรม การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม) และ นบก. ปี 2551อื่นๆบุปผชาติ21/01/2551เสร็จสิ้นผอ.เข้ารุ่นที่ 20 วันที่ 21 เม.ย. - 27 พ.ค. 51  
4221/01/2551เข้าศธ0523.1.14/77400019126 ธ.ค. 50ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขออนุมัติจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีอื่นๆบุปผชาติ21/01/2551เสร็จสิ้น10 -15 มี.ค. 2551  
4321/01/2551เข้าศธ 0513.10109/ว277700016714 ม.ค. 51กองวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอื่นๆบุปผชาติ21/01/2551เสร็จสิ้น29 ก.พ. 51  
4421/01/2551เข้าสปสช.01/พิเศษ00018017 ธ.ค. 50สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอความอนุเคราะห์ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายวิชาการศศิธร21/01/2551เสร็จสิ้น31 ม.ค. 51  
4522/01/2551เข้าศธ0513.10907/00500018116 ม.ค. 51หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนฝ่ายบริหารอำไพ22/01/2551เสร็จสิ้น4 ก.พ. 51 9.00-12.00 น.  
4622/01/2551เข้าทก0207.3/ว880000007 ม.ค. 51กระทรวงไอซีทีขอเชิญร่วมสัมมา แผนการส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในภาครัฐฝ่ายวิชาการศศิธร22/01/2551เสร็จสิ้น24 ม.ค. 51  
4722/01/2551เข้า-00017510 ม.ค. 51บ. intelขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เทคโนปี 2551ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์พิชญ์22/01/2551เสร็จสิ้น  
4822/01/2551เข้าศธ0513.10107/008900020318 ม.ค. 51ผู้อำนวยการกองแผนงานงบประมาณเงินรายได้ ปี 2552 ผ่าน e-Revenueฝ่ายบริหารมัณฑนา22/01/2551เสร็จสิ้น29 ก.พ. 51  
4922/01/2551เข้าสอซช.(G)/96700019221 ม.ค. 51ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการ อาคารกิจกรรม ชั้น 2ฝ่ายบริหารชิดชนก22/01/2551เสร็จสิ้นมอบเลขาแจ้งด้วยวาจาขอปรึกษาเรื่องนี้ภายหลัง  
5024/01/2551เข้าศธ0513.10102/ว04300021721 ม.ค. 51ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 46ฝ่ายปฏิบัติการเบญจวรรณ24/01/2551เสร็จสิ้น24 ม.ค. 51  
5124/01/2551เข้าศนท8/1082/0800020818 ม.ค. 51มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยขออนุเคราะห์ลง BANNER โฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ฝ่ายปฏิบัติการเบญจวรรณ24/01/2551เสร็จสิ้น  
5224/01/2551เข้าศธ0513.11404/07700023221 ม.ค. 51ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอให้ออกรหัสในการเข้าใช้อีเมล์ของภาคฝ่ายเครือข่ายพวงทิพย์24/01/2551เสร็จสิ้น  
5325/01/2551เข้าศธ0513.10116/ว12100021122 ม.ค. 51ผู้อำนวยการสถานพยาบาลการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2551ฝ่ายบริหารสุรินทร์25/01/2551เสร็จสิ้น7 ก.พ. 51  
5425/01/2551เข้าศธ0501(4)/ว250002188 ม.ค. 51สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขออนุเคราะห์ตรวจสอบรายงานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษาในสถานที่อุดมศึกษา ภาค 1/2550อื่นๆประสพสุข25/01/2551เสร็จสิ้น7 ก.พ. 51  
5525/01/2551เข้าศธ0513.10106/ปวก.46/00023123 ม.ค. 51ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาการถ่ายทอดพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการฝ่ายปฏิบัติการมงคล25/01/2551เสร็จสิ้น29 ม.ค. 51 9.30 น.  
5625/01/2551เข้าศธ0521.1.0912/00300022610 ม.ค. 51ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ขอส่งรายชื่อนักศึกษาฝึกงานฝ่ายบริหารสุรินทร์25/01/2551เสร็จสิ้น  
5725/01/2551เข้าศธ0513.10109/283200020521 ม.ค. 51กองวิเทศสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของมก.ฝ่ายบริหารเจน25/01/2551เสร็จสิ้นประสานกองวิเทศ และแจ้งกรรมการบริหารฯ  
5825/01/2551เข้าศธ0513.10801/00100021622 ม.ค. 51คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอส่งรายชื่อนิสิตเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อนฝ่ายบริหารสุรินทร์25/01/2551เสร็จสิ้น  
5928/01/2551เข้า00026128 ม.ค. 51คณะวิทยาศาสตร์ขออนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลผู้กระทำผิดทางอินเตอร์เน็ตฝ่ายเครือข่ายสมใจ28/01/2551เสร็จสิ้น  
6028/01/2551เข้าศธ0513.12901/302900025118 ม.ค. 51สถาบันอินทรีฯขออนุเคราะห์แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายปฏิบัติการกรองแก้ว28/01/2551เสร็จสิ้น  
6128/01/2551เข้าศธ0513.14101 นด/4140002487 ม.ค. 51ศูนย์ผลิตภัณฑ์นมขอให้ชำระค่าน้ำดื่มฝ่ายบริหารอรุณ28/01/2551เสร็จสิ้น  
6228/01/2551เข้าศธ0513.14101 นด/37100024725 ม.ค. 51ศูนย์ผลิตภัณฑ์นมขอให้ชำระค่าน้ำดื่มฝ่ายบริหารอรุณ28/01/2551เสร็จสิ้น  
6328/01/2551เข้าศธ0533.9.001/255100023423 ม.ค. 51ม.ราชภัฎเชียงใหม่ขออนุญาตศึกษาดูงานฝ่ายบริหารอำไพ28/01/2551เสร็จสิ้น4 มีนาคม 09.00 - 11.00 น.  
6429/01/2551เข้าศธ0513.11701/047100027228 ม.ค. 51ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานานาชาติพิจารณาอนุมัติบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์พวงทิพย์29/01/2551เสร็จสิ้น  
6529/01/2551เข้าศธ0513.10104/016600026918 ม.ค. 51กองกิจการนิสิต (มาจากกองแผนงาน)ขออนุเคราะห์การให้บริการด้านคอมพิวเตอร์อื่นๆอนันต์29/01/2551เสร็จสิ้น  
6629/01/2551เข้าศธ0513.40101/013600026825 ม.ค. 51สำนักงานวิทยาเขต สกลนครขออนุเคราะห์ศึกษาดูงานระบบารสนเทศงานบริหารฝ่ายบริหารอำไพ29/01/2551เสร็จสิ้น4 ก.พ. 9.00- 12.00 น.  
6729/01/2551เข้าทก0202/ว35000026716 ม.ค. 51กระทรวงไอซีทีขออนุเคราะห์เผยแพร่เว็บไซตศูนย์กลางความรู้แห่งชาติฝ่ายวิชาการกรองแก้ว29/01/2551เสร็จสิ้น  
6829/01/2551เข้าศธ0575/;900026421 ม.ค. 51สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาขออนุเคราะห์อำนวยความสะดวกติดตั้งอุปกรณ์ขยายวงจรสื่อสัญญาณฝ่ายเครือข่ายสุรชัย29/01/2551เสร็จสิ้น24 ม.ค. - 12 ก.พ. 50  
6929/01/2551เข้าศธ0513.109/14700022123 ม.ค. 51คณะศึกษาศาสตร์ขออนุเคราะห์ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาของมก.ฝ่ายระบบและพัฒนาโปรแกรมสุรชัย29/01/2551เสร็จสิ้น  
7029/01/2551เข้าศธ0516.34/ว289900022827 ธ.ค. 50ม.ธรรมศาสตร์ขออนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมฝ่ายบริหารบุปผชาติ29/01/2551เสร็จสิ้น  
7129/01/2551เข้าศธ0513.132/00090002463 ม.ค. 51อาคารสารนิเทศ 50 ปีขออนุเคราะห์ใช้โปรแกรมจองห้องฝ่ายระบบและพัฒนาโปรแกรมพิชญ์29/01/2551เสร็จสิ้นแจ้งผจก.50 ปีมาหารือ  
7229/01/2551เข้าศธ0513.10109/ว279900017416 ม.ค. 51กองวิเทศสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์ฝ่ายบริหารจิตติมา29/01/2551เสร็จสิ้น  
7329/01/2551เข้า-00025915 ม.ค. 51BINARY GRAPHICS CO., LTD.ขอนำเสนอโซลูชั่นในการพัฒนาองค์กรด้วยไอทีและระบบซอฟต์แวร์รูปแบบต่าง ๆอื่นๆประดนเดช29/01/2551เสร็จสิ้น  
7429/01/2551เข้าศธ0513.10120/02500025324 ม.ค. 51หอจดหมายเหตุกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพี่นางฯฝ่ายบริหารชิดชนก29/01/2551เสร็จสิ้น  
7529/01/2551เข้าศธ0513.10209/10300025224 ม.ค. 51ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรขอเปลี่ยนผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบสรุปผลการประเมินการเรียนการสอนฝ่ายระบบและพัฒนาโปรแกรมพิชญ์29/01/2551เสร็จสิ้น  
7630/01/2551เข้าศธ0513.10120/058300027829 ม.ค. 51สำนักงานทรัพย์สินขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการกรองแก้ว30/01/2551เสร็จสิ้น  
7730/01/2551เข้าศธ0513.10116/12600027923 ม.ค. 51สถานพยาบาลขอเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล เดือนธันวาคม 3985 บาทฝ่ายบริหารอรุณ30/01/2551เสร็จสิ้น  
7830/01/2551เข้าศธ0513.10713/7800029330 ม.ค. 51หัวหน้าภาควิชาสถิติการประเมินการเรียนการสอนฝ่ายระบบและพัฒนาโปรแกรมพิชญ์30/01/2551เสร็จสิ้น  
7901/02/2551เข้าศธ0513.10713/2400027028 ม.ค. 51หัวหน้าภาควิชาสถิติขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลแบบสำรวจต่อการจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 46ฝ่ายบริหารสุรินทร์01/02/2551เสร็จสิ้น8 ก.พ. 51  
8001/02/2551เข้าศธ0513.10103/ว037200029430 ม.ค. 51กองการเจ้าหน้าที่ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2550ฝ่ายบริหารสุรินทร์01/02/2551เสร็จสิ้น15 ก.พ. 51 ส่งรรยชื่อ 10 คน  
8101/02/2551เข้าทส0901.404/พิเศษ00029228 ม.ค. 51กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชขอใช้สถานที่ในการจัดฝึกอบรมฝ่ายวิชาการมงคล01/02/2551เสร็จสิ้น10-14 มี.ค. 51  
8201/02/2551เข้าศธ0513.10117(1)/162/00028924 ม.ค. 51ผู้จัดการร้านพันธ์ไม้ มก.ขออนุเคราะห์ลงประชาสัมพันธ์ ในเว็บไซตฝ่ายวิชาการกรองแก้ว01/02/2551เสร็จสิ้น  
8301/02/2551เข้าศธ0513.10101/6600028628 ม.ค. 51หัวหน้าสำนักงานอธิการบดีการรายงานผลการดำเนินการตามมติ ครม. เรื่องแผนสร้างราชการใสสะอาดฝ่ายบริหารนฤมล01/02/2551เสร็จสิ้น  
8404/02/2551เข้าศธ0513.135/01010003031 ก.พ. 51สำนักหอสมุดขอรับบริจาคเสื้อผ้าหรือทุนอาหารกลางวันฝ่ายบริหารอำไพ04/02/2551เสร็จสิ้น15 ก.พ. 51  
8504/02/2551เข้าศธ0513.10714-พิเศษ00030731 ม.ค. 51ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสมัครคัดนักกีฬาแบดมินตันฝ่ายบริหารอำไพ04/02/2551เสร็จสิ้น  
8604/02/2551เข้าศธ0501(4)/ว9600030925 ม.ค. 51สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯฝ่ายบริหารอำไพ04/02/2551เสร็จสิ้นส่งรายละเอียดข้อมูลพร้อมภาพประกอบการจัดกิจกรรมโครงการ 20 ก.พ. 51  
8704/02/2551เข้าศธ0577/ว6600032418 ม.ค. 51โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษาขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลฝ่ายวิชาการกรองแก้ว04/02/2551เสร็จสิ้น  
8804/02/2551เข้าศธ0513.10105/03380003274 ก.พ. 51ผู้อำนวยการกองคลังขออนุเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมพริ้นเตอร์ 1 ชุดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์คันธชล04/02/2551เสร็จสิ้น  
8904/02/2551เข้าศธ0513.10108/07800030531 ม.ค. 51กองยานพาหนะฯขออนุเคราะห์อนุมัติกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติกล้องวงจรปิดฝ่ายบริหารเครือวัลย์04/02/2551เสร็จสิ้น  
9005/02/2551เข้าศธ0513.10103/ว036900033030 ม.ค. 51กองการเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดจัดสรรเงินรายได้ประจำปี 2549 ส่วนที่ 2ฝ่ายบริหารจิตธนา05/02/2551เสร็จสิ้น  
9105/02/2551เข้าศธ0513.10501/028300033131 ม.ค. 51คณะมนุษยศาสตร์ขออนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดสเปคระบบเครือข่ายฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์พิชญ์05/02/2551เสร็จสิ้น  
9206/02/2551เข้าศธ0513.10801/ว4970003525 ก.พ. 51คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอนำส่งแบบขอ Accountฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์พวงทิพย์06/02/2551เสร็จสิ้น  
9306/02/2551เข้าศธ0513.10801/47850038886 พ.ย. 51คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติฝ่ายบริหารจิตธนา06/02/2551เสร็จสิ้น  
9406/02/2551เข้าEx-MBA180003555 ก.พ. 2551โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาประจำปี 2551ฝ่ายวิชาการกรองแก้ว06/02/2551เสร็จสิ้น  
9508/02/2551เข้าศธ000000009005 ก.พ. 51ว.สกลขอดูงานฝ่ายบริหารอำไพ06/02/2551เสร็จสิ้น  
9611/02/2551เข้าศธ0513.10116/1990003656 ก.พ. 51ผู้อำนวยการสถานพยาบาลขอแจ้งผู้ดูแลระบบฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์พิชญ์//2551เสร็จสิ้น  
9711/02/2551เข้าศธ0513.10401/ว01650003847 ก.พ. 51คณะประมงขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานฝ่ายวิชาการกรองแก้ว11/02/2551เสร็จสิ้น  
9811/02/2551เข้าศธ0513.10103/ว04350003815 ก.พ. 51งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ขอส่งเอกสารใบรับรอง/แจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบริหารสุรินทร์11/02/2551เสร็จสิ้น  
9911/02/2551เข้าศธ0513.12101/03170003807 ก.พ. 51เลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวฝ่ายวิชาการกรองแก้ว11/02/2551เสร็จสิ้น  
10011/02/2551เข้าศธ0513.10214/ว0640003787 ก.พ. 51ประธานโครงการปริญญาโทสาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา คณะเกษตรขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (รอบ2)ฝ่ายวิชาการกรองแก้ว11/02/2551เสร็จสิ้น  
10111/02/2551เข้าศธ0513.11701/05210003777 ก.พ. 51ศูนย์การศึกษานาชาติขอให้โอนเงินค่าห้องพัก พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 51ฝ่ายบริหารอรุณ11/02/2551เสร็จสิ้น  
10211/02/2551เข้าศธ0513.13401/ว35100037130 ม.ค. 51สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมฝ่ายวิชาการกรองแก้ว11/02/2551เสร็จสิ้น  
10313/02/2551เข้าศธ0513.10101/6700044228 ม.ค. 51รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยขอเปลี่ยนเครื่องโน๊ตบุ๊คอื่นๆเบญจวรรณ13/02/2551เสร็จสิ้น  
10413/02/2551เข้าวท5401.6990/800003935 ก.พ. 51ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยีขอเชิญร่วมสัมมนาฝ่ายวิชาการศศิธร13/02/2551เสร็จสิ้น6-7 มี.ค. 51  
10513/02/2551เข้าศธ0513.10103/ว04630003958 ก.พ. 51กองการเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาครัฐฝ่ายวิชาการกรองแก้ว13/02/2551เสร็จสิ้น  
10613/02/2551เข้าศธ0513.10102/0880004008 ก.พ. 51ประชาสัมพันธ์ขออนุเคราะห์เจ้าหน้าที่และยืมจอพลาสมาพร้อมอุปกรณ์ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2008ฝ่ายปฏิบัติการศศิธร13/02/2551เสร็จสิ้นมอบปรีชา ประสาน 19 ก.พ. 51  
10713/02/2551เข้าศธ0513.10811/(บสข)1000040211 ก.พ. 51คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการถ่ายทอดผ่านระบบ Internetฝ่ายปฏิบัติการมงคล13/02/2551เสร็จสิ้น29 กพ 51  
10814/02/2551เข้าศธ0513.10103/ว051900042412 ก.พ. 51กองการเจ้าหน้าที่การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 1 เม.ย. 51ฝ่ายบริหารสุรินทร์14/02/2551เสร็จสิ้น29 ก.พ. 51  
10914/02/2551เข้าวท0401/35700021916 ม.ค. 51สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติขอให้เร่งดำเนินการแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายบริหารนฤมล14/02/2551เสร็จสิ้น  
11014/02/2551เข้าศธ0513.10102/09400041112 ก.พ. 51ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่อง visualizer เครื่องฉาย LCD และขอยกเว้นค่าธรรมเนียมฝ่ายบริหารปรีชา14/02/2551เสร็จสิ้น19 ก.พ. 51  
11114/02/2551เข้าศธ0513.11505/10400041913 ก.พ. 51บัณฑิตวิทยาลัยขอรหัสบัญชีเครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์พวงทิพย์14/02/2551เสร็จสิ้น  
11214/02/2551เข้าศธ0513.10118/10600042512 ก.พ. 51สำนักประกันคุณภาพ มก.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพ ปี 2551 หลักสูตรที่ 2ฝ่ายบริหารนฤมล14/02/2551เสร็จสิ้น29 ก.พ. 51  
11314/02/2551เข้าศธ0513.10102/192900042713 ก.พ. 51กองกลางขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลในวันมาฆบูชาฝ่ายบริหารอำไพ14/02/2551เสร็จสิ้นเวียน  
11414/02/2551เข้าทก02108ว9560004307 ก.พ. 51กระทรวงไอซีทีขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาอื่นๆประสพสุข14/02/2551เสร็จสิ้น18 ก.พ. 51  
11514/02/2551เข้าศธ0513.10118/10700043212 ก.พ. 51สำนักประกันคุณภาพขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพ ปี 2551 หลักสูตรที่ 3ฝ่ายบริหารนฤมล14/02/2551เสร็จสิ้น14 มี.ค. 51  
11614/02/2551เข้าศธ 0513.10102/210800042212 ก.พ. 51กองกลางขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศล 50 วัน สมเด็จพระพี่นางฯอื่นๆเบญจวรรณ14/02/2551เสร็จสิ้น20 ก.พ. 51  
11715/02/2551เข้าศธ0513.204/021000044912 ก.พ. 51เลขานุการ (คณบดีลงนาม) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขอความอนุเคราะห์รับนิสิตฝึกงานฝ่ายบริหารสุรินทร์15/02/2551เสร็จสิ้น  
11818/02/2551เข้าศธ0513.10107/020100046514 ก.พ. 51กองแผนงานการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการประมวลผลทะเบียนทรัพย์สินฝ่ายบริหารเครือวัลย์18/02/2551เสร็จสิ้นมอบงานพัสดุ การเงินตรวจสอบ 27 ก.พ. 51  
11919/02/2551เข้าศธ0513.10103/ว051800045612 ก.พ. 51กองการเจ้าหน้าที่การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำฝ่ายบริหารสุรินทร์19/02/2551เสร็จสิ้น29 ก.พ. 51  
12019/02/2551เข้าศธ0513.10401/ว020000048218 ก.พ. 51คณะประมงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการกรองแก้ว19/02/2551เสร็จสิ้น  
12119/02/2551เข้าศธ0513.10109/ว302200047915 ก.พ. 51กองวิเทศสัมพันธ์ขออนุเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์ฝ่ายบริหารจิตติมา19/02/2551เสร็จสิ้น  
12219/02/2551เข้าศธ0513.10105/ว053500047114 ก.พ. 51กองคลังขอส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2550 ของลูกจ้างและพนักงานเงินรายได้ฝ่ายบริหารสุรินทร์19/02/2551เสร็จสิ้น  
12319/02/2551เข้าสวทบ10/5100045114 ก.พ. 51สวทน.ขอเชิญสำนักฯ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมสัมมนา ด้านวิทยาศาสตร์ฝ่ายบริหารสุรินทร์19/02/2551เสร็จสิ้น11 มิ.ย. 50 นำเข้าที่ประชุมกรรมการบริหาร  
12419/02/2551เข้าศธ0513.1332/ว13100046615 ก.พ. 51สำนักพิพิธกัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติฝ่ายวิชาการกรองแก้ว19/02/2551เสร็จสิ้น  
12520/02/2551เข้าศธ0513.40303/03600050119 ก.พ. 51คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ขอแจ้งสอนชดเชยการบรรยายฝ่ายปฏิบัติการคันธชล20/02/2551เสร็จสิ้น  
12620/02/2551เข้าทส0906.404/268100049415 ก.พ. 51กรมอุทยานแห่งชาติขอใช้สถานที่จัดฝึกอบรมฝ่ายปฏิบัติการมงคล20/02/2551เสร็จสิ้น26-30 พ.ย. 51  
12720/02/2551เข้าศธ0513.13001/13100047315 ก.พ. 51สำนักการกีฬาขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีบุคลากร ปี 2551ฝ่ายบริหารเจน20/02/2551เสร็จสิ้น29 ก.พ. 51  
12820/02/2551เข้าศธ0513.10105/ว053400046914 ก.พ. 51กองคลังขอส่งใบแจ้งยอดเงิน กบข. ปี 2550ฝ่ายบริหารสุรินทร์20/02/2551เสร็จสิ้น30 มี.ค. 51  
12920/02/2551เข้าศธ0513.10102/11400048614 ก.พ. 51ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์เพิ่มสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายอื่นๆอนันต์20/02/2551เสร็จสิ้น  
13020/02/2551เข้าศธ0513.10214/08700048828 ก.พ. 51เลขานุการโครงการปริญญาโทสาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา คณะเกษตรขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทฝ่ายวิชาการกรองแก้ว20/02/2551เสร็จสิ้น  
13120/02/2551เข้าศธ0513.20103(3)/11000049018 ก.พ. 51กองบริการการศึกษา กำแพงแสนขอให้แก้ไขชื่อคณะที่สังกัดวิทยาเขตกำแพงแสนฝ่ายระบบและพัฒนาโปรแกรมพิชญ์20/02/2551เสร็จสิ้น  
13220/02/2551เข้าศธ0513.10214/ว09300049919 ก.พ. 51เลขานุการโครงการปริญญาโทสาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา คณะเกษตรขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสัมมนาฝ่ายวิชาการกรองแก้ว20/02/2551เสร็จสิ้น  
13322/02/2551เข้าศธ0513.10103/248200049719 ก.พ. 51กองการเจ้าหน้าที่ขอเสนอชื่อข้าราชการเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารสายสนับสนุนฯ (นบก.) รุ่น 12 และหลักสูตรผู้บริหฝ่ายบริหารสุรินทร์22/02/2551เสร็จสิ้น  
13422/02/2551เข้าศธ 0513.13204/040132048 ก.พ. 51ฝ่ายบริการและฝึกอบรมรายงานการตรวจเช็คสภาพอาคารเพื่อปรับปรุงตึก KITSอื่นๆเบญจวรรณ22/02/2551เสร็จสิ้นมอบคุณจี่ส่วนที่ 1 และ 3 มอบฝ่ายระบบเครือข่าย ส่วนที่ 2  
13522/02/2551เข้าศธ 0513.10106/ปวก.4600050018 ก.พ. 51กองบริการการศึกษาขออนุเคราะห์จัดทำซีดีบันทึกเสียงการบรรยาย งานประชุมวิชาการครั้งที่ 46ฝ่ายปฏิบัติการธนลักษณ์22/02/2551เสร็จสิ้นมอบชัยยุทธดำเนินการ  
13622/02/2551เข้าศธ 0513.10316/12700050918 ก.พ. 51เลขานุการโครงการปริญญาตรีการบัญชี ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจขอ Account และ Password เพื่อเข้าโฮมเพจของโครงการฝ่ายระบบและพัฒนาโปรแกรมวาสนา22/02/2551เสร็จสิ้น  
13722/02/2551เข้าศธ0513.10105/ว 063300050420 ก.พ. 51กองคลังขอส่งหนังสือรับรองการหักเงินสมทบผู้ประกันตนฝ่ายบริหารสุรินทร์22/02/2551เสร็จสิ้น  
13822/02/2551เข้าศธ0513.10311/024400050515 ก.พ. 51ประธานโครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ คณะบริหารธุรกิจขอแจ้งเปลี่ยนรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ในการเข้าใช้ระบบบัญชี 3 มิติฝ่ายระบบและพัฒนาโปรแกรมสุภิญญา22/02/2551เสร็จสิ้น  
13922/02/2551เข้าศธ0513.10120/068400050619 ก.พ. 51สำนักงานทรัพย์สินขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้นิสิตและบุคลากรร่วมกันดูแลทรัพย์สินมก.ฝ่ายวิชาการกรองแก้ว22/02/2551เสร็จสิ้น  
14022/02/2551เข้าศธ 0513.10811/(บศช)100050719 ก.พ. 51ประธานโครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Internetฝ่ายปฏิบัติการมงคล22/02/2551เสร็จสิ้น14 มี.ค. 51  
14122/02/2551เข้าศธ 0513.10116/24200050818 ก.พ. 51สถานพยาบาลขอเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวฝ่ายบริหารอรุณ22/02/2551เสร็จสิ้น  
14225/02/2551เข้าศธ0513.10511/18000051620 ก.พ. 51ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดระบบความรู้ภาษาจีน HSK รุ่นที่ 1ฝ่ายปฏิบัติการกรองแก้ว25/02/2551เสร็จสิ้น  
14325/02/2551เข้าศธ0513.10910/ว05700051416 ก.พ. 51โครงการป.โทสาขาบริหารการศึกษา ภาคพิเศษการให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรฝ่ายบริหารสุรินทร์25/02/2551เสร็จสิ้น  
14425/02/2551เข้าศธ0513.11401/045900051519 ก.พ. 51ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอแจ้งเปลี่ยนชื่อบุคคลผู้ดูแล E-mail Address ของหน่วยงานฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์พวงทิพย์25/02/2551เสร็จสิ้น  
14525/02/2551เข้าศธ0513.13001/15500052122 ก.พ. 51ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา มก.การจัดสรรทรัพย์สินคงเหลือจากการแข่งขับกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24ฝ่ายบริหารเจน25/02/2551เสร็จสิ้น  
14625/02/2551เข้าศธ0513.11701/060200052222 ก.พ. 51รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานานาชาติฝ่ายบริหารพิจารณาอนุมัติบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (เพิ่มเติม)ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์สุมาลี25/02/2551เสร็จสิ้น  
14726/02/2551เข้าศธ0513.10101/14700054424 ก.พ. 51สนง.คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา การถ่ายทอดตัวชี้วัดฝ่ายบริหารนฤมล26/02/2551เสร็จสิ้น7 มี.ค. 51  
14826/02/2551เข้าศธ0513.10106/278700053122 ก.พ. 51กองบริการการศึกษาขอส่งไฟล์ข้อมูลหนังสือเฉลิมพระเกียรติฝ่ายวิชาการกรองแก้ว26/02/2551เสร็จสิ้น  
14927/02/2551เข้าศธ0513.10106/278700005122 ก.พ. 51กองบริการการศึกษาขอส่งไฟล์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ ฉลอง 80 พรรษา ขึ้นเว็บฝ่ายบริการและฝึกอบรมกรองแก้ว27/02/2551เสร็จสิ้น  
15027/02/2551เข้าศธ0513.10908/30600054622 ก.พ. 51โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.การขอติดตั้งจุดบริการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายเพิ่มเติม 15 จุดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ27/02/2551เสร็จสิ้น  
15129/02/2551เข้าศธ0513.12503/16600056927 ก.พ. 51หัวหน้าฝ่ายเครือมือวิทยาศาสตร์กลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาฯขอความอนุเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่ใช้ในการอบรมฝ่ายบริการและฝึกอบรมธีรศักดิ์29/02/2551เสร็จสิ้น  
15229/02/2551เข้าศธ0513.10401/ว023900055827 ก.พ. 51เลขานุการ คณะประมงขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานฝ่ายบริการและฝึกอบรมกรองแก้ว29/02/2551เสร็จสิ้น  
15329/02/2551เข้าศธ0513.10108/รปภ329/00056727 ก.พ. 51กองยานพาหนฯขอให้ตรวจสอบข้อกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมงคล29/02/2551เสร็จสิ้นมอบมงคล และเกษม  
15429/02/2551เข้าสกอ./สบก.ว20005736 ก.พ. 51สกอ.ขอมอบทรัพย์สินคงเหลือการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ภาคฤดูร้อนฝ่ายบริหารเจน29/02/2551เสร็จสิ้น  
15529/02/2551เข้าวท 5404/45300057228 ก.พ. 51โครงการพระเทพฯขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์ในอัตราพิเศษฝ่ายบริการและฝึกอบรมมงคล29/02/2551เสร็จสิ้น31 มี.ค.-4 เม.ย. 51  
15629/02/2551เข้ารง0623/ว248400056819 ก.พ. 51สำนักประกันสังคมขอปฏิเสธการออกบัตรรับรองสิทธิฝ่ายบริหารสุรินทร์29/02/2551เสร็จสิ้น  
15704/03/2551เข้าศธ0513.10105/ว11940009072 เม.ย. 51กองคลังรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2551 ไตรมาส 2ฝ่ายบริหารมัณฑนา04/03/2551เสร็จสิ้น30 เม.ย. 51  
15804/03/2551เข้าศธ0513.11003/5110008933 เม.ย. 51ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรขอความอนุเคราะห์ใช้เครือข่าย KU WINฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ04/03/2551เสร็จสิ้น21-25 เม.ย. 51 สรุปเสนอแนวทางปฏิบัติ  
15904/03/2551เข้าศธ 0513.10105/12040009015 เม.ย. 51กองคลังขออนุเคราะห์แก้ไขรายงานข้อมูลประกันสังคมของพนักงานฝ่ายระบบสารสนเทศกัลยกร04/03/2551เสร็จสิ้น  
16004/03/2551เข้าศธ0513.10107/-00088731 มี.ค. 51กองแผนงานรายงานความคืนหน้าครุภัณฑ์อาคาร ศร. 4อื่นๆเบญจวรรณ04/03/2551เสร็จสิ้น  
16106/03/2551เข้า ศธ0513.10710.2/37/0006375 มี.ค. 51 วิทยาการคอมพิวเตอร์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ วิทยากาฝ่ายบริการและฝึกอบรมกรองแก้ว06/03/2551เสร็จสิ้น  
16206/03/2551เข้ากสจ.001/ว00700062329 ก.พ.51กสจ.สวัสดิการบัตรประจำตัวสมาชิก กสจ. กรุงไทยวีซ่าเดบิต กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชกฝ่ายบริหารสุรินทร์06/03/2551เสร็จสิ้น  
16306/03/2551เข้าศธ0513.10104/05640006164 ก.พ. 51 กองกิจการนิสิตขอความอนุเคราะห์ส่ง e-Mail ถึงนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2548ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร06/03/2551เสร็จสิ้นสารบรรณตอบ ฝ่ายบริการนำขึ้นเว็บ  
16406/03/2551เข้าศธ0513.11005/3340006033 มี.ค. 51 งานวารสารเศรษฐสาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ขอทราบ Username และ Password ของระบบ Websiteฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุทธินี06/03/2551เสร็จสิ้น  
16506/03/2551เข้าศธ0513.10105/08050006343 มี.ค. 51กองคลังขอใช้บริการฐานข้อมูลใน MYSQL สำหรับโปรแกรมนำส่งภาษี หัก ณ ที่จ่ายเงินรายได้ผ่านเว็บอื่นๆประดนเดช06/03/2551เสร็จสิ้น  
16606/03/2551เข้าวช0014/6630006003 มี.ค. 51คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ0600 แจ้งโอนเงินและขอใบเสร็จรับเงินฝ่ายบริหารอรุณ06/03/2551เสร็จสิ้น  
16706/03/2551เข้าศธ0513.10103/ว.07500005993 มี.ค. 51กองการเจ้าหน้าที่แจ้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยเข้ารับการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายบริหารสุรินทร์06/03/2551เสร็จสิ้น  
16806/03/2551เข้าศธ0513.10107/02570005973 มี.ค. 51กองแผนงานขอเพิ่มเติมและยกเลิกหน่วยงานในระบบบัญชี 3 มิตฝ่ายระบบสารสนเทศสุภิญญา06/03/2551เสร็จสิ้น  
16906/03/2551เข้า-0005953 มี.ค. 51 กองแผนงานส่งเสปกเครื่องโน๊ตบุ๊ครองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนอื่นๆอนันต์06/03/2551เสร็จสิ้น  
17006/03/2551เข้ากค0701/110700059115 ก.พ. 51กรมสรรพากรขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ RD Campฝ่ายบริการและฝึกอบรมกรองแก้ว06/03/2551เสร็จสิ้น  
17106/03/2551เข้า-00064826 ก.พ. 51บ.FIRST LOGICขอเชิญร่วมงานสัมมนา SAP Solution ฯอื่นๆประดนเดช06/03/2551เสร็จสิ้น11 มี.ค. 51  
17206/03/2551เข้าศธ0568/1830006224 มี.ค. 51มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธ์ศึกษาดูงานแนวทางดำเนินการตาม พรบ.ว่าด้วยการทำผิดเกี่ยวกับคอมฯฝ่ายบริหารอำไพ06/03/2551เสร็จสิ้น11 มี.ค. 51  
17307/03/2551เข้าศธ0513.10808/3920006586 มี.ค. 51รศ.ดีบุญ เมธากุลชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และคอมพิวเตอร์ในการอบรมฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร07/03/2551เสร็จสิ้น  
17407/03/2551เข้าศธ0513.10121/ว39600060129 ก.พ. 51งานบริการวิชาการ สำนักงานบริการวิชาการแจ้งความคิดเห็นและความต้องการของระบบสารสนเทศอื่นๆเบญจวรรณ07/03/2551เสร็จสิ้น  
17507/03/2551เข้าสธ0437.4/630006515 มี.ค. 51หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสนับสนุนปฏิบัติการ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ขอเช่าห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร07/03/2551เสร็จสิ้น  
17607/03/2551เข้าศธ0513.10310/1460006596 มี.ค. 51เลขานุการ โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)ขอส่งรายชื่อนิสิตชาวต่างชาติเพื่อขอใช้ Internet เครือข่ายไร้สาย wireless lanฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์07/03/2551เสร็จสิ้น  
17707/03/2551เข้าศธ0513.10107/-00066127 ก.พ. 51กองแผนงานเสนอแนวทางการใช้พื้นที่การเรียนการสอนของอาคาร ศร.2ฝ่ายบริหารเบญจวรรณ07/03/2551เสร็จสิ้น  
17811/03/2551เข้าศธ 0513.132/265200265230 ต.ค. 50ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตรืแจ้งค่าใช้จ่ายเข้าฝึกอบรม (เจน จิตติมา)ฝ่ายบริหารอรุณ11/03/2551เสร็จสิ้น  
17911/03/2551เข้าส.ศวท251.00/00700067910 มี.ค. 51สโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขอรับ Account และ Password เว็บไซต์สโมรสรนิสิตฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุทธินี11/03/2551เสร็จสิ้น  
18011/03/2551เข้าศธ0513.11701/06920006727 มี.ค. 51ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานานาชาติพิจารณาปิดบัญชีเครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์11/03/2551เสร็จสิ้น  
18111/03/2551เข้าศธ0513.11701/06910006717 มี.ค.51ศูนย์การศึกษานานาชาติแจ้งการโอนเงินค่าบำรุงคอมพิวเตอร์ภาคปลายปี 2550ฝ่ายบริหารอรุณ11/03/2551เสร็จสิ้นการเงินตรวจสอบ  
18211/03/2551เข้าศธ0562.01/ว02580006697 มี.ค. 51มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมขออนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝ่ายระบบสารสนเทศพิชญ์11/03/2551เสร็จสิ้น  
18312/03/2551เข้าวท 5404/5270006804 มี.ค. 51NECTECการสนับสนุนการจัดโครงการค่ายเยาวชนไทยก้าวไกลไปกับไอซีที ครั้งที่ 5ฝ่ายบริหารเบญจวรรณ12/03/2551เสร็จสิ้นสนับสนุน 100000 บาท  
18412/03/2551เข้าศธ0513.10108/ว2200068811 มี.ค. 51กองยานพาหนะฯขอความร่วมมือส่งโครงการฝ่ายบริหารอำไพ12/03/2551เสร็จสิ้น30 มี.ค. 51  
18512/03/2551เข้าศธ 0513.10710.2/44/500069511 มี.ค. 51เลขานุการ โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษขอบัญชีเครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์12/03/2551เสร็จสิ้น  
18613/03/2551เข้าศธ0575/ว1700068929 ก.พ. 51สนง.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนการศึกษาขออนุเคราะห์อำนวยสะดวกติดตั้งอุปกรณ์และตัดถ่ายการโอนฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ13/03/2551เสร็จสิ้นและแจ้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี  
18713/03/2551เข้าศธ0513.10817/094100069610 มี.ค. 51เลขานุการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรมขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร13/03/2551เสร็จสิ้น  
18813/03/2551เข้าศธ0513.12301/032000069710 มี.ค. 51เลขานุการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรขอความอนุเคราะห์รายการโทรทัศน์ย้อนหลังฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร13/03/2551เสร็จสิ้น  
18913/03/2551เข้า-00069229 ก.พ. 51สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเงินสำรองจ่ายที่ผอ.เบิกไป 395,625 บาทฝ่ายบริหารจิตธนา13/03/2551เสร็จสิ้น  
19013/03/2551เข้าศธ0513.10311/037900069911 มี.ค. 51เลขานุการโครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ คณะบริหารธุรกิจขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์3/01/2551เสร็จสิ้น  
19113/03/2551เข้าสอ.มก200/25510006986 มี.ค. 51สหกรณ์ออมทรัพย์ขออนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบันฝ่ายระบบสารสนเทศกัลยกร13/03/2551เสร็จสิ้น14 มี.ค. 51  
19213/03/2551เข้า-0007105 มี.ค. 51มก.กำหนดงานหรือสาขาวิชาชีพขาดแคลน และโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบ 2552ฝ่ายบริหารสุรินทร์13/03/2551เสร็จสิ้น  
19313/03/2551เข้าศธ0513.301/5200068325 ก.พ. 51กองแผนงานขออนุมัติเช่าซื้อคอมฯสำนักหอสมุดและวิทยาเขตกำแพงแสนฝ่ายบริหารนฤมล13/03/2551เสร็จสิ้นดำเนินการ  
19413/03/2551เข้าศธ0513.10105/08610006876 มี.ค. 51กองคลังเปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาของกองทุนพัฒนา ปี 2551ฝ่ายบริหารอำไพ13/03/2551เสร็จสิ้น  
19513/03/2551เข้า-00069129 ก.พ. 51สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินค้างชำระเงินยืม 8,778,745 บาทฝ่ายบริหารจิตธนา13/03/2551เสร็จสิ้น  
19614/03/2551เข้าศธ0513.10121/ว46000070811 มี.ค. 51สำนักงานบริการวิชาการขอให้ดำเนินการปิดโครงการพัฒนาวิชาการหรือขอยายระยะเวลาโครงการฝ่ายบริหารชิดชนก14/03/2551เสร็จสิ้น18 เม.ย. 51  
19714/03/2551เข้าศธ0513.10108/16200070412 มี.ค. 51กองยานฯขอเชิญประชุมกำหนด spce กล้องวงจรปิด ระยะที่ 3ฝ่ายบริการและฝึกอบรมมงคล14/03/2551เสร็จสิ้นและเกษม และสรุปเสนอภายในสัปดาห์หน้า  
19817/03/2551เข้าศธ0513.135/025300072713 มี.ค. 51ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร17/03/2551เสร็จสิ้น  
19917/03/2551เข้าศธ0513.21101/186200071714 มี.ค. 51สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมขออนุมัติยืมคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร17/03/2551เสร็จสิ้น17 - 28 มี.ค. 51  
20019/03/2551เข้าศธ0513.10102/15200073210 มี.ค. 51ประชาสัมพันธ์ มก.ขอรายงานป้ายไฟวิ่งฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ19/03/2551เสร็จสิ้นป้อ ส่งเรื่องตอบแล้ว /0760  
20119/03/2551เข้าศธ0513.12301/033900073014 มี.ค. 51เลขานุการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรขอความอนุเคราะห์เพิ่มจุดเครือข่ายไร้สายฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุรชัย19/03/2551เสร็จสิ้น  
20219/03/2551เข้าวท5201/101900072613 มี.ค. 51วว. สถาบันวิจัยวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยการเชือมโยงเครือข่าย UniNetฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอนันต์19/03/2551เสร็จสิ้น28 มี.ค. 51  
20321/03/2551เข้าศธ0513.135/027100075919 มี.ค. 51เลขานุการสำนักหอสมุดขอรหัสใหม่บัญชีผู้ใช้เครือข่าย และขอแจ้งยกเลิกรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้เครือข่ายฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์21/03/2551เสร็จสิ้น  
20421/03/2551เข้าศธ0513.10107/031800076118 มี.ค. 51กองแผนงานขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดทำฝ่ายบริหารสุรินทร์21/03/2551เสร็จสิ้นมอบน.ส.เยาวลักษณ์ไขสนอนร้วมประชุม  
20521/03/2551เข้าศธ0513.14001/19300076420 มี.ค. 51ผู้จัดการสำนักพิมพ์ มก.ขอเปลี่ยนบุคคลผู้ดูแลชื่อ e-Mail Address ของหน่วยงานฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุทธินี21/03/2551เสร็จสิ้น  
20621/03/2551เข้าศธ0513.10312/030700076019 มี.ค. 51เลขานุการโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารขอส่งคำร้องขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์21/03/2551เสร็จสิ้น  
20724/03/2551เข้าศธ0513.13401/ว 85200078621 มี.ค. 51เลขานุการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมขอความอนุเคราะห์ข้อมูลงานบริการวิชาการรอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 50 - 31 มี.ค. 51)ฝ่ายบริหารจิตธนา24/03/2551เสร็จสิ้น7 เม.ย. 51  
20824/03/2551เข้าศธ0513.10116/35500077120 มี.ค. 51สถานพยาบาล มก.ขอเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล 1180 บาทฝ่ายบริหารอรุณ24/03/2551เสร็จสิ้น  
20924/03/2551เข้าศธ0513.10103/ว105000077219 มี.ค. 51กองการเจ้าหน้าที่ขอส่งแบบฟอร์มใบลาและวิธีปฏิบัติการลาเพื่อถือปฏิบัติฝ่ายบริหารสุรินทร์24/03/2551เสร็จสิ้น  
21024/03/2551เข้าสธ 0203.0932/26500077417 มี.ค. 51วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร24/03/2551เสร็จสิ้น  
21124/03/2551เข้าศธ0575/ว2100078420 มี.ค. 51สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาขออนุญาตให้บริษัทฯ เข้าดำเนินการ Upgrade อุปกรณ์ Routerฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุรชัย24/03/2551เสร็จสิ้น24 มี.ค. 51  
21224/03/2551เข้าศธ0513.10101/34800076721 มี.ค. 51หัวหน้าสำนักงานอธิการบดีขออนุเคราะห์บันทึกการถ่ายทอดสด ลงในแผ่น CDฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร24/03/2551เสร็จสิ้น  
21326/03/2551เข้าศธ0513.10101/23500080318 มี.ค. 51สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดีการรายงานผลการประเมินตนเอง รอบ 6 เดือน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551ฝ่ายบริหารชิดชนก26/03/2551เสร็จสิ้น8 เม.ย. 51  
21426/03/2551เข้าศธ0509(3)/392700080417 มี.ค. 51สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตอบรับผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่นที่ 20ฝ่ายบริหารสุรินทร์26/03/2551เสร็จสิ้น21 เม.ย. 51  
21526/03/2551เข้าศธ 0513.11407/004200080524 มี.ค. 51คุณกฤษติกา สาโร หน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร26/03/2551เสร็จสิ้น  
21626/03/2551เข้าศธ0513.10101/24900080821 มี.ค. 51สนง.คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ มก.ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2551ฝ่ายบริหารชิดชนก26/03/2551เสร็จสิ้น8 เม.ย. 51  
21726/03/2551เข้าศธ0513.10310/19800081326 มี.ค.51เลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)ขอความอนุเคราะห์ขอรหัสผ่านนิสิตปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) รุ่นที่ 12ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์26/03/2551เสร็จสิ้น  
21828/03/2551เข้าศธ0513.11801/16900081126 มี.ค. 51ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมลงนามถวายพระพรพระเทพฯฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร28/03/2551เสร็จสิ้น  
21928/03/2551เข้าศธ0513.10104/072200081925 มี.ค. 51กองกิจการนิสิตขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลหน่วยงานฝ่ายบริหารมัณฑนา28/03/2551เสร็จสิ้น4 เม.ย. 51  
22028/03/2551เข้าศธ0513.10316/25600082426 มี.ค. 51ประธานโครงการปริญญาตรีการบัญชี ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจขอฐานข้อมูลนิสิตโครงการปริญญาตรีการบัญชี ภาคพิเศษฝ่ายระบบสารสนเทศพิชญ์28/03/2551เสร็จสิ้น  
22128/03/2551เข้าศธ0501(4)/ว22400082125 ก.พ. 51สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา กลุ่มสารนิเทศขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายนักสารสนเทศอุดมศึกษา mini MISฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร28/03/2551เสร็จสิ้นมี.ค. - พ.ค. 2551  
22231/03/2551เข้าศธ0513.10901/ศบพ.02800082627 มี.ค. 51ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี แบบกลุ่มฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์31/03/2551เสร็จสิ้น  
22331/03/2551เข้าศธ0513.10803/CPEG22500082527 มี.ค. 51หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 3 มณทิพย์)ฝ่ายบริหารอรุณ31/03/2551เสร็จสิ้น  
22401/04/2551เข้าศธ0202.2/89200086918 มี.ค. 51กระทรวงศึกษาธิการขอความเห็นชอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร01/04/2551เสร็จสิ้น  
22501/04/2551เข้าศธ0513.10106/477700084828 มี.ค. 51กองบริการการศึกษาการถ่ายทอดการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2551 ผ่านระบบเครือข่ายฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร01/04/2551เสร็จสิ้น23 พ.ค. 51  
22601/04/2551เข้าศธ0501(4)/ว38500084625 มี.ค. 51สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายนักสารสนเทศอุดมศึกษา mini MISฝ่ายบริหารสุรินทร์01/04/2551เสร็จสิ้นมอบงานบุคคลแจ้งยืนยันการอบรม แจ้งการเงินทำเรื่องค่าใช้จ่าย  
22701/04/2551เข้าศธ0513.21101/214900084127 มี.ค. 2551สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสนขอความอนุเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร01/04/2551เสร็จสิ้น21-27 เม.ย. 51  
22801/04/2551เข้าสอ.มก.249/255100085228 มี.ค. 51สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.ขอเชิญรับฟังคำชี้แจง พนักงานเงินรายได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกฝ่ายบริหารชิดชนก01/04/2551เสร็จสิ้น9 เม.ย. 51  
22902/04/2551เข้ากกพ.510300244300085431 มี.ค. 51การประปานครหลวงขอแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา มี.ค. 51 3,357.45 บาทฝ่ายบริหารจิตธนา02/04/2551เสร็จสิ้น  
23002/04/2551เข้าศธ0513.10310/20700084228 มี.ค. 51เลขานุการ โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)ขอความอนุเคราะห์ขอรัหสผ่านสำหรับเจ้าหน้าที่โครงการฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์02/04/2551เสร็จสิ้น  
23102/04/2551เข้าศธ0513.10811/(บศซ)2300081226 มี.ค.51เลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Internet ครั้งที่ 2ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร26/03/2551เสร็จสิ้น  
23208/04/2551เข้าศธ0513.10908/5290009114 เม.ย. 51อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.ขออนุเคราะห์ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 7-11 เมษายน 2551ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร08/04/2551เสร็จสิ้น  
23309/04/2551เข้าศธ0513.10107/03810009254 เม.ย. 51กองแผนงานขอความร่วมมือในการจัดทำข้อมูลนามานุกรมมก. 2551ฝ่ายบริหารสุรินทร์09/04/2551เสร็จสิ้น14 พ.ค. 51  
23409/04/2551เข้าศธ0513.10308/03010009273 เม.ย. 51เลขานุการ โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)ขอรหัสผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (นิสิตรุ่นที่ 16)ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์09/04/2551เสร็จสิ้น  
23509/04/2551เข้าสอ.กสก.ฝอก/5980009288 เม.ย. 51สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัดขออนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุคอมพิวเตอร์ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ09/04/2551เสร็จสิ้น  
23609/04/2551เข้าศธ0513.13001/ว3100009353 เม.ย. 51สำนักการกีฬาขอเชิญร่วมงาน ครบรอบวันสถาปนา ปีที่ 13อื่นๆประสพสุข09/04/2551เสร็จสิ้นและมอบพัสดุจัดหาดอกไม้ 19 เม.ย. 51  
23709/04/2551เข้าศธ0513.10713/3220009378 เม.ย. 51เลขานุการ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการใช้ Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร09/04/2551เสร็จสิ้น  
23809/04/2551เข้าศธ0513.21009/056700093831 มี.ค. 51สถานีวิจัยทับกวางขอให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนอินเตอร์เน็ตระบบ IP Starฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ09/04/2551เสร็จสิ้น  
23911/04/2551เข้าศธ0513.10106/052600096810 เม.ย. 51ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสัมมนาฯฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร11/04/2551เสร็จสิ้น  
24011/04/2551เข้าศธ0513.10120/1340009559 เม.ย. 51ผู้อำนวยการ หอจดหมายเหตุ มก.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร11/04/2551เสร็จสิ้น  
24111/04/2551เข้าศธ0513.10118/2450009489 เม.ย. 51เลขานุการสำนักประกันคุณภาพแนวทางและกำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ปี 2551ฝ่ายบริหารนฤมล11/04/2551เสร็จสิ้น2 ก.ค. 51  
24211/04/2551เข้าศธ0513.10121/6260009548 เม.ย. 51เลขานุการ สำนักงานบริการวิชาการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร11/04/2551เสร็จสิ้น  
24317/04/2551เข้าศธ0513.10108/จก.ส22200098211 เม.ย. 51กองยานฯขอแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา เดือนมีนาคม 2551 495 บาทฝ่ายบริหารอรุณ17/04/2551เสร็จสิ้น  
24417/04/2551เข้าศธ0513.10803/CPEG26500097410 เม.ย. 51เลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอความอนุเคราะห์ขอ ACCOUNT เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์17/04/2551เสร็จสิ้น  
24517/04/2551เข้าศธ5405.3/ว21760009664 เม.ย. 51สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขออนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์สอบการแข่งขันคอมพิวเตอร์ในกลุ่มเอเซียแปซิฟิกอื่นๆอโนมา17/04/2551เสร็จสิ้น18 เม.ย. 51 มอบอโนมาและสุภาพรประสานงาน  
24618/04/2551เข้าศธ0513.13204/03300003317 เม.ย. 51ฝ่ายบริการและฝึกอบรม สบคขอจ้างทำความสะอาดห้องพักฝ่ายบริหารเครือวัลย์18/04/2551เสร็จสิ้นพิจารณาเสนอ  
24718/04/2551เข้าศธ0513.13204/03200003210 เม.ย. 51ฝ่ายบริการและฝึกอบรมขอทำลายใบเสร็จรับเงินที่ผู้ชำระเงินไม่มารับฝ่ายบริหารจิตธนา18/04/2551เสร็จสิ้น  
24818/04/2551เข้าศธ0513.10107/043300099810 เม.ย. 51คุณประมวล กองแผนงานการจัดทำแผนดัตรากำลัง 4 ปี พ.ศ. 2552-2555ฝ่ายบริหารสุรินทร์18/04/2551เสร็จสิ้น23 พ.ค. 51 ส่ง 9 ก.ค. 51  
24918/04/2551เข้าศธ0513.10803/24500098510 เม.ย. 51นายวสันต์ ลิ้วลมไพศาล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอความอนุเคราะห์เปิดพอร์ตสำหรับเซิร์ฟเวอร์ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุรชัย18/04/2551เสร็จสิ้น  
25018/04/2551เข้าศธ0513.10119/ว20000099717 เม.ย. 51สำนักงานตรวจสอบภายในประเด็นปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีอื่นๆบุปผชาติ18/04/2551เสร็จสิ้นให้นัดปรึกษากับผู้เกี่ยวข้อง การเงินซักซ้อมวิธีปฏิบัติ  
25118/04/2551เข้าศธ0513.10803/24900100011 เม.ย. 51อาจารย์สิทธิชัย ศรีอ่อน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขออนุเคราะห์ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์จัดกิจกรรมฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร18/04/2551เสร็จสิ้น13 พ.ค. 51  
25218/04/2551เข้าศธ0513.10107/042300098410 เม.ย. 51กองแผนงานขอส่งเอกสารสรุปใบนำส่งข้อมูลนามานุกรม 2551ฝ่ายบริหารสุรินทร์18/04/2551เสร็จสิ้น  
25318/04/2551เข้าศธ0513.10108/รปภ593/00097511 เม.ย. 51งานรักษาความปลอดภัย กองยานฯซ่อมสวิชต์สายแลนศูนย์เกษตรรวมใจฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ18/04/2551เสร็จสิ้น  
25421/04/2551เข้าศธ0513.10103/ว134000100717 เม.ย. 51ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดสำนักงานอธิการบดีฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร21/04/2551เสร็จสิ้น  
25521/04/2551เข้าศธ0513.11301/234600100817 เม.ย. 51หน่วยประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทย์ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนข้อความในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร21/04/2551เสร็จสิ้น  
25621/04/2551เข้าศธ0513.10401/042700101018 เม.ย. 51คณะประมงขออนุเคราะห์ดูงานระบบสำนักงานอัตโนมัติ งานสารบรรณและฐานข้อมูลการเงินฝ่ายบริหารอำไพ21/04/2551เสร็จสิ้น8 พ.ค. 51  
25721/04/2551เข้าศธ0513.135/036700101518 เม.ย. 51สำนักหอสมุดขออนุเคราะห์จัดส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเมล์กรุ๊ปบนเครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์21/04/2551เสร็จสิ้น  
25822/04/2551เข้าศธ0513.30101/ว2250010329 เม.ย. 51หัวหน้าสำนักงานวิทยาเขตศรีราชาประชาสัมพันธ์การสมัครและสรรหาคณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร22/04/2551เสร็จสิ้น  
25922/04/2551เข้าศธ0513.10703/076600102521 เม.ย. 51หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ลดหย่อนค่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร22/04/2551เสร็จสิ้น  
26023/04/2551เข้าKU HOME014/255100104522 เม.ย. 51เคยูโฮมขออนุเคราะห์ยืมเก้าอี้ฝ่ายบริหารเครือวัลย์23/04/2551เสร็จสิ้น  
26123/04/2551เข้าศธ0513.10703/079100104322 เม.ย. 51รศ.สุภา หารหนองบัว ภาควิชาเคมีขอพื้นที่โฮมเพจของหน่วยงานฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุมาลี23/04/2551เสร็จสิ้น  
26223/04/2551เข้าศธ0575/ว2900100911 เม.ย. 51สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาขอแจ้งแผนการเข้าดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์ระบบเครือข่ายฯ ครั้งที่ 2/2551ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุรชัย23/04/2551เสร็จสิ้น  
26323/04/2551เข้าศธ0513.14501/0970010289 เม.ย. 51สถาบันวิศวกรรมพลังงานขอนำส่งรายงานการจัดทำเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงานฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเกษม23/04/2551เสร็จสิ้นพิจารณาเสนอ  
26425/04/2551เข้าศธ0513.12401/ว14900106321 เม.ย. 51เลขานุการ สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร25/04/2551เสร็จสิ้น  
26528/04/2551เข้าศธ0513.10104/086300104922 เม.ย. 51กองกิจการนิสิตขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและเพิ่มจุดสัญญาณ Wirelessฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ28/04/2551เสร็จสิ้น  
26628/04/2551เข้าศธ0513.11501/074600108624 เม.ย. 51เลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัยขอ Nontri Account สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2551ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์28/04/2551เสร็จสิ้น  
26728/04/2551เข้าศธ 0513.10708/48900106123 เม.ย. 51นางสาวสุธารัตน์ โชติกประคัลภ์ ภาควิชาฟิสิกส์พิจารณาอนุมัติอีเมลกลางสำหรับภาควิชาฟิสิกส์ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์28/04/2551เสร็จสิ้น  
26828/04/2551เข้าศธ0513.10108/ว3700106921 เม.ย. 51กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดสถานีผลิตไบโอดีเซล มก.ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร28/04/2551เสร็จสิ้น  
26928/04/2551เข้าศธ0513.10107/047500107324 เม.ย. 51กองแผนงานการเตรียมการลงทะเบียนเรียนผ่านเครือข่ายของโครงการภาคพิเศษฝ่ายระบบสารสนเทศพิชญ์28/04/2551เสร็จสิ้น  
27028/04/2551เข้าศธ0513.10103/140400107424 เม.ย. 51กองการเจ้าหน้าที่การประชุม อกม. ในระบบ e-meeting เปลี่ยนรูปแบบวาระการประชุมฝ่ายระบบสารสนเทศวิโรจน์28/04/2551เสร็จสิ้น  
27128/04/2551เข้าศธ0513.10102/614800109622 เม.ย. 51ผู้อำนวยการกองกลางขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานนิทรรศการนวัตกรรมงานวิจัย ปี 2551ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร28/04/2551เสร็จสิ้น30 เม.ย. 51  
27228/04/2551เข้าศธ0513.10307/ว00100107625 เม.ย. 51เลขานุการโครงการเกษตร มินิ เอ็มบีเอ รุ่นที่ 41 คณะบริหารธุรกิจขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรใน มก. เข้าอบรมฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร28/04/2551เสร็จสิ้น  
27329/04/2551เข้าศธ0513.10105/146900110025 เม.ย. 51ผู้อำนวยการกองคลังขอความอนุเคราะห์เพิ่มโปรแกรมค่าจ้างพนักงานและการนำส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม กบข.ฝ่ายระบบสารสนเทศพิชญ์29/04/2551เสร็จสิ้น  
27429/04/2551เข้าศธ0513.01601/140400108524 เม.ย. 51คณะวนศาสตร์ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ฝ่ายบริหารเครือวัลย์29/04/2551เสร็จสิ้น  
27529/04/2551เข้าศธ0513.10109/ว347100110626 เม.ย. 51กองวิเทศสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2551ฝ่ายบริหารจิตติมา29/04/2551เสร็จสิ้น  
27629/04/2551เข้าศธ0513.21101/272100110128 เม.ย. 51ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสนขออนุมัติยืมคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร29/04/2551เสร็จสิ้น  
27730/04/2551เข้าศธ0513.12506/5200112529 เม.ย. 51สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ขอจดทะเบียนชื่อโฮสต์ในเครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุรชัย30/04/2551เสร็จสิ้น  
27830/04/2551เข้ากห0611.8(3)/59400111229 เม.ย. 51กรมแพทย์ทหารอากาศขอนำคณะทำงานอินทราเน็ต กรมแพทย์ฯ เข้าศึกษาดูงานฝ่ายบริหารอำไพ30/04/2551เสร็จสิ้น2 พ.ค. 51  
27930/04/2551เข้าศธ0513.11301/ว257100111329 เม.ย. 51หน่วยประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานครบรอบฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร30/04/2551เสร็จสิ้น  
28030/04/2551เข้าศธ0513.10210/51000108122 เม.ย. 51ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรขออนุเคราะห์ติดตั้งเดินสายส่งสัญญาณของระบบเครือข่ายไร้สายฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ30/04/2551เสร็จสิ้น  
28101/05/2551เข้าศธ05477/ว47500115817 เม.ย. 51สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการจัดการฝึกอบรมออนไลน์และอบรมเชิงปฏิบัติการชั้นสูงและให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมควาฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร01/05/2551เสร็จสิ้น  
28202/05/2551เข้าCD.SOUND-03/5100115529 เม.ย. 51บ.แคนดูคอนสตรั๊คชั่น จำกัดขอเร่งรัดการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการทางภาษาฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร02/05/2551เสร็จสิ้น  
28302/05/2551เข้าศธ 0513.11002(คศม)/000113830 เม.ย. 51เลขานุการ โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ส่งรายชื่อนิสิตขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์04/02/2551เสร็จสิ้น  
28402/05/2551เข้าศธ0513.305/043500114822 เม.ย. 51ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชาขอให้บุคลากรมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (เพิ่เมติม)ฝ่ายบริการและฝึกอบรมพวงทิพย์02/05/2551เสร็จสิ้น  
28502/05/2551เข้าศธ0513.10417/20400115925 เม.ย. 51สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมงขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตฝ่ายบริหารจิตธนา02/05/2551เสร็จสิ้น  
28606/05/2551เข้าศธ0513.10510/15500116428 เม.ย. 51ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาต่างประเทศฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร06/05/2551เสร็จสิ้น  
28706/05/2551เข้าศธ0513.10120/10600011776 พ.ค. 51ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพย์สินขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมจำหน่ายอาหารในโครงการให้บริการอาหารภาคค่ำฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร06/05/2551เสร็จสิ้น  
28806/05/2551เข้าศธ05130.13702/077700117324 เม.ย. 51ประธานโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษขอความอนุเคราะห์ Account บนเครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์06/05/2551เสร็จสิ้น  
28906/05/2551เข้าศธ0513.10811(บศช)3140011712 พ.ค. 51เลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Internetฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร06/05/2551เสร็จสิ้น  
29006/05/2551เข้าศธ0513.10107/052100116130 เม.ย. 51กองแผนงานคืนต้นฉบับกระดาษไข (ระยะที่ 7)ฝ่ายบริหารเครือวัลย์06/05/2551เสร็จสิ้น  
29108/05/2551เข้าศธ0523.4/1920011377 พ.ค. 51คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานฝ่ายบริหารจิตติมา08/05/2551เสร็จสิ้น20 พ.ค. 51  
29208/05/2551เข้าศธ0575/ว420011846 พ.ค. 50สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาขออนุญาตเข้าดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุรชัย08/05/2551เสร็จสิ้น  
29308/05/2551เข้า-0011906 พ.ค. 51ช่างโทรศัพท์ กองยานฯขอเร่งรัดการจัดหาระบบ NEDTWORK INTERNETฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเกษม08/05/2551เสร็จสิ้น  
29408/05/2551เข้าศธ0513.10108/รปภ 6860011867 พ.ค. 51หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และกล้องวงจรปิดใช้การไม่ได้ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเจษฎาวุธ08/05/2551เสร็จสิ้น  
29508/05/2551เข้าศธ0513.10105/15620011766 พ.ค. 51ผู้อำนวยการกองคลังขออนุเคราะห์จัดทำข้อมูลการรับเงินในระบบ 3 มิติฝ่ายระบบสารสนเทศสุภิญญา08/05/2551เสร็จสิ้น  
29612/05/2551เข้าศธ0575/ว370011851 พ.ค. 51สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเชิญประชุม "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ ครั้งที่ 19"ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร12/05/2551เสร็จสิ้น  
29712/05/2551เข้าPCA-SM08-11300116817 เม.ย. 51บ. แพลนเน็ตขอเข้าบรรยาย สาธิตเสนออุปกรณ์โครงข่ายอัจฉริยะฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ12/05/2551เสร็จสิ้น  
29813/05/2551เข้าศธ0513.13401/124500121312 พ.ค. 51โครงการ ICDC สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมขออนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมฝ่ายบริหารจิตติมา13/05/2551เสร็จสิ้น23 พ.ค. 51  
29913/05/2551เข้าml1601.6/717300121028 เม.ย. 51กรมป่าไม้ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2551"ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร13/05/2551เสร็จสิ้น  
30014/05/2551เข้าศธ 0513.10106/724300123212 พ.ค. 51ผู้อำนวยการ กองบริการการศึกษาขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ปี 2551ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร14/05/2551เสร็จสิ้น  
30114/05/2551เข้าศธ0513.11005/60900123012 พ.ค.51เลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญญาณ Wirelessฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอนุชา14/05/2551เสร็จสิ้น  
30214/05/2551เข้าศธ0513.10804/34400122112 พ.ค. 51ภาควิชาวิศวกรรมเคมีขอเปลี่ยนผู้ดูแล e-mail ของหน่วยงานฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุทธินี14/05/2551เสร็จสิ้น  
30314/05/2551เข้าศธ0513.10106/70930011967 พ.ค. 51งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ กองบริการการศึกษาขอความอนุเคราะห์จอภาพ งานสัมมนาอาจารย์ ปี 2551ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร14/05/2551เสร็จสิ้น23 พ.ค. 51  
30416/05/2551เข้าศธ0513.10304/17100124014 พ.ค. 51เลขานุการ คณะบริหารธุรกิจขอความอนุเคราะห์ Username ใหม่ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุทธินี16/05/2551เสร็จสิ้น  
30516/05/2551เข้าศธ0513.10118/30400123813 พ.ค. 51สำนักประกันคุณภาพแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SARฝ่ายบริหารนฤมล16/05/2551เสร็จสิ้น  
30616/05/2551เข้าศธ0513.10507/09100123313 พ.ค. 51หัวหน้าภาควิชาวรรณคดีขอความอนุเคราะห์แก้ไขการสะกดคำฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร16/05/2551เสร็จสิ้น  
30716/05/2551เข้าศธ 0513.10103/169900124614 พ.ค. 51ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ถ่ายทอดผ่าน Web Site วันที่ 21 พ.ค. 51ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร16/05/2551เสร็จสิ้น21 พ.ค. 51 13.00 น.  
30816/05/2551เข้าศธ0575/29500123612 พ.ค. 51สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาขอเชื่อมต่อระบบเครือข่ายความเร็วสูงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุรชัย16/05/2551เสร็จสิ้น  
30920/05/2551เข้าศธ04033.081/1180012717 พ.ค. 51โรงเรียนบ้านอ่างเตย จ.ฉะเชิงเทราขอรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ฝ่ายบริหารฐิดารัตน์20/05/2551เสร็จสิ้น  
31020/05/2551เข้าศธ0513.20404/08320012488 พ.ค. 51นางสาวทองวาท ราชชารี คณะศีลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขออนุมัติพื้นที่โฮมเพจของหน่วยงานเพิ่มเติมฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุทธินี20/05/2551เสร็จสิ้น  
31120/05/2551เข้าศธ0513.20409/00570012538 พ.ค. 51เลขานุการโครงการปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษขออนุมัติพื้นที่โฮมเพจของโครงการฯฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุทธินี20/05/2551เสร็จสิ้น  
31220/05/2551เข้าศธ0513.10106/ว070800130215 พ.ค. 51กองบริการการศึกษาขอให้ดำเนินการเบิกเงินค่าใช้จ่ายงานสัมมนาอาจารย์ ปี 2551ฝ่ายบริหารอรุณ20/05/2551เสร็จสิ้นงานเทคนิคมอบฝ่ายระบบคอม งานประเมินผลมอบฝ่ายบริการฯ  
31320/05/2551เข้าศธ0513.10102/736000124914 พ.ค. 51วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร20/05/2551เสร็จสิ้น  
31420/05/2551เข้าศธ 0513.10121/015000130715 พ.ค. 51ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายขอความอนุเคราะห์บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์20/05/2551เสร็จสิ้น  
31520/05/2551เข้าศธ0513.10802/49600130815 พ.ค. 51เลขานุการ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (แบบกลุ่ม)ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์20/05/2551เสร็จสิ้น  
31620/05/2551เข้าศธ0513.10823/060300131116 พ.ค. 51หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมขอ Account Nontriฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์20/05/2551เสร็จสิ้น  
31720/05/2551เข้าศธ0513.10107/56400123913 พ.ค. 51กองแผนงานขอเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงชื่อและยกเลิกหน่วยงานในระบบบัญชี 3 มิติฝ่ายระบบสารสนเทศสุภิญญา20/05/2551เสร็จสิ้น  
31821/05/2551เข้าศธ0513.10108/ว4900133020 พ.ค. 51กองยานพาหนะขอความอนุเคราะห์สำรวจวิทยุสื่อสารฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ21/05/2551เสร็จสิ้น30 พ.ค. 51  
31921/05/2551เข้าศธ0513.10801/189700133320 พ.ค. 51เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอนำส่งแบบขอ Account เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์21/05/2551เสร็จสิ้น  
32021/05/2551เข้าส.มก.(น)61/255100131715 พ.ค. 51เลขานุการ สมาคมนิสิตเก่า มก.ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร21/05/2551เสร็จสิ้น  
32121/05/2551เข้าศธ0513.13001/41700136216 พ.ค. 51เลขานุการ สำนักการกีฬาส่งแบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครืขอ่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุมาลี21/05/2551เสร็จสิ้น  
32221/05/2551เข้าศธ0513.112/26100135420 พ.ค. 51เลขานุการคณะสังคมศาสตร์ขอแจ้งชื่อผู้รับผิดชอบระบบฐานข้อมูลประวัตินิสิตฝ่ายระบบสารสนเทศวาสนา21/05/2551เสร็จสิ้น  
32321/05/2551เข้าศธ0513.20206/77600136315 พ.ค. 51เลขานุการ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรแจ้งขอ Account Nontri สำหรับเปิดใช้งานระบบ Login เครื่องคอมพิวเตอร์ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์21/05/2551เสร็จสิ้น  
32421/05/2551เข้าศธ0513.10120/116200134516 พ.ค. 51ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดให้เช่าพื้นที่บริเวณโรงอาหารกลาง 2ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร21/05/2551เสร็จสิ้น  
32522/05/2551เข้าศธ0513.10103/177500133621 พ.ค. 51กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคส์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร22/05/2551เสร็จสิ้น  
32622/05/2551เข้าศธ0513.10109/364100138620 พ.ค. 51กองวิเทศสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์เยี่ยมชมฝ่ายบริหารจิตติมา22/05/2551เสร็จสิ้น26 พ.ค. 51  
32722/05/2551เข้าอบก.บข.078/2551-255200142822 พ.ค. 51อบก.ขอความอนุเคราะห์ยืมคอมพิวเตอร์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร22/05/2551เสร็จสิ้น27 พ.ค. 51  
32822/05/2551เข้าศธ0513.13407/มก.บข.300138920 พ.ค. 51ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ มก.ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล Account Nontri และ Password ให้กับเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ มก.ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์22/05/2551เสร็จสิ้น  
32923/05/2551เข้าศธ0513.10105/173700138521 พ.ค. 51กองคลังขอความอนุเคราะห์จัดทำรายงานค่าเสื่อมราคา ปี 2550ฝ่ายระบบสารสนเทศสุภิญญา23/05/2551เสร็จสิ้น30 พ.ค. 51  
33026/05/2551เข้าศธ0513.2020//036900140616 พ.ค. 51เลขานุการ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรขอรหัสผ่านสำหรับหัวหน้าภาควิชาฝ่ายระบบสารสนเทศวาสนา26/05/2551เสร็จสิ้น  
33126/05/2551เข้า169/255100140515 พ.ค. 51มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอความอนุเคราะห์ Accountฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์26/05/2551เสร็จสิ้น  
33226/05/2551เข้าศธ0513.10133(2)/17600140822 พ.ค. 51เลขานุการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มก. วิทยาเขตกำแพงแสนสมัครขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่านนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์26/05/2551เสร็จสิ้น  
33326/05/2551เข้าศธ0513.10133(2)/17900140722 พ.ค. 51ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ว.กำแพงแสนขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์26/05/2551เสร็จสิ้น  
33426/05/2551เข้าศธ0513.10105/175500145423 พ.ค. 51กองคลังขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามฝ่ายบริหารจิตธนา26/05/2551เสร็จสิ้น  
33526/05/2551เข้าศธ0513.11301/313700144723 พ.ค. 51คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องถ่ายทอดระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนส์ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเกษม26/05/2551เสร็จสิ้น27-28 พ.ค. 51  
33626/05/2551เข้าศธ0513.10901/กง.8300143622 พ.ค. 51คณะศึกษาศาสตร์ขอความอนุเคราะห์แปลงสัญญาณเทปวีดีโอเป็นแผ่นซีดีฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร26/05/2551เสร็จสิ้น  
33727/05/2551เข้าศธ0513.10201/159300149326 พ.ค. 51คณะเกษตรขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องการเรียนการสอนทางไกล เพื่อประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร27/05/2551เสร็จสิ้น28 พ.ค. 51  
33827/05/2551เข้าศธ0513.21406/35500148723 พ.ค. 51เลขานุการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสนขอความอนุเคราะห์ Account Nontriฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์27/05/2551เสร็จสิ้น  
33927/05/2551เข้าศธ0513.10118/31400148323 พ.ค. 51เลขานุการ สำนักประกันคุณภาพขอความอนุเคราะห์ถ่ายทอดสัญญาณการประชุมชี้แจงบนเครือข่ายนนทรีฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร27/05/2551เสร็จสิ้น30 พ.ค. 51  
34027/05/2551เข้าศธ0513.10712/24700148226 พ.ค. 51เลขานุการภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมขอรับรองบุคลากรเพื่อใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตชั่วคราวฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุมาลี27/05/2551เสร็จสิ้น  
34127/05/2551เข้าศธ0513.10105/ว177400148126 พ.ค. 51กองคลังรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ปี 2551 ประจำไตรมาส 1 และ 2ฝ่ายบริหารจิตธนา27/05/2551เสร็จสิ้น4 มิ.ย. 51  
34227/05/2551เข้าศธ0513.10103/ว183500148026 พ.ค. 51กองการเจ้าหน้าที่แจ้งแผนพัฒนาบุคลากร มก. 4 ปี พ.ศ.2551-2554ฝ่ายบริหารสุรินทร์27/05/2551เสร็จสิ้น  
34327/05/2551เข้ากค0428/ว4000147525 เม.ย. 51กระทรวงการคลังหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำฝ่ายบริหารสุรินทร์27/05/2551เสร็จสิ้นสรุปในส่วนของสำนักฯ  
34427/05/2551เข้าศธ0513.10120/17500147223 พ.ค. 51ผู้อำนวยการ หอจดหมายเหตุ มก.ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร27/05/2551เสร็จสิ้น  
34527/05/2551เข้าสวก0101/ว124200146921 พ.ค. 51สนง.พัฒนาการวิจัยการเกษตรขออนุเคราะห์นำแบนเอร์การจัดประชุมขึ้นผ่านหน้าเว็บไซต์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร27/05/2551เสร็จสิ้น2-3 มิ.ย. 51  
34627/05/2551เข้าศธ 0513.10103/ว178600147322 พ.ค. 51กองการเจ้าหน้าที่การจัดทำระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านบุคลากร ปี 2551 (ตัวชี้วัดที่ 18)ฝ่ายบริหารสุรินทร์27/05/2551เสร็จสิ้นแก้ไขข้อมูบบุคลากร 30 มิย และจัดส่งคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ด้วย  
34728/05/2551เข้าศธ0513.10801/203700153427 พ.ค. 51เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอนำส่งแบบขอ Account เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์28/05/2551เสร็จสิ้น  
34828/05/2551เข้าศธ0513.11402/22200153226 พ.ค. 51เลขานุการ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ทางด้านเทคนิค การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร28/05/2551เสร็จสิ้น9-12 มิ.ย. 51  
34928/05/2551เข้าศธ0513.12201/145900153527 พ.ค. 51รองผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขอเก็ฐเงินค่าจัดเลี้ยง 8 พ.ค. 51ฝ่ายบริหารอรุณ28/05/2551เสร็จสิ้น  
35028/05/2551เข้าศธ0513.10105/176500153323 พ.ค. 51ผู้อำนวยการกองคลังขอความอนุเคราะห์ในการออก Account ของหน่วยงานฝ่ายบริการและฝึกอบรมสุทธินี28/05/2551เสร็จสิ้น  
35129/05/2551เข้าศธ0513.10801/204100156327 พ.ค. 51คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอนำส่งแบบขอ Account เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์29/05/2551เสร็จสิ้น  
35229/05/2551เข้าศธ0513.135/050900156528 พ.ค. 51เลขานุการ สำนักหอสมุดขอรหัสใหม่บัญชีผู้ใช้เครือข่ายฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์29/05/2551เสร็จสิ้น  
35329/05/2551เข้าศธ0513.10712/25100156727 พ.ค. 51เลขานุการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ขอจดทะเบียนชื่อโฮสต์ในเครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุรชัย29/05/2551เสร็จสิ้น  
35429/05/2551เข้าศธ0513.10106/076500156828 พ.ค. 51กองบริการการศึกษาขอส่งแบบประเมินผลการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2551ฝ่ายบริการและฝึกอบรมอโนมา29/05/2551เสร็จสิ้น  
35530/05/2551เข้าศธ0513.12101/112600163429 พ.ค. 51เลขานุการ สถาบันผลิตผลเกษตรฯขอความอนุเคราะห์ลงทะเบียน Nontri Accountฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์30/05/2551เสร็จสิ้น  
35630/05/2551เข้าศธ0513.10801/206100161728 พ.ค. 51คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอนำส่งแบบขอ account เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์30/05/2551เสร็จสิ้น  
35730/05/2551เข้าวช009(ศ)/19200167029 พ.ค. 51ผู้อำนวยการบริหารศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติขอความอนุเคราะห์ขอมี Account Nontriฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์30/05/2551เสร็จสิ้น  
35830/05/2551เข้าวทท34 11ว/255000164030 พ.ค. 51สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร30/05/2551เสร็จสิ้น  
35930/05/2551เข้าศธ0513.13407/มก.บข.300160729 พ.ค. 51ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุ มก.ขอความอนุเคราะข้อมูล Account Nontriฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์30/05/2551เสร็จสิ้น  
36003/06/2551เข้าศธ0509(3)/700164128 พ.ค. 51สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยายสรุปฝ่ายบริหารเบญจวรรณ03/06/2551เสร็จสิ้น25 มิ.ย. 51  
36103/06/2551เข้าศธ0513.20207/080000177329 พ.ย. 51ผู้อำนวยการโครงการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพฯ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสนขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์03/06/2551เสร็จสิ้น  
36203/06/2551เข้าศธ0513.10401/ว00990017662 มิ.ย. 51เลขานุการ คณะประมงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร03/06/2551เสร็จสิ้น  
36303/06/2551เข้าศธ0513.10113-66200175929 พ.ค. 51ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร บางเขนขอส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร03/06/2551เสร็จสิ้น  
36403/06/2551เข้าศธ0513.10103/ว195200175730 พ.ค. 51กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการฝ่ายบริหารสุรินทร์03/06/2551เสร็จสิ้น6 มิ.ย 51  
36503/06/2551เข้าศธ0513.10102/69400161828 พ.ค. 51กองกลางขออนุเคราะห์ให้ข้อมูลฝ่ายบริหารอำไพ03/06/2551เสร็จสิ้น  
36603/06/2551เข้าศธ0513.10109/ว371100162128 พ.ค. 51ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์ขออนุเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์ฝ่ายบริหารจิตติมา06/03/2551เสร็จสิ้น  
36703/06/2551เข้าศธ0513.12307/14400174027 พ.ค. 51สถานวิจัยสิทธิพรกฤดากรขอส่งใบแจ้งค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตฝ่ายบริหารอรุณ03/06/2551เสร็จสิ้นให้ปรึกษาอ.อนันต์ เนื่องจากมก.ไม่ได้อนุมัติให้ใช้เงินสำนักฯ  
36803/06/2551เข้าทก0212.2/75800162326 พ.ค. 51กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอเรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ แห่งพรบ.ว่าด้วยกระทำผิดเกี่ยวกับคอมฯฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ03/06/2551เสร็จสิ้น  
36903/06/2551เข้าศธ0513.12101/12500163229 พ.ค. 51เลขานุการ สถาบันผลิตผลเกษตรฯขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์เครือข่ายฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ03/06/2551เสร็จสิ้น  
37003/06/2551เข้า-00163528 พ.ค. 51สมาคมนักวิชาการ อ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทยขอความอนุเคราะห์บัญชีผู้ใช้งานฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์03/06/2551เสร็จสิ้น  
37103/06/2551เข้าสอ.มก.356/25510017276 พ.ค. 51สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.ขอความอนุเคราะห๋ข้อมูลบุคลากรฝ่ายบริหารประสพสุข03/06/2551เสร็จสิ้นให้ปรึกษาอ.ประดนเดช  
37203/06/2551เข้าศธ0513.10201/163900172929 พ.ค. 51เลขานุการ (คณบดีลงนาม) คณะเกษตรขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องการเรียนการสอนทางไกลเพื่อประชุมคณะทำงาน Internship programฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร03/06/2551เสร็จสิ้น5 มิญ.51  
37303/06/2551เข้าศธ0513.10107/63900173629 พ.ค. 51กองแผนงานคืนต้นฉบับกระดาษไข ระยะที่ 9ฝ่ายบริหารเครือวัลย์03/06/2551เสร็จสิ้น  
37403/06/2551เข้าศธ0513.10703/096700163127 พ.ค. 51หัวหน้าโครงการฟื้นฟูความรู้ทางการแพทย์แผนไทย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ขอจดทะเบียนชื่อโฮสต์ในเครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายชนะชัย03/06/2551เสร็จสิ้น  
37503/06/2551เข้าศธ0513.10121/87400173729 พ.ค. 51ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์03/06/2551เสร็จสิ้น  
37603/06/2551เข้าศธ0513.13001/50200175530 พ.ค. 51เลขานุการ (ผู้อำนวยการลงนาม) สำนักการกีฬา มก.ส่งแบบคอขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์03/06/2551เสร็จสิ้น  
37703/06/2551เข้าศธ0513.10801/210400175630 พ.ค. 51คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอส่งแบบขอ Accountฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์03/06/2551เสร็จสิ้น  
37804/06/2551เข้า-00180428 พ.ค. 51AVRDCขอใช้ Internet ของมก.ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์04/06/2551เสร็จสิ้น  
37904/06/2551เข้าศธ0513.11212/0340017852 มิ.ย. 51ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี แบบกลุ่มฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์04/06/2551เสร็จสิ้น  
38004/06/2551เข้า-00177423 พ.ค. 51กองยานฯการสัมมนาฝ่ายบริหารชิดชนก04/06/2551เสร็จสิ้นพิจารณาเสนอ  
38105/06/2551เข้าศธ0513.13401/15410018093 มิ.ย. 51เลขานุการ (ผู้อำนวยการ) สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมขอความอนุเคราะห์ออกเลขที่เพื่อเข้าใช้คอมพิวเตอร์ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์05/06/2551เสร็จสิ้น  
38205/06/2551เข้าศธ 0513.131/13080018083 มิ.ย. 51เลขานุการ (ผู้อำนวยการลงนาม) สำนักทะเบียนและประมวลผลขอใช้ห้องประชุมฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร05/06/2551เสร็จสิ้น  
38307/06/2551เข้าศธ0513.13001/5830023283 ก.ค. 51สำนักการกีฬา มก.ของดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมฝ่ายระบบสารสนเทศศศิธร07/06/2551เสร็จสิ้น  
38409/06/2551เข้าศธ 0513.10811/(บศช)40018586 มิ.ย. 51เลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีสำหรับนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์09/06/2551เสร็จสิ้น  
38509/06/2551เข้าศธ0513.10901/ศบพ.1240018324 มิ.ย. 51นางสาวมารีน่า สุทธิ เวช ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ขอมีบัญชีเครือข่ายนนทรีแบบกลุ่มฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์09/06/2551เสร็จสิ้น  
38609/06/2551เข้าศธ0513.135/05510018345 มิ.ย. 51สำนักหอสมุดขอรหัสใหม่บัญชีผู้ใช้เครือข่าย และขอแจ้งยกเลิกรหัสผ่านฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์09/06/2551เสร็จสิ้น  
38709/06/2551เข้าศธ0513.20501/14000018413 มิ.ย. 51งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ขอแจ้งรายชื่อผู้ดูแลระบบ E-meetingฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร09/06/2551เสร็จสิ้น  
38809/06/2551เข้าทก0210/ว278300186629 พ.ค. 51กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ09/06/2551เสร็จสิ้น16 มิ.ย. 51  
38909/06/2551เข้าศธ 0513.10103/20450018606 มิ.ย. 51คณะกรรมการฯ สวัสดิการฯ กองการเจ้าหน้าที่ขออนุเคราะห์ถ่ายทอดผ่าน Web Site วันที่ 13 มิ.ย. 51ฝ่ายวิชาการศศิธร09/06/2551เสร็จสิ้น  
39009/06/2551เข้าศธ0513.10802/5870018594 มิ.ย. 51เลขานุการ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี แบบกลุ่มฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์09/06/2551เสร็จสิ้น  
39109/06/2551เข้าศธ0513.10120/12620018545 มิ.ย. 51เลขานุการ (ผู้อำนวยการลงนาม) สำนักงานทรัพย์สินขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการอาหารภาคค่ำฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร09/06/2551เสร็จสิ้น  
39209/06/2551เข้าศธ0513.10817/13580018425 มิ.ย. 51เลขานุการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตฯขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร09/06/2551เสร็จสิ้น  
39310/06/2551เข้าศธ0513.10317/3870018949 มิ.ย. 51เลขานุการ (ประธานฯ ลงนาม) โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจขอรหัสบัญขีเครือข่ายนนทรี โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ รุ่นที่ 4ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์10/06/2551เสร็จสิ้น  
39410/06/2551เข้าศธ0513.10802/6070018879 มิ.ย. 51เลขานุการ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์10/06/2551เสร็จสิ้น  
39510/06/2551เข้าศธ0513.10801/22360019149 มิ.ย. 51คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอ Account เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์10/06/2551เสร็จสิ้น  
39610/06/2551เข้าศธ0513.105059/0440019009 มิ.ย.51เลขานุการ (ประธานฯ ลงนาม) โครงการปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์10/06/2551เสร็จสิ้น  
39710/06/2551เข้าศธ0513.10808-ยธนานาช00192710 มิ.ย. 51เลขานุการ (ประธานลงนาม) โครงการวิศวกรรมโยธานานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอ e-Mail Address สำหรับนิสิตใหม่ ภาคต้นฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์10/06/2551เสร็จสิ้น  
39810/06/2551เข้า-0019012 มิ.ย. 51ผู้ควบคุมการผลิตโครงการ Free DJ Space สถานนีโทรทัศน์ U Channelขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายการ เพื่อเชิญชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมรายการฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร10/06/2551เสร็จสิ้น  
39910/06/2551เข้าศธ0513.10103/ว20380019115 มิ.ย. 51กองการเจ้าหน้าที่แจ้งแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก.ฝ่ายบริหารสุรินทร์10/06/2551เสร็จสิ้น  
40011/06/2551เข้าศธ0513.11409/พ1790019269 มิ.ย. 51เลขานุการ (ประธานฯลงนาม) โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (แบบกลุ่ม)ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์11/06/2551เสร็จสิ้น  
40111/06/2551เข้าศธ0513.10808/8810019306 มิ.ย. 51เลขานุการ (หัวหน้าภาคลงนาม) ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์11/06/2551เสร็จสิ้น  
40211/06/2551เข้าศธ 0513.10118/3600019249 มิ.ย. 51สำนักประกันคุณภาพขอส่งประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมิน ปี 2551ฝ่ายบริหารนฤมล11/06/2551เสร็จสิ้นแจ้งกรรมการ และส่งรายงานให้คณะกรรมการ  
40311/06/2551เข้าศธ 0513.10201/17740019239 มิ.ย. 51คณะเกษตรขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องการเรียนการสอนทางไกล เพื่อประชุมกับประเทศญี่ปุ่นฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ11/06/2551เสร็จสิ้นมอบเครือข่ายประสานฝ่ายบริการฯ 13 มิ.ย. 51  
40411/06/2551เข้าศธ 0513.20801-6460019429 มิ.ย. 51เลขานุการ (ผู้อำนวยการลงนาม) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสนขอเปิด Account เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์11/06/2551เสร็จสิ้น  
40511/06/2551เข้าสกพ.015/2551-5200193123 พ.ค. 51ชมราส่งเสริมศิลปะการพูดขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการโต้วาทีน้องใหม่ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร11/06/2551เสร็จสิ้น10 มิ.ย. 51  
40611/06/2551เข้าศธ0513.10310/44300192910 มิ.ย. 51เลขานุการ โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นาชาติ)ขอความอนุเคราะห์ขอรหัสผ่านนิสิตปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 12ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์11/06/2551เสร็จสิ้น  
40712/06/2551เข้าศธ0513.10824/22600195211 มิ.ย. 51เลขานุการ โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ภาคพิเศษขอรับบัญชีเครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์12/06/2551เสร็จสิ้น  
40812/06/2551เข้าศธ 0513.101098/382700198810 มิ.ย. 51กองวิเทศสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลกิจกรรมนานาชาติฝ่ายบริหารอำไพ12/06/2551เสร็จสิ้นมอบจิตติมา  
40912/06/2551เข้าศธ0513.10811/32300195311 มิ.ย. 51เลขานุการ โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีสำหรับนิสิตปริญญาโทฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์12/06/2551เสร็จสิ้น  
41012/06/2551เข้าทส0901.507/88930019576 มิ.ย. 51กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พ้ชขออนุมัติเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตร GISฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร12/06/2551เสร็จสิ้น16 มิย 51  
41112/06/2551เข้าศธ0513.10702/34700195911 มิ.ย. 51เลขานุการ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ขอบัญชีผู้ใช้งานในการลงทะเบียนเครื่องเซิฟร์เวอร์ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุทธินี12/06/2551เสร็จสิ้น  
41212/06/2551เข้าศธ0513.10702/34600196011 มิ.ย. 51เลขานุการ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ขอบัญชีผู้ใช้งานในการลงทะเบียนเครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุรชัย12/06/2551เสร็จสิ้น  
41312/06/2551เข้าศธ 0513.10102/77200197310 มิ.ย. 51ผู้อำนวยการกองกลางขอความอนุเคราะห์จัดอบรมการใช้งานระบบ e-meeting รูปแบบใหม่ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร12/06/2551เสร็จสิ้น  
41412/06/2551เข้าศธ 0513.10122(สบว2)/00197410 มิ.ย. 51โครงการหลักสูตร วทม.คณิตศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่โครงการฯ รับผิดชอบข้อมูลระบบสารสนเทศของนิสิตฝ่ายระบบสารสนเทศพิชญ์12/06/2551เสร็จสิ้น  
41512/06/2551เข้าศธ 0513.10817/138500197510 มิ.ย. 51เลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรมขอนำส่งแบบขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์12/06/2551เสร็จสิ้น  
41612/06/2551เข้าศธ0513.10206/68000198610 มิ.ย. 51เลขานุการ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตรขอ Account Nontri กรณีพิเศษฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุรชัย12/06/2551เสร็จสิ้น  
41712/06/2551เข้าศธ0513.10602/27700196211 มิ.ย. 51เลขานุการ ภาควิชาการจัดการป่าไม้ขอเปิดรหัสผ่านของหัวหน้าภาควิชาฝ่ายระบบสารสนเทศธราธร12/06/2551เสร็จสิ้น  
41813/06/2551เข้าศธ0513.10102/938000198511 มิ.ย.51กองกลางการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักฯ ในรอบปีการศึกษาฝ่ายบริหารมัณฑนา13/06/2551เสร็จสิ้นก.ค. 51  
41916/06/2551เข้ากษ0914/60100199311 มิ.ย. 51สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตรการจ้างดำเนินโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลแมลงในพิพิธภัณฑ์ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ16/06/2551เสร็จสิ้น  
42016/06/2551เข้าศธ0513.10106/ว91490019926 มิ.ย. 51กองบริการการศึกษาขอทราบรายการค่าใช้จ่ายและสรุปผลการดำเนินงานงานประชุมสัมมนาอาจารย์ ปี 2551ฝ่ายบริหารอรุณ16/06/2551เสร็จสิ้น13 มิ.ย. 51  
42116/06/2551เข้าศธ0513.11401/155600199112 มิ.ย. 51โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตรขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่เข้าใช้ระบบสารสนเทศฝ่ายระบบสารสนเทศพิชญ์16/06/2551เสร็จสิ้น  
42217/06/2551เข้าศธ0513.11301/ว368000210616 มิ.ย. 51คณะสัตวแพทยศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน้าเว็บไซต์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร17/06/2551เสร็จสิ้น19 มิ.ย. 51  
42317/06/2551เข้าศธ0513.10313/095600209816 มิ.ย. 51เลขานุการ โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) คณะบริหารธุรกิจขอรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายศศิธร17/06/2551เสร็จสิ้น  
42417/06/2551เข้าศธ0513.12101/124300209616 มิ.ย. 51สถาบันผลิตผลเกษตรฯขอส่งชื่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุรชัย17/06/2551เสร็จสิ้น  
42517/06/2551เข้าศธ0513.11206/127600210416 มิ.ย. 51เลขานุการ โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษขอรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์17/06/2551เสร็จสิ้น  
42618/06/2551เข้าศธ 0513.10804/169500208013 มิ.ย. 51ภาควิชาวิศวกรรมเคมีขอความอนุเคราะห์ปลดล็อค MAC Address ที่ลงทะเบียนของ Userฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ18/06/2551เสร็จสิ้น  
42718/06/2551เข้าศธ0513.10121/ว95700210510 มิ.ย. 51สำนักงานบริการวิชาการแนวทางปฏิบัติและดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ (เพิ่มเติม)ฝ่ายบริหารสุรินทร์18/06/2551เสร็จสิ้นนำเข้าประชุมกรรมการบริหาร  
42818/06/2551เข้าศธ0515(013)/144500212316 มิ.ย. 51บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขออนุเคราะห์ศึกษาดูงานฝ่ายบริหารจิตติมา18/06/2551เสร็จสิ้น  
42918/06/2551เข้าศธ 0513.10107/71700200612 มิ่.ย. 51กองแผนงานขอสิทธิในการเข้าระบบประเมินการเรียนการสอนฝ่ายระบบสารสนเทศพิชญ์18/06/2551เสร็จสิ้น  
43018/06/2551เข้าทก 0503/ว101200201115 พ.ค. 51สำนักงานสถิติแห่งชาติขอความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บข้อมูลโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในสถานศึกษาฝ่ายบริหารเบญจวรรณ18/06/2551เสร็จสิ้น  
43118/06/2551เข้าศธ 0513.12101/24400209516 มิ.ย. 51สถาบันผลิตผลเกษตรฯขออนุเคราะห์ติดตั้ง wireless Networkฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ18/06/2551เสร็จสิ้น  
43218/06/2551เข้าศธ 0513.พิเศษ00212216 มิ.ย. 51สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยฯขอเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุทธินี18/06/2551เสร็จสิ้น  
43318/06/2551เข้าศธ 0513.11407/007500210916 มิ.ย. 51คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร18/06/2551เสร็จสิ้น  
43419/06/2551เข้าศธ0513.11501/113400211516 มิ.ย. 51บัณฑิตวิทยาลัยการจ้างพัฒนาและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศบัณฑิต ปี 2551อื่นๆประดนเดช19/06/2551เสร็จสิ้น  
43520/06/2551เข้าศธ 0513.213/ปวก. 19100214518 มิ.ย. 51เลขานุการ โครงการปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี แบบกลุ่มฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์20/06/2551เสร็จสิ้น  
43620/06/2551เข้าศธ 0513.10713/51900215119 มิ.ย. 51เลขานุการ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้บริการของหน่วยบริการวิชาการสถิติฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร20/06/2551เสร็จสิ้น  
43720/06/2551เข้าศธ 0513.10909/19700212617 มิ.ย. 51โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.ขอความอนุเคราะห์บุคลากรฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ20/06/2551เสร็จสิ้น  
43823/06/2551เข้าศธ 0513.40103/078300218020 มิ.ย. 51สำนักงานวิทยาเขต จังหวัดสกลนครขอความอนุเคราะห์ VPN Client 2 เครื่องฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ23/06/2551เสร็จสิ้น  
43923/06/2551เข้า-00216817 มิ.ย. 51STAQโปรแกรมควบคุมและจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อื่นๆเบญจวรรณ23/06/2551เสร็จสิ้น  
44025/06/2551เข้าศธ 0513.1294/48700219817 มิ.ย. 51สถานีวิจัยปากช่องขอส่งใบเสนอราคาติดตั้งเลขหมายพร้อมอินเตอร์เน็ตฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอนันต์25/06/2551เสร็จสิ้น  
44126/06/2551เข้าศธ 0513.11003/91700222424 มิ.ย. 51คณะเศรษฐศาสตร์ขออนุเคราะห์เปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ26/06/2551เสร็จสิ้น  
44226/06/2551เข้าศธ 0513.11001/0200900221023 มิ.ย. 51สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์ขอแจ้งรายชื่อลงทะเบียนการ์ดเครือข่ายแบบหลายเครื่องฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ26/06/2551เสร็จสิ้น  
44326/06/2551เข้าศธ 0513.10107/76100222324 มิ.ย. 51กองแผนงานขอข้อมูลเพื่อทำเอกสารชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณางบประมาณระบบไอที ปีงบ 2552ฝ่ายบริหารมัณฑนา26/06/2551เสร็จสิ้น30 มิ.ย. 51  
44426/06/2551เข้าศธ 0513.11404/129200222523 มิ.ย. 51ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีแบบกลุ่มฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์26/06/2551เสร็จสิ้น  
44526/06/2551เข้าศธ 0513.10912/9400220723 มิ.ย. 51โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.ขอรหัสบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์26/06/2551เสร็จสิ้น  
44626/06/2551เข้าศธ0513.12201/151900225529พ.ค. 51สถาบันอาหารฯขอเสนอชื่อผู้ดูแลระบบระจำหน่วยงานฝ่ายระบบสารสนเทศวิโรจน์26/06/2551เสร็จสิ้น  
44727/06/2551เข้าศธ 0513.12301/065200225225 มิ.ย. 51สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรขอแจ้งรายชื่อและลงทะเบียนใช้ e-meetingฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร27/06/2551เสร็จสิ้น  
44827/06/2551เข้าศธ0513.10608/59600223224 มิ.ย. 51ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ขอจดทะเบียนคอมพิวเตอร์เป็นเครื่อง Serverฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ27/06/2551เสร็จสิ้น  
44927/06/2551เข้าศธ0513.10102/28200224925 มิ.ย. 51หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มก.ขออนุเคราะห์ใช้พื้นที่ใน server เพิ่มฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุทธินี27/06/2551เสร็จสิ้น  
45027/06/2551เข้าศธ0513.10109/ว391200224824 มิ.ย. 51กองวิเทศสัมพันธ์ขอข้อมูลกิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 2551ฝ่ายบริหารจิตติมา27/06/2551เสร็จสิ้น  
45127/06/2551เข้าศธ0513.10120/140200226026 มิ.ย. 51สำนักงานทรัพย์สินขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดให้สอบราคาการบันทึกภาพผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร27/06/2551เสร็จสิ้น  
45227/06/2551เข้าก023/255100224525 มิ.ย. 51กองกิจการนิสิตขอให้ตรวจสอบสัญญาณ Internetฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ27/06/2551เสร็จสิ้น  
45327/06/2551เข้าศธ 0513.10120/20900226424 มิ.ย. 51หอจดหมายเหตุขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร27/06/2551เสร็จสิ้น  
45427/06/2551เข้าศธ 0513.10603/27200225626 มิ.ย. 51ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ขอ E-mail Account ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก New Zealandฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์27/06/2551เสร็จสิ้น  
45530/06/2551เข้าศธ 0513.10609/16600226627 มิ.ย. 51เลขานุการ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้ ภาคพิเศษ คณะวนศาสตร์ขอยื่นแบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์30/06/2551เสร็จสิ้น  
45630/06/2551เข้า-00227226 มิ.ย. 51บ.คริสโตเฟอร์ลิสเทอรารี่ (ผู้ถือลิขสิทธิ์ JK Rowling-Harry potterแจ้งเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์ (อ.ปรีดา)ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ30/06/2551เสร็จสิ้น  
45730/06/2551เข้าศธ0513.10116/75700227326 มิ.ย. 51ผู้อำนวยการสถานพยาบาลขอจดทะเบียนชื่อโฮสต์ในเครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุรชัย30/06/2551เสร็จสิ้น  
45830/06/2551เข้าทก 0206/ว279600226926 มิ.ย. 51กระทรวงไอซีทีขอเชิญร่วมฝึกอบรมฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร30/06/2551เสร็จสิ้น2 ก.ค. 51  
45901/07/2551เข้าศธ0513204/093400227626 มิ.ย. 51คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขออนุญาตให้บุคลากรมาตรวจรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฝ่ายบริหารสุรินทร์01/07/2551เสร็จสิ้น  
46001/07/2551เข้าศธ0513.10103/ว241900228130 มิ.ย. 51กองการเจ้าหน้าที่ขอเรียนเชิญเสนอชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการ กบข.ฝ่ายบริหารสุรินทร์01/07/2551เสร็จสิ้น7 ก.ค. 51  
46102/07/2551เข้าศธ0513.11701/118900227727 มิ.ย. 51ศูนย์การศึกษานานาชาติขอให้โอนเงินค่าห้องพักฝ่ายบริหารอรุณ02/07/2551เสร็จสิ้น  
46202/07/2551เข้า-0023451 ก.ค. 51กองแผนงานเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงงบประมาณ ปี 2552ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร07/07/2551เสร็จสิ้น4 ก.ค. 51  
46302/07/2551เข้า-0022951 ก.ค. 51โครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.ขอความอนุเคราะห์ลงทะเบียน MAC Addressฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุรชัย02/07/2551เสร็จสิ้น  
46402/07/2551เข้าศธ 0513.12101/34400229327 มิ.ย. 51สถาบันผลิตผลเกษตรฯขอความอนุเคราะห์แก้ไขประชาสัมพันธ์ข่าวฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร02/07/2551เสร็จสิ้น  
46502/07/2551เข้าศธ0513.10811/(บศช)470022911 ก.ค. 51เลขานุการ โครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Internet ครั้งที่ 3ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร02/07/2551เสร็จสิ้น4 ก.ค. 51  
46602/07/2551เข้าศธ0513.10118/41800228830 มิ.ย. 51สำนักประกันคุณภาพชี้แจงเงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรที่ 3ฝ่ายบริหารเบญจวรรณ02/07/2551เสร็จสิ้น  
46702/07/2551เข้าศธ0513.10810/076400228230 มิ.ย. 51ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ขออนุมัติผู้ควบคุมดูแลระบบฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ02/07/2551เสร็จสิ้น  
46802/07/2551เข้าศธ0513.10117(1)/379/00228027 มิ.ย. 51ร้านพันธุ์ไม้ มก.ขอให้ชำระค่าวัสดุทางการเกษตรฝ่ายบริหารอรุณ//เสร็จสิ้น  
46902/07/2551เข้าศธ0513.11501/122300227427 มิ.ย. 51สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศขอเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ e-meetingฝ่ายระบบสารสนเทศวิโรจน์02/07/2551เสร็จสิ้น  
47002/07/2551เข้าศธ0513.10102/108590022981 ก.ค. 51กองกลางการแต่งตั้งนายกสภา มก. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายบริหารสุรินทร์02/07/2551เสร็จสิ้น  
47103/07/2551เข้าศธ 0513.10310/48600231623 มิ.ย. 51โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)ขอส่งรายชื่อนิสิตชาวต่างชาติเพื่อขอใช้ Internet เครือข่ายไร้สายฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์03/07/2551เสร็จสิ้น  
47203/07/2551เข้าศธ0513.11701/12250023142 ก.ค. 51ศูนย์การศึกษานานาชาติ มก.พิจารณาอนุมัติบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์03/07/2551เสร็จสิ้น  
47303/07/2551เข้าศธ0513.20103(3)/3670023121 ก.ค. 51งานบริการการศึกษาขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุวิชาการครั้งที่ 5ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร03/07/2551เสร็จสิ้น  
47403/07/2551เข้าศธ0513.101208/14340023101 ก.ค. 51กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานทรัพย์สินขอยืนยันตัวผู้ดูแลระบบฝ่ายระบบสารสนเทศพิชญ์03/07/2551เสร็จสิ้น  
47507/07/2551เข้าศธ 0513.11507/56700232130 มิ.ย. 51โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (แบบกลุ่ม)ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์07/07/2551เสร็จสิ้น  
47607/07/2551เข้าศธ0513.10103/ว24440023111 ก.ค. 51กองการเจ้าหน้าที่ขอให้พิจารณาคัดเลือกผู้แทนข้าราชการ ก.พ.อ.ฝ่ายบริหารชิดชนก07/07/2551เสร็จสิ้น11 ก.ค. 51  
47707/07/2551เข้าศธ0513.10121/ว10890023091 ก.ค. 51งานบริการวิชาการ สำนักงานบริการวิชาการขอความอนุเคราะห์สำเนาหนังสือสัญญาว่าจ้างโครงการพัฒนาวิชาการฝ่ายบริหารเบญจวรรณ07/07/2551เสร็จสิ้น15 ก.ค. 51  
47807/07/2551เข้าศธ0513.10214/2740023193 ก.ค. 51โครงการปริญญาโทสาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา คณะเกษตรขอรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์07/07/2551เสร็จสิ้น  
47908/07/2551เข้าศธ 0513.11505/5320023613 ก.ค. 51บัณฑิตวิทยาลัยขอรหัสบัญชีเครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์08/07/2551เสร็จสิ้น  
48008/07/2551เข้าศธ0513.10601/23040023557 ก.ค. 51คณะวนศาสตร์การใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ฝ่ายระบบสารสนเทศวิโรจน์08/07/2551เสร็จสิ้น  
48108/07/2551เข้าศธ 0513.10118/42200236230 มิ.ย. 51สำนักประกันคุณภาพขอข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประกันคุณภาพ ปี 2550อื่นๆเบญจวรรณ08/07/2551เสร็จสิ้น16 ก.ค. 51  
48208/07/2551เข้าศธ0513.10105/ว23370023404 ก.ค. 51กองคลังรายงานผลงานงบประมาณเงินรายได้ ปี 2551 ไตรมาส 3ฝ่ายบริหารจิตธนา08/07/2551เสร็จสิ้น1 ส.ค. 51  
48308/07/2551เข้าศธ 0513.20103(3)/ว160023631 ก.ค. 51กองบริการการศึกษา กำแพงแสนขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร08/07/2551เสร็จสิ้น  
48410/07/2551เข้าศธ 0513.10908/10120024089 ก.ค. 51โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.ขอความอนุเคราะห์ทีมงานสำรวจพื้นที่ในการติดตั้งเครือข่ายไร้สายเพิ่มเติมฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ10/07/2551เสร็จสิ้น  
48510/07/2551เข้าศธ 0513.12201/17960024009 ก.ค. 51สถาบันอาหารขอเก็บเงินค่าจัดเลี้ยง KM ครั้งที่ 6ฝ่ายบริหารอรุณ//เสร็จสิ้น  
48610/07/2551เข้าศธ0575/ว 640023998 ก.ค. 51สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาขอแจ้งแผนการเข้าดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ครั้งที่ 3/2551ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ10/07/2551เสร็จสิ้น24 ก.ค. 51  
48710/07/2551เข้าศธ0513.11003(บพ)/ว140023877 ก.ค. 51โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาวิชาการฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร10/07/2551เสร็จสิ้น14 ส.ค. 51  
48810/07/2551เข้าศธ 0513.131/17810023867 ก.ค. 51สำนักทะเบียนและประมวลผลขอความอนุเคราะห์กำหนด user เป็น admin เพื่อลงทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุรชัย10/07/2551เสร็จสิ้น  
48914/07/2551เข้าศธ 0513.10908/103200241110 ก.ค. 51โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.ขออนุเคราะห์อุปกรณ์การถ่ายทอดสดทางไกลไปญี่ปุ่นพร้อมช่างเทคนิคฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร14/07/2551เสร็จสิ้น28 ก.ค. 51  
49014/07/2551เข้าศธ0513.12901/087500243610 ก.ค. 51สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ขอส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร14/07/2551เสร็จสิ้น  
49114/07/2551เข้าศธ0513.10106/ปวก.47/0024129 ก.ค. 51กองบริการการศึกษาขอทราบรายชื่อคณะกรรมการฝ่าย งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47ฝ่ายบริหารชิดชนก14/07/2551เสร็จสิ้น21 ก.ค. 51  
49214/07/2551เข้าศธ0513.20103(5)/016800242127 มิ.ย. 51กองบริการการศึกษา กำแพงแสนขอขยาย bandwidth ให้วิทยาเขตกำแพงแสนฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเกษม14/07/2551เสร็จสิ้นเตรียมข้อมูลเสนอรองฝ่ายไอที  
49315/07/2551เข้าศธ0513.40601/35200245211 ก.ค. 51สถาบันวิจัยและพัฒนา ว.สกลนครขอส่งแบบประเมินการใช้ระบบการประชุม e-meetingฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร15/07/2551เสร็จสิ้น  
49415/07/2551เข้าศธ0513.11001/231500246011 ก.ค. 51คณะเศรษฐศาสตร์แจ้งยืนยันการลงทะเบียนใช้ระบบ e-Meetingฝ่ายระบบสารสนเทศวิโรจน์//เสร็จสิ้น  
49515/07/2551เข้าศธ0513.12502/741600245111 ก.ค. 51สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่ง มก.ขอส่งรายชื่อเข้าอบรม ปี 2551ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร15/07/2551เสร็จสิ้น  
49616/07/2551เข้าศธ0513.30503/03330024034 ก.ค. 51สำนักงานกฎหมายขออนุมัติดำเนินการเช่าช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต วิทยาเขตศรีราชาอื่นๆเกษม16/07/2551เสร็จสิ้น  
49716/07/2551เข้าศธ0205/22490024281 ก.ค. 51กระทรวงศึกษาธิการขออนุเคราะห์ข้อมูลการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษากับ สปป. ลาวฝ่ายบริหารจิตติมา16/07/2551เสร็จสิ้น  
49816/07/2551เข้าศธ 0513.10103/ว265300243011 ก.ค. 51กองการเจ้าหน้าที่ให้แจ้งชื่อผู้แทนในการรับเงินรางวัลประจำปี พ.ศ. 2550ฝ่ายบริหารชิดชนก16/07/2551เสร็จสิ้น22 ก.ค. 51  
49916/07/2551เข้าพน0203/22040024349 ก.ค. 51กระทรวงพลังงานขออนุเคราะห์เข้าร่วมศึกษาดูงานฝ่ายบริหารจิตติมา16/07/2551เสร็จสิ้น21 ก.ค. 51  
50016/07/2551เข้าศธ 0513.10110/ว29200243111 ก.ค. 51สภาข้าราชการการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นฝ่ายบริหารสุรินทร์16/07/2551เสร็จสิ้น11 ส.ค. 51  
50116/07/2551เข้าศธ0513.40101/092400245410 ก.ค. 51ว.สกลนครขออนุเคราะห์จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อื่นๆประดนเดช16/07/2551เสร็จสิ้น  
50216/07/2551เข้าศธ 0513.11401/190900248514 ก.ค. 51คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอโอนเงินรายได้ค่าอบรมฝ่ายบริหารอรุณ16/07/2551เสร็จสิ้น  
50316/07/2551เข้าศธ 0513.40101/092300248210 ก.ค. 51ว.สกลนครการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 90 เครื่องอื่นๆประดนเดช//เสร็จสิ้น  
50416/07/2551เข้าศธ0513.10125/070500249515 ก.ค. 51ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปขออนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมและอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร16/07/2551เสร็จสิ้น31 ก.ค. 51  
50516/07/2551เข้าศธ 0513.20408/3290024758 ก.ค. 51เลขานุการโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขอรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี นิสิต รุ่นที่ 4ฝ่ายบริการและฝึกอบรมพวงทิพย์16/07/2551เสร็จสิ้น  
50616/07/2551เข้าศธ 0513.10103/ว269600248315 ก.ค. 51กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านบุคลากร ปี 2551 ตัวชี้วัดที่ 18ฝ่ายบริหารสุรินทร์16/07/2551เสร็จสิ้น  
50716/07/2551เข้าศธ 0513.10901/45800247315 ก.ค. 51คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติตัวบุคคลช่วยงานในวันเสาร์-อาทิตย์ฝ่ายบริหารสุรินทร์16/07/2551เสร็จสิ้นคุณวิรัตน์ ชูแก้ว  
50816/07/2551เข้าศธ0513.204/105100247214 ก.ค. 51เลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขอแจ้งยืนยันผู้ดูแลระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ฝ่ายระบบสารสนเทศวิโรจน์16/07/2551เสร็จสิ้น  
50916/07/2551เข้าศธ0507(5)/ว8690024634 ก.ค. 51สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขออนุเคราะห์จัดทำข้อมูลความร่วมมือที่ให้ต่างประเทศฝ่ายบริหารจิตติมา16/07/2551เสร็จสิ้น  
51023/07/2551เข้าศธ 0513.10102/1166400251716 ก.ค. 51กองกลางแนวทางการช่วยเหลือกรณีปรับขึ้นอัตราค่าใช้จ่ายทางการศึกษา รร.สาธิตฯฝ่ายบริหารสุรินทร์23/07/2551เสร็จสิ้น  
51124/07/2551เข้าศธ 0565/532900244510 ก.ค. 51มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครขอศึกษาดูงานฝ่ายบริหารจิตติมา24/07/2551เสร็จสิ้น5 ส.ค. 51  
51224/07/2551เข้าศวน967/5100254623 ก.ค. 51โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติขออนุญาตนำนักศึกษามาทัศนศึกษาดูงานฝ่ายบริหารจิตติมา24/07/2551เสร็จสิ้น22 ส.ค. 51  
51324/07/2551เข้าศธ0513.11501/135700254122 ก.ค. 51บัณฑิตวิทยาลัยขอส่งข้อมูลหมายเลข Bar Code ของนิสิตที่เข้าศึกษา ปี 2551ฝ่ายระบบสารสนเทศพิชญ์24/07/2551เสร็จสิ้น  
51424/07/2551เข้าศธ 0513.10118/46000255023 ก.ค. 51สำนักประกันคุณภาพติตดามการจัดส่งรายงาน SAR xu 2550ฝ่ายบริหารเบญจวรรณ24/07/2551เสร็จสิ้น31 ก.ค. 51  
51524/07/2551เข้าม.ญ.1504/255100254816 ก.ค. 51มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ขอทราบรายละเอียดของ ระบบ e-meetingฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ24/07/2551เสร็จสิ้น  
51624/07/2551เข้าศธ 0513.10801/75100254721 ก.ค. 51รองฯ ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูรขอลงทะเบียน MAC Address เพิ่มฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุรชัย24/07/2551เสร็จสิ้น  
51724/07/2551เข้าศธ 0513.10105/ว250700253121 ก.ค. 51กองคลังการฝึกอบรมทะเบียนทรัพย์สิน ผ่านระบบ 3 มิติฝ่ายบริหารเครือวัลย์24/07/2551เสร็จสิ้น31 ก.ค. 51  
51824/07/2551เข้าศธ 0513.10119/033100254422 ก.ค. 51สำนักงานตรวจสอบภายในขอให้รายงานความคืนหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงอื่นๆเจน24/07/2551เสร็จสิ้น30 ก.ค. 51  
51924/07/2551เข้าศธ 0513.10103/ว275400254222 ก.ค. 51กองการเจ้าหน้าที่การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ปี 51ฝ่ายบริหารสุรินทร์24/07/2551เสร็จสิ้น  
52028/07/2551เข้าศธ 0513.135/076700259225 ก.ค. 51สำนักหอสมุดไม่ขัดข้องเป็นตัวแทนรับการสัมภาษณ์จากกรรมการประเมินคุณภาพอื่นๆนฤมล28/07/2551เสร็จสิ้น  
52128/07/2551เข้าศธ 0513.10808/115200259024 ก.ค. 51รศ.ดีบุญ เมธากุลชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ขออนุเคราะห์ใช้สถานที่และคอมพิวเตอร์ในการอบรม การผลิตแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีจากภาพดาวเทียมฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร28/07/2551เสร็จสิ้น7-8 ส.ค. 51  
52228/07/2551เข้าศธ 0513.10401/ว090400258424 ก.ค. 51เลขานุการ คณะประมงขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร28/07/2551เสร็จสิ้น  
52328/07/2551เข้าศธ 0513.10103/ว276400257124 ก.ค. 51กองการเจ้าหน้าที่การจัดทำประกันสุขภาพกล่มให้พนักงานเงินรายได้ฝ่ายบริหารสุรินทร์28/07/2551เสร็จสิ้น15 ส.ค. 51  
52428/07/2551เข้าศธ0513.10701/ว213000256723 ก.ค. 51คณะวิทยาศาสตร์ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิค ครั้งที่ 10ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร28/07/2551เสร็จสิ้น  
52528/07/2551เข้าศธ0513.21402/145500256421 ก.ค. 51สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสนขอเพิ่ม Account ผู้รับผิดชอบด้านการเงินฝ่ายระบบสารสนเทศสมใจ28/07/2551เสร็จสิ้น  
52628/07/2551เข้าศธ 0513.10107/87700256223 ก.ค. 51กองแผนงานขอแจ้งกำหนดชี้แจงงบประมาณปี 2552ฝ่ายบริหารมัณฑนา28/07/2551เสร็จสิ้น  
52728/07/2551เข้าศธ 0513.10109/ว412700256022 ก.ค. 51กองวิเทศสัมพันธ์ขออนุเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ เดือน ก.ค. 51ฝ่ายบริหารจิตติมา28/07/2551เสร็จสิ้น  
52828/07/2551เข้าศธ 0513.10119/ว033800255923 ก.ค. 51สำนักงานตรวจสอบภายใน มก.ขอให้รายงานความคืนหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มก.อื่นๆประสพสุข28/07/2551เสร็จสิ้น30 ก.ค. 51  
52928/07/2551เข้าศธ0513.10811/(บศช)5300257324 ก.ค. 51คณะวิศวกรรมศาตร์ขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์28/07/2551เสร็จสิ้น  
53029/07/2551เข้าศธ 0513.135/077900260128 ก.ค. 51สำนักหอสมุดขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร29/07/2551เสร็จสิ้น  
53129/07/2551เข้า-00257923 ก.ค. 51บ.โอลิมเปียตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องปริ้นเตอร์ฝ่ายบริหารเครือวัลย์29/07/2551เสร็จสิ้น  
53229/07/2551เข้าศธ0513.10418/980025863 เม.ย. 51สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม คณะประมงขออนุมัติเบิกจ่ายค่าบริการติดตั้งระบบเครือข่ายสถานีวิจัยประมงสมุทรสงครามฝ่ายบริหารจิตธนา29/07/2551เสร็จสิ้น  
53329/07/2551เข้าศธ0513.10118/46900260528 ก.ค. 51สำนักประกันคุณภาพติดตามการนำส่งข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประกันคุณภาพ ปี 2550อื่นๆประสพสุข29/07/2551เสร็จสิ้น30 ก.ค. 51  
53429/07/2551เข้ามวอ./564/255100258925 ก.ค. 51มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชียขออนุเคราะห์นำนักศึกษาดูงานฝ่ายบริหารจิตติมา29/07/2551เสร็จสิ้น31 ก.ค. 51  
53529/07/2551เข้าศธ0513.11004(คศสพ)/อ00259721 ก.ค. 51โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปี 2551 (อรุณ)ฝ่ายบริหารจิตธนา29/07/2551เสร็จสิ้น+บุคคล(ขอข้อมูลประกอบ)  
53631/07/2551เข้าศธ0513.10103/ว284300264329 ก.ค. 51กองการเจ้าหน้าที่การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างและเงินตอบแทนพิเศษ 1 ต.ค. 51ฝ่ายบริหารสุรินทร์31/07/2551เสร็จสิ้น25 ส.ค. 51  
53731/07/2551เข้าศธ 0513.13401/202900263724 ก.ค. 31โครงการ ICDC สำนกส่งเสริมและฝึกอบรมขออนุเคราะห์ออกเลขที่เพื่อเข้าใช้คอมพิวเตอร์ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์พวงทิพย์31/07/2551เสร็จสิ้น  
53831/07/2551เข้าศธ 0513.13401/ว206800261328 ก.ค. 51สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมขอความอนุเคราะห์ข้อมูลงานบริการวิชาการรอบ 12 เดือนฝ่ายบริหารอรุณ31/07/2551เสร็จสิ้น5 ก.ย. 31  
53931/07/2551เข้าศธ 0513.10103/ว284100264229 ก.ค. 51กองการเจ้าหน้าที่การพิจารณาเลื่อนค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ฝ่ายบริหารสุรินทร์31/07/2551เสร็จสิ้น  
54001/08/2551เข้าศธ(นนช)0513.102/39100264529 ก.ค. 51เลขานุการโครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ คณะเกษตรขออนุเคราะห์ใช้ห้องเรียนการสอนทางไกล เพื่อประชุมประเทศออสเตรเลียฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร01/08/2551เสร็จสิ้น6 ส.ค. 51  
54101/08/2551เข้าศธ 0513.10310/60000265331 ก.ค. 51โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)ขอ Account Number เพื่อใช้งาน Internet และเครือข่ายไร้สายฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ01/08/2551เสร็จสิ้น  
54201/08/2551เข้าศธ 0513.10206/100300265830 ก.ค. 51ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตรขอเครือข่ายไร้สาย เพิ่มฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ01/08/2551เสร็จสิ้น  
54301/08/2551เข้าศธ 0513.40401/100300267430 ก.ค. 51คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีครั้งแรกฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์01/08/2551เสร็จสิ้น  
54401/08/2551เข้าศธ 0513.11701/132000266331 ก.ค. 51ศูนย์การศึกษานานาชาติ มก.พิจารณาอนุมัติบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี แบบกลุ่มฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ01/08/2551เสร็จสิ้น  
54501/08/2551เข้าศธ 0513.10401/095600266131 ก.ค. 51สำนักงานเลขานุการ คณะประมงขอแจ้งข้อมูลผู้ลงทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงานฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ01/08/2551เสร็จสิ้น  
54604/08/2551เข้าศธ 0513.12201/19790026781 ส.ค. 51สถาบันอาหารขอเก็บเงินค่าจัดเลี้ยง 28 ก.ค. 51ฝ่ายบริหารอรุณ04/08/2551เสร็จสิ้น  
54704/08/2551เข้าศธ 0513.10120/161900268631 ก.ค. 51ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สิน มก.ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดให้เช่าพื้นที่บริเวณโรงอาหารกลาง 1 และ 2ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร04/08/2551เสร็จสิ้น  
54806/08/2551เข้าศธ 0577/ว93400273322 ก.ค. 51สกอ.ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ free softwareฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร06/08/2551เสร็จสิ้น  
54906/08/2551เข้าก032/25510027305 ส.ค. 51หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมชมรมศิลปวัฒนธรรม กองกิจการนิสิตขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเทศน์มหาชาติทาง websiteฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร06/08/2551เสร็จสิ้น  
55006/08/2551เข้าศธ 0513.10103/ว29070027094 ส.ค. 51กองการเจ้าหน้าที่การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 1 ต.ค. 51ฝ่ายบริหารสุรินทร์06/08/2551เสร็จสิ้น  
55106/08/2551เข้าศธ(นนช)0513.102/4070027155 ส.ค. 51โครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ คณะเกษตรขอยกเลิกใช้ห้องเรียนการสอนทางไกลฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร06/08/2551เสร็จสิ้น  
55206/08/2551เข้าศธ 0513.135/080700270831 ก.ค. 51สำนักหอสมุดเชิญร่วมการบรรยายเชิงปฏิบัติการ Databased Searching Updateฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร06/08/2551เสร็จสิ้น  
55307/08/2551เข้าศธ 0513.10907/0980027135 ส.ค. 51ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ขออนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรีฝ่ายระบบสารสนเทศพิชญ์07/08/2551เสร็จสิ้น  
55407/08/2551เข้าศธ 0513.11211/0450027194 ส.ค. 51โครงการ ป.โท สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง คณะสังคมศาสตร์ขอ e-mail address หน่วยงานฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุทธินี07/08/2551เสร็จสิ้น  
55507/08/2551เข้าศธ 0513.10701/22460027204 ส.ค. 51คณะวิทยาศาสตร์ขอโอนเงินค่าอบรมฝ่ายบริหารอรุณ07/08/2551เสร็จสิ้น  
55607/08/2551เข้าศธ 0513.10203/002810027244 ส.ค. 51ภาควิชาเกษตรกลวิธานขอกำหนดหมายเลข IP และ DNSฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุรชัย07/08/2551เสร็จสิ้น  
55713/08/2551เข้าศธ 0513.10608/7470027838 ส.ค. 51ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ขอยืมคอมพิวเตอร์ desk note เพื่อใช้ในการอบรมฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร13/08/2551เสร็จสิ้น18 ส.ค. 51  
55813/08/2551เข้าศธ 0513.10102/3410027877 ส.ค. 51หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ขออนุเคราะห์เผยแพร่การบรรยายพิเศษฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร13/08/2551เสร็จสิ้น  
55913/08/2551เข้าศธ5405.3/48990027685 ส.ค. 51สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขออนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร13/08/2551เสร็จสิ้น23-24 ส.ค.  
56013/08/2551เข้าศธ 0513.11209/6390027697 ส.ค. 51โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ(ราชบุรี)ขอพื้นที่โฮมเพจหน่วยงานฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุทธินี13/08/2551เสร็จสิ้น  
56113/08/2551เข้าศธ0513.10104/19600027718 ส.ค. 51เเลขานุการ (ผู้อำนวยการลงนาม) กองกิจการนิสิตขออนุเคราะห์ใช้สถานที่ห้องฝึกอบรมอาคาร KITSฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร13/08/2551เสร็จสิ้น10 ต.ค. 51  
56213/08/2551เข้าศธ0513.10209/คส-ว1110027881 ส.ค. 51เลขานุการโครงการปิรญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร คณะเกษตรขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร13/08/2551เสร็จสิ้น  
56313/08/2551เข้าศธ0513.13301/ว0910027818 ส.ค. 51สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มก.ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร13/08/2551เสร็จสิ้น  
56415/08/2551เข้าศธ 0513.11004(คศสพ)/0028008 ส.ค. 51โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิต MCE รุ่นที่ 7ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร15/08/2551เสร็จสิ้น  
56515/08/2551เข้าชรธ55/255100277711 ส.ค. 51ชมรมกีฬาธนูแห่งประเทศไทยขออนุเคราะห์ปรับปรุงสัญญาณ Wirelessฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ15/08/2551เสร็จสิ้น  
56615/08/2551เข้าศธ0513.11102/2440027436 ส.ค. 51หน่วยบริการโครงการบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาบนเว็บไซต์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร15/08/2551เสร็จสิ้น  
56715/08/2551เข้าวท5303/28050027916 ส.ค. 51สทอก อวกาศแจ้งเรียกเก็บค่าปรับฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ15/08/2551เสร็จสิ้น  
56815/08/2551เข้าศธ0513.10107/9380027967 ส.ค. 51กองแผนงานการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนอาคารฝ่ายบริหารเครือวัลย์15/08/2551เสร็จสิ้น1 ต.ค. 51  
56915/08/2551เข้าศธ 0516/ซ.42800282913 ส.ค. 51มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานฝ่ายบริหารจิตติมา15/08/2551เสร็จสิ้น28 ส.ค. 51 9.30 - 16.30 น.  
57015/08/2551เข้าศธ0513.10103/ว299800279711 ส.ค. 51กองการเจ้าหน้าที่ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝ่ายบริหารสุรินทร์15/08/2551เสร็จสิ้น20 ส.ค. 51  
57118/08/2551เข้าศธ 0513.135/087300283615 ส.ค. 51สำนักหอสมุดขอเลข IP Addressฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์18/08/2551เสร็จสิ้น  
57218/08/2551เข้าศธ 0513.10811/(บศข)500283015 ส.ค. 51ประธานโครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีสำหรับอาจารย์พิเศษฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์18/08/2551เสร็จสิ้น  
57318/08/2551เข้าศธ 0513.135/087400283515 ส.ค. 51สำนักหอสมุดการลงทะเบียนเครื่องแม่ข่ายฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุรชัย18/08/2551เสร็จสิ้น  
57419/08/2551เข้าศธ 0508/ว98000283229 ก.ค. 51สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษาการดำเนินงานรองรับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546ฝ่ายบริหารเบญจวรรณ19/08/2551เสร็จสิ้น22 ส.ค. 51  
57519/08/2551เข้าศธ0575/ว750028561 ส.ค. 51สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขออนุญาตสำรวจพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุรชัย19/08/2551เสร็จสิ้น  
57620/08/2551เข้าศธ 0513.10509/39300286919 ส.ค. 51อาจารย์นิพัทธ์ กาญจนะหุต ภาควิชาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์ขออนุเคราะห์ถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร20/08/2551เสร็จสิ้น24 ส.ค. 51  
57720/08/2551เข้าศธ0513.10601/284800288019 ส.ค. 51คณะวนศาสตร์ขอส่งคำร้องขอจดทะเบียนเครื่องแม่ข่ายฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุรชัย20/08/2551เสร็จสิ้น  
57820/08/2551เข้า-00288819 ส.ค. 51นายธนกิจ เฮียงโฮมา นิสิตปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคมขออนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามฝ่ายบริหารอำไพ20/08/2551เสร็จสิ้น26 ส.ค. 51  
57920/08/2551เข้าศธ 0513.302/188100288515 ส.ค. 51คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมคำร้องขอจดทะเบียนชื่อโฮสต์ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุรชัย20/08/2551เสร็จสิ้น  
58020/08/2551เข้าศธ0513.11701/143200286418 ส.ค. 51ศูนย์การศึกษานานาชาติพิจารณาอนุมัติบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์20/08/2551เสร็จสิ้น  
58122/08/2551เข้าศธ 0513.11207/06000290220 ส.ค. 51ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ขอรหัสผู้ใช้เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์22/08/2551เสร็จสิ้น  
58222/08/2551เข้า-00290620 ก.ค. 51ที่ทำการไปรษณีย์ เกษตรศาสตร์ 10903ขอให้ต่ออายุเช่าตู้ไปรษณีย์เช่าฝ่ายบริหารเครือวัลย์22/08/2551เสร็จสิ้น  
58322/08/2551เข้าศธ0513.10109/438600291120 ส.ค. 51กองวิเทศสัมพันธ์ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร KU-UTIA ปี 50ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร22/08/2551เสร็จสิ้น  
58422/08/2551เข้าศธ0513.12201/213400290721 ส.ค. 51สถาบันอาหารขอเก็บเงินค่าจัดเลี้ยง 18 สค. 51ฝ่ายบริหารอรุณ22/08/2551เสร็จสิ้น  
58522/08/2551เข้าศธ 0513.10808/133600291021 ส.ค. 51ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี สำหรับงานประชุมวิชาการ RSID6ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์22/08/2551เสร็จสิ้น  
58622/08/2551เข้าศธ0513.10105/1366000289719 ส.ค. 51กองคลังขอให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551ฝ่ายบริหารเครือวัลย์22/08/2551เสร็จสิ้น  
58725/08/2551เข้าศธ 0575/ว9000292120 ส.ค. 51สนง.กรรมการอุดมศึกษาขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร25/08/2551เสร็จสิ้น  
58825/08/2551เข้าศธ 0513.10107/99000291721 ส.ค. 51กองแผนงานขออนุเคราะห์ข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2551ฝ่ายระบบสารสนเทศพิชญ์25/08/2551เสร็จสิ้น27 ส.ค. 51  
58925/08/2551เข้าศธ 0513.10803/CPEG6500291421 ส.ค. 51ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขออนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์ฝ่ายบริหารเครือวัลย์25/08/2551เสร็จสิ้น  
59025/08/2551เข้าวช007/40800029031 ส.ค. 51สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติความร่วมมือนำเสนอและกิจกรรมการวิจัยระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกับมก.อื่นๆประดนเดช25/08/2551เสร็จสิ้น28 ส.ค. 51  
59125/08/2551เข้าศธ 0513.10912/11300292320 ส.ค. 51โครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.ขอรหัสบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์25/08/2551เสร็จสิ้น  
59225/08/2551เข้าศธ0513.10103/ว315400291321 ส.ค. 51กองการเจ้าหน้าที่ขอเชิญเสนอชื่อโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล ปี 51ฝ่ายบริหารสุรินทร์25/08/2551เสร็จสิ้น29 ส.ค. 51  
59327/08/2551เข้าศธ0513.10102/1356600293018 ส.ค. 51กองกลางการจัดบรรยายพิเศษฝ่ายบริหารนฤมล27/08/2551เสร็จสิ้นนำแนวทางเรื่องราวอดีตสู่ปัจจุบันไปจัดกิจกรรมของหน่วยงาน  
59428/08/2551เข้าศธ0513.10102/35900295926 ส.ค. 51หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ขออนุเคราะห์ตำแหน่งหน้า webpage มก.ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร28/08/2551เสร็จสิ้น  
59528/08/2551เข้าศธ 0513.11301/523700295826 ส.ค. 51คณะสัตวแพทยศาสตร์ขออนุเคราะห์กล้องวีดีโอและอุปกรณ์เพื่อประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายฝ่ายบริการและฝึกอบรมเกษม28/08/2551เสร็จสิ้น27 ส.ค. 51  
59628/08/2551เข้าศธ 0513.10101/94100295325 ส.ค. 51สนง.คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ มก.ขออนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายบริหารเบญจวรรณ28/08/2551เสร็จสิ้น28 ส.ค. 51  
59728/08/2551เข้าศธ0513.10811/(บศข)6300296126 ส.ค. 51คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเปิด Account เพื่อใช้ในการดำรงตำแหน่ง Editor in Chief ของวารสารนานาชาติฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ28/08/2551เสร็จสิ้น  
59829/08/2551เข้าศธ 0513.21401/164200298126 ส.ค. 51สถาบันวิจัยและพัฒนาฯขออนุเคราะห์ข้อมูลการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยมก.ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร29/08/2551เสร็จสิ้น  
59929/08/2551เข้าศธ0513.10119/038400296627 ส.ค. 51สนง.ตรวจสอบภายในขอสอบถามข้อมูลการตรวจสอบภายในของสำนักฯฝ่ายบริหารจิตธนา29/08/2551เสร็จสิ้น4 ส.ค. 51  
60001/09/2551เข้าศธ0513.135/094800299429 ส.ค. 51สำนักหอสมุดขอเพิ่มโควตาการลงทะเบียน mac addressฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุรชัย01/09/2551เสร็จสิ้น  
60101/09/2551เข้าศธ 0513.138/071800298928 ส.ค. 51ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีขอส่งแผนและโครงการด้านไอที ปี 2552-2554ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร01/09/2551เสร็จสิ้น  
60202/09/2551เข้าศธ 0513.30301/174900299828 ส.ค. 51คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชาขอยืนยันการใช้งานระบบ e-Meetingฝ่ายระบบสารสนเทศวิโรจน์02/09/2551เสร็จสิ้น  
60302/09/2551เข้าศธ 0513.11501/158200299729 ส.ค. 51บัณฑิตวิทยาลัยขอส่งข้อมูล CARD-ID ของินิตที่เข้าศึกษา ปี 2551(ภาคพิเศษ)ฝ่ายระบบสารสนเทศพิชญ์02/09/2551เสร็จสิ้น  
60403/09/2551เข้าศธ 0513.10121/ว14530030031 ก.ย. 51สำนักงานบริการวิชาการขออนุเคราะห์ link ระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการฝ่ายบริการและฝึกอบรมพิชญ์03/09/2551เสร็จสิ้น  
60503/09/2551เข้าศธ0513.10107/10170030041 ก.ย. 51กองแผนงานขอเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงชื่อและยกเลิกหน่วยงานในระบบบัญชี 3 มิติฝ่ายระบบสารสนเทศสุภิญญา03/09/2551เสร็จสิ้น  
60603/09/2551เข้าศธ0513.20103(5)/025500301428 ส.ค. 51กองบริการการศึกษา (กำหแพงแสน)ขออนุเคราะห์จัดทำระบบส่งต่อ e-mail สำหรับนิสิต และบุคลากรวิทยาเขตกำแพงแสนฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ03/09/2551เสร็จสิ้น  
60703/09/2551เข้า-00301326 ส.ค. 51บริซเวอธินไนเวชันแจ้งขอ Fix DHCP สำหรับป้ายไฟวิ่ง 2 จอ ที่ประตูวิภาวดีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ03/09/2551เสร็จสิ้น  
60803/09/2551เข้าศธ 0513.10501/8220030122 ก.ย. 51คณะมนุษยศาสตร์ขอส่งแบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนชื่อโฮสต์และเปิดบริการเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของคณะฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ03/09/2551เสร็จสิ้น  
60904/09/2551เข้าศธ0513.10121/ว14520030021 ก.ย. 51งานบริการวิชาการ สำนักงานบริการวิชาการขอให้ปิดโครงการพร้อมจัดสรรค่าอำนวยการฝ่ายบริหารอรุณ04/09/2551เสร็จสิ้น10 ก.ย. 51  
61004/09/2551เข้าศธ 0513.10107/10180030111 ก.ย. 51กองแผนงานการรายงานผลเป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2551 ไตรมาสที่ 4ฝ่ายบริหารนฤมล04/09/2551เสร็จสิ้น30 ก.ย. 51  
61104/09/2551เข้าศธ 0528.095/7300030263 ก.ย. 51ภาควิชาบริหารการศึกษา ม.บูรพาขออนุญาตนำคณะนิสิตเข้าศึกษาดูงานฝ่ายบริหารจิตติมา04/09/2551เสร็จสิ้น15 ก.ย. 51  
61204/09/2551เข้าศธ0513.10121/14670030212 ก.ย. 51ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการขออนุเคราะห์ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ Laptopฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร04/09/2551เสร็จสิ้น24-26 ก.ย. 51  
61305/09/2551เข้าศธ 0513.10405/69400304729 ส.ค. 51ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขออนุญาตใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุรชัย05/09/2551เสร็จสิ้น  
61405/09/2551เข้าศธ0513.10405/69300304629 ส.ค. 51ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขออนุญาตใช้บริการเครือข่าย Dr.Kaoruฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุรชัย05/09/2551เสร็จสิ้น  
61505/09/2551เข้าศธ 0513.12904/8380030332 ก.ย. 51สถานีวิจัยปากช่อง สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าฯขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร05/09/2551เสร็จสิ้น  
61605/09/2551เข้าวช007/49360030363 ก.ย. 51สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติขอความอนุเคราะห์ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network)ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุรชัย05/09/2551เสร็จสิ้น  
61705/09/2551เข้าศธ 0513.10713/7460030382 ก.ย. 51เลขานุการ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร05/09/2551เสร็จสิ้น  
61805/09/2551เข้า-00304127 ส.ค. 51นางสาวศิณีพร คันธะวิชัย นิสิตชั้นปี 1 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขออนุเคราะห์ใช้พื้นที่โซน Eฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร05/09/2551เสร็จสิ้น  
61905/09/2551เข้าศธ0513.102/4590030422 ก.ย. 51โครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติฯ คณะเกษตรขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีและขอรหัสผ่านใหม่ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์05/09/2551เสร็จสิ้น  
62005/09/2551เข้าศธ 0513.10103/ว33020030434 ก.ย. 51กองการเจ้าหน้าที่โครงการตัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ปี 2551ฝ่ายบริหารสุรินทร์05/09/2551เสร็จสิ้น  
62105/09/2551เข้าศธ 0513.135/09630030444 ก.ย. 51สำนักหอสมุดขอรหัสใหม่ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์05/09/2551เสร็จสิ้น  
62205/09/2551เข้าศธ 0513.10105/ว31270030453 ก.ย. 51กองคลังขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตนในการนำส่งเงินสมทบด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฝ่ายบริหารสุรินทร์05/09/2551เสร็จสิ้น10 ก.ย. 51  
62308/09/2551เข้าศธ0521.1.0912/04500307727 ส.ค. 51ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลาขออนุเคราะห์นักศึกษาเข้าฝึกงานฝ่ายบริหารสุรินทร์08/09/2551เสร็จสิ้น  
62408/09/2551เข้าศธ 0513.10105/149930030624 ก.ย.51กองคลังขอให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบยอดเงินฝากคลังของหน่วยงาน ณ 30 มิ.ย. 51ฝ่ายบริหารจิตธนา08/09/2551เสร็จสิ้น9 ก.ย. 51  
62508/09/2551เข้าศธ 0513.14201/02880030585 ก.ย. 51เลขานุการ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร08/09/2551เสร็จสิ้น  
62608/09/2551เข้าศธ 0513.10118/6270030575 ก.ย. 51สำนักประกันคุณภาพรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปี 2551อื่นๆนฤมล08/09/2551เสร็จสิ้นทำแผนปรับปรุง+ข้อเสนอแนะภายใน 1 เดือน 5 ต.ค. 51  
62708/09/2551เข้าศธ 0513.12201/22560030565 ก.ย. 51สถาบันอาหารขอเก็บเงินค่าจัดเลี้ยง 2 ก.ย. 51ฝ่ายบริหารอรุณ08/09/2551เสร็จสิ้น  
62808/09/2551เข้าศธ0513.10118/6230030543 ก.ย. 51เลขานุการสำนักประกันคุณภาพขออนุเคราะห์ถ่ายทอดสัญญาณการสัมมนาบนเครือข่ายนนทรีฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร08/09/2551เสร็จสิ้น19 ก.ย. 51  
62909/09/2551เข้าศธ0513.10121/148800308129 ส.ค. 51สำนักงานบริการวิชาการขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร09/09/2551เสร็จสิ้น  
63009/09/2551เข้าศธ0513.10120/18560030968 ก.ย. 51สำนักงานทรัพย์สินขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร09/09/2551เสร็จสิ้น  
63109/09/2551เข้าศธ0575/7820030915 ก.ย. 51สกอ.ขออนุญาตให้บริษัท TCS เข้าติดต้งอุปกรณ์ NTPฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ09/09/2551เสร็จสิ้น  
63209/09/2551เข้าศธ0513.20103/01020030925 ก.ย. 51งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการขอถ่ายทอดสัญญาณทางไกลฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร09/09/2551เสร็จสิ้น8 ก.ย.  
63309/09/2551เข้าศธ0513.30301/17900030872 ก.ย. 51คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชาขอ Account Nontri ใช้งานประชุมอิเล็กทรอนิกส์ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์09/09/2551เสร็จสิ้น  
63409/09/2551เข้าศธ0513.12506/ว0870030862 ก.ย. 51สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ขออนุเคราะห์ทวนสอบข้อมูลงานวิจัยอื่นๆเบญจวรรณ09/09/2551เสร็จสิ้น25 ก.ย. 51  
63509/09/2551เข้าศธ 0513.10118/6260030834 ก.ย. 51สำนักประกันคุณภาพขออนุเคราะห์บันทึกภาพถ่ายฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร09/09/2551เสร็จสิ้นสำเนาแจ้งงานประกันคุณภาพ 14-19 ก.ย. 51  
63609/09/2551เข้าศธ0513.10803/6210030828 ก.ย. 51ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขออนุเคราะห์ศึกษาดูงานฝ่ายบริหารจิตติมา09/09/2551เสร็จสิ้น15 ก.ย. 51  
63709/09/2551เข้าศธ 0513.20201/033170030945 ก.ย. 51คณะเกษตรขอส่งคำร้องขอจดทะเบียยนชื่อโฮสต์และเปิดบริการเครื่องเซิร์ฟเวอร์ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ09/09/2551เสร็จสิ้น  
63810/09/2551เข้าศธ0513.10101/10090030888 ก.ย. 51สนง.คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการรายงานข้อมูลในการจัดทำคำรับรอง ปีงบประมาณ 2551 ตัวชี้วัดที่ 19 ค่าใช้จ่ายในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ฝ่ายบริหารจิตธนา10/09/2551เสร็จสิ้น  
63910/09/2551เข้าศธ0513.10103/ว33350031098 ก.ย. 51กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันกรอบอัตรากำลัง อัตราว่างของหน่วยงานฝ่ายบริหารสุรินทร์10/09/2551เสร็จสิ้น25 ก.ย. 51  
64011/09/2551เข้าศธ0513.10118/6440031058 ก.ย. 51สำนักประกันคุณภาพขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ปี2551ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร11/09/2551เสร็จสิ้น14-19 ก.ย. 51  
64111/09/2551เข้าสอ.มก.725/255100298428 ส.ค. 51สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.ขอนำส่งเงินอุดหนุน และแจ้งปัญหาสัญญาณช้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ11/09/2551เสร็จสิ้น  
64211/09/2551เข้าศธ0513.10104/135700302411 มิ.ย. 51กองกิจการนิสิตขอให้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม server ของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนครฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ11/09/2551เสร็จสิ้นอ.อนันต์ให้ประสานทางสกลจัดซื้อเองสำนักฯให้ข้อมูล  
64312/09/2551เข้าศธ0513.11701/153100314110 ก.ย. 51ศูนย์การศึกษานานาชาติขอให้โอนเงินค่าห้องพัก พ.ค. - ก.ค. 51ฝ่ายบริหารอรุณ12/09/2551เสร็จสิ้น  
64412/09/2551เข้าศธ0513.11001/029730031338 ก.ย. 51คณะเศรษฐศาสตร์ขอส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงานเพิ่มเติมฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ12/09/2551เสร็จสิ้น  
64512/09/2551เข้าศธ0513.12506/9100313910 ก.ย. 51สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ขออนุเคราะห์จดทะเบียน Domain Nameฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ12/09/2551เสร็จสิ้น  
64612/09/2551เข้าศธ 0513.12506/ว0900031218 ก.ย. 51สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ขอให้เสนอชื่อผู้แทนร่วมฟังชี้แจง/สาธิตการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มก.อื่นๆเบญจวรรณ12/09/2551เสร็จสิ้น22 ก.ย. 51  
64712/09/2551เข้าทก 0210/ว38090031161 ก.ย. 51กระทรวงไอซีทีขอความร่วมมือสำรวจความต้องการใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารภาครัฐอื่นๆธีรศักดิ์12/09/2551เสร็จสิ้นเรียน รองอธิการบดีฝ่ายไอที ไม่จำเป็นต้องใช้อีเมลกลาง  
64812/09/2551เข้าศธ0513.10801/366900313511 ก.ย. 51คณะวิศวกรรมศาสตร์ขออนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร12/09/2551เสร็จสิ้น7-11 ต.ค.  
64912/09/2551เข้าศธ0513.10803/CPEG75000313410 ก.ย. 51ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการ BiziT2008ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร12/09/2551เสร็จสิ้น15-16 ต.ค.  
65015/09/2551เข้าศธ 0513.21101/601800314611 ก.ย. 51สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมขออนุมัติยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร15/09/2551เสร็จสิ้น17 ก.ย. 51 - 20 ต.ค. 51  
65115/09/2551เข้าศธ0513.10504/ภาคปกติ00315812 ก.ย. 51สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ คณะมนุษยศาสตร์ขอเปลี่ยนและเพิ่มบุคคลผู้ดูแลชื่อ email ของหน่วยงานฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์15/09/2551เสร็จสิ้น  
65215/09/2551เข้าศธ 0513.10301/249000315712 ก.ย. 51คณะบริหารธุรกิจขอเสนอรายชื่อผู้ลงทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงานฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุรชัย15/09/2551เสร็จสิ้น  
65315/09/2551เข้าศธ0518.0708/9990031529 ก.ย. 51โรงเรียนสาธิตม.รามคำแหงขอส่งรายชื่อเข้าร่วม ICTED 2008ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร15/09/2551เสร็จสิ้น  
65415/09/2551เข้าวท0401/582300314711 ก.ย. 51สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติการปรับปรุงแก้ไขระบบไอทีงานบริหารงานฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ15/09/2551เสร็จสิ้น30 ก.ย. 51  
65515/09/2551เข้าทีโอที บบภ1(ลบ)คร/180031454 ส.ค. 51ส่วนปฏิบัติการจังหวัดลพบุรี สถานีวิจัยลพบุรีแจ้งค่าใช้จ่ายใช้บริการอินเตอร์เน็ต IP STARฝ่ายบริหารจิตธนา15/09/2551เสร็จสิ้น  
65615/09/2551เข้าวท5301/328500314010 ก.ย. 51สำนักงานัพฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญา 24752 บาทฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ15/09/2551เสร็จสิ้น  
65715/09/2551เข้าทก0212.2/172400313610 ก.ย. 51กระทรวงไอซีทีขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ15/09/2551เสร็จสิ้น  
65816/09/2551เข้าศธ0575/1308000315520 ก.ย. 51สนง.คณะกรรมการอุดมศึกษาขอเชื่อมต่อเครือข่าย UniNETฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ16/09/2551เสร็จสิ้น  
65916/09/2551เข้าศธ0513.10714/224600318115 ก.ย. 51ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาตร์โปรดกำหนดชื่ออาจารย์ประจำหมู่และรายชื่ออาจารย์ผู้สอนวิชา 424112ฝ่ายระบบสารสนเทศพิชญ์16/09/2551เสร็จสิ้น  
66016/09/2551เข้าศธ0513.10801/พิเศษ00316915 ก.ย. 51คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มนิสิตคิวบิกครีเอทีฟขออนุเคราะห์ยืมพัดลมตัวใหญ่ฝ่ายบริหารเครือวัลย์16/09/2551เสร็จสิ้น  
66116/09/2551เข้าศธ0513.10908/149600318215 ก.ย. 51อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.ขออนุเคราะห์อุปกรณ์การถ่ายทอดสดทางไกลพร้อมช่างเทคนิคฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร16/09/2551เสร็จสิ้น29 ก.ย. 51  
66216/09/2551เข้าศธ0513.10104/441800316612 ก.ย. 51กองกิจการนิสิตขออนุเคราะห์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร16/09/2551เสร็จสิ้น  
66316/09/2551เข้าศธ0575/ว980031623 ก.ย. 51สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาขออนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ16/09/2551เสร็จสิ้น  
66418/09/2551เข้าศธ0513.11701/155500319815 ก.ย. 51ศูนย์การศึกษานานาชาติขอส่งชื่อผู้ดูแลอีเมล์หน่วยงานฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ18/09/2551เสร็จสิ้น  
66518/09/2551เข้าศธ0513.10119/ว041700313210 ก.ย. 51สนง.ตรวจสอบภายในขอเชิญประชุมกรรมการความเสี่ยงอื่นๆประสพสุข18/09/2551เสร็จสิ้น25 ก.ย. 51 เปลี่ยนจากเจนเป็นประสพสุข ให้บุคคลทำเรื่องตั้งกรรมการใหม่  
66619/09/2551เข้าทีโอที บบภ.5.2(พย)/พ0032199 ก.ย. 51บ.ทีโอทีแจ้งค่าใช้บริการศัพท์ 3366.46 บาทฝ่ายบริหารจิตธนา19/09/2551เสร็จสิ้น  
66719/09/2551เข้าศธ0513.10312/ว09920032288 ก.ย. 51โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร19/09/2551เสร็จสิ้น  
66819/09/2551เข้าศธ0513.10107/10170032031 ก.ย.51กองแผนงานขอเปลี่ยนชื่อ 3 มิติฝ่ายระบบสารสนเทศสุภิญญา19/09/2551เสร็จสิ้น  
66919/09/2551เข้าศธ0513.10506/13900321616 ก.ย. 51ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ขอ Nontri Account ให้อาจารย์พิเศษ ภาคต้น 2551ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์19/09/2551เสร็จสิ้น  
67022/09/2551เข้าศธ0513.11402/56400323416 ก.ย. 51เลขานุการ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุขอรหัสผ่านในการส่งเกรด onlineฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์22/09/2551เสร็จสิ้น  
67122/09/2551เข้า371/25510032357 ก.ย. 51กองคลังขแจ้งยอดเงินคงเหลือฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเกษม22/09/2551เสร็จสิ้น  
67222/09/2551เข้า371/255100323616 ก.ย. 51บ.ยูนิคอมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดขอหมายเลข IP Address กล้อง CCTV และ DVRฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเกษม22/09/2551เสร็จสิ้น  
67322/09/2551เข้าศธ 0513.10802/95700323317 ก.ย. 51ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศขอรหัสผ่านกรอกคะแนนในการส่งเกรดออนไลน์ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์22/09/2551เสร็จสิ้น  
67422/09/2551เข้าศธ 0513.10117(1)/49400323218 ก.ย. 51ร้านพันธุ์ไม้ มก.ขอเปลี่ยน Accountฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์22/09/2551เสร็จสิ้น  
67523/09/2551เข้าศธ 0513.10912/12400324619 ก.ย. 51โครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.ขอรหัสบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์23/09/2551เสร็จสิ้น  
67623/09/2551เข้าศธ 0513.12505/108900324719 ก.ย. 2551เลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ขออนุเคราะห์ถ่ายทอดสัญญาณการจัดสัมมนา 30 ปี สถาบันวิจัยฯฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร23/09/2551เสร็จสิ้น3 ต.ค. 51  
67723/09/2551เข้าศธ 0513.10106/139400324819 ก.ย. 51กองบริการการศึกษาขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสัมมนาในเว็บไซต์ของมก.ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร23/09/2551เสร็จสิ้น14 ต.ค. 51  
67823/09/2551เข้าศธ 0513.20604/051200324917 ก.ย. 51ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ขอแจ้งรายชื่อเพื่อขอรับรหัสผ่านฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์23/09/2551เสร็จสิ้น  
67923/09/2551เข้าศธ 0513.10105/1596100326122 ก.ย. 51กองคลังหลักเกณฑ์การใช้ใบเบิกถอน แบบ กค 2002ฝ่ายบริหารจิตธนา23/09/2551เสร็จสิ้น  
68023/09/2551เข้าศธ 0513.10805/87800325018 ก.ย. 51ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่กรอกคะแนนของภาควิชาฯ และขอรหัสผ่านฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ23/09/2551เสร็จสิ้น  
68123/09/2551เข้าศธ 0513.10504/76500325619 ก.ย. 51ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเองแห่ง มก.ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร23/09/2551เสร็จสิ้น  
68223/09/2551เข้าศธ 0513.11301/581300325217 ก.ย. 51คณะสัตวแพทยศาสตร์ขออนุเคราะห์ขยายเวลาประเมินผลการเรียนการสอนฝ่ายระบบสารสนเทศพิชญ์23/09/2551เสร็จสิ้น  
68323/09/2551เข้าศธ0513.10110/41300325122 ก.ย. 51เลขานุการ สภาข้าราชการขออนุเคราะห์ถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต โดยขอยกเว้นค่าใช้จ่าย วันที่ 7 ต.ค. 51ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร23/09/2551เสร็จสิ้น7 ต.ค. 51  
68424/09/2551เข้าLl;51/00100328424 ก.ย. 51ศูนย์สถิติและวิจัยขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร24/09/2551เสร็จสิ้น  
68524/09/2551เข้าศธ0513.11501/170500327022 ก.ย. 51บัณฑิตวิทยาลัยขอให้โอนข้อมูลจากทะเบียนทรัพย์สินฝ่ายระบบสารสนเทศพิชญ์24/09/2551เสร็จสิ้น  
68624/09/2551เข้าศธ 0513.10509/44500325719 ก.ย. 51คณะมนุษยศาสตร์ขอแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ สำหรับแก้ไขชื่อการส่งเกรด onlineฝ่ายระบบสารสนเทศพิชญ์24/09/2551เสร็จสิ้น  
68726/09/2551เข้าศธ0513.11305/31200330024 ก.ย. 51ภาควิชาพยาธิวิทยาขอรหัสผ่านเพื่อปรับปรุงการอกคะแนนออนไลน์ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์26/09/2551เสร็จสิ้น  
68826/09/2551เข้าศธ0513.10110/42000329725 ก.ย. 51สภาข้าราชการขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวจัดสัมมนาฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร26/09/2551เสร็จสิ้น  
68926/09/2551เข้าศธ0513.11601/715700329925 ก.ย. 51วิทยาลัยสิ่งแวดล้อมขอรหัสผ่านเพื่อกรอกคะแนนฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์26/09/2551เสร็จสิ้น  
69026/09/2551เข้าศธ0513.10108/68100330324 ก.ย. 51กองยานพาหนะฯขออนุเคราะห์ปรับตำแหน่งกล้องวงจรปิดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเกษม26/09/2551เสร็จสิ้นสรุปเสนอแจ้งกองยานภายใน 1 สัปดาห์  
69126/09/2551เข้าศธ0513.10103/ว360700330725 ก.ย. 51กองการเจ้าหน้าที่ขอส่งราชกิจจานุเบกษา ปี2550 ขอให้ตรวจสอบฝ่ายบริหารสุรินทร์26/09/2551เสร็จสิ้น  
69226/09/2551เข้าศธ0513.10801(กน)/ว3800330825 ก.ย. 51ฝ่ายกิจกรรมนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ขออนุเคราะห์รับนิสิตฝึกงานช่วงปิดเรียนภาคต้น ปี 2551ฝ่ายบริหารสุรินทร์26/09/2551เสร็จสิ้น  
69329/09/2551เข้าศธ0513.10105/344100332225 ก.ย. 51งานเงินรายได้ กองคลังขอแจ้งให้ส่งคืนเงินยืม ครั้งที่ 1ฝ่ายบริหารจิตธนา29/09/2551เสร็จสิ้น  
69429/09/2551เข้าศธ0513.10105/338300331025 ก.ย. 51กองคลังเร่งรัดการจัดส่งทะเบียนทรัพย์สินฝ่ายบริหารเครือวัลย์29/09/2551เสร็จสิ้น3 ต.ค.51  
69529/09/2551เข้าศธ0513.11507/81000331326 ก.ย. 51โครงการบัณฑิตศึกษา ใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลระบบของโครงการฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์29/09/2551เสร็จสิ้น  
69629/09/2551เข้าศธ0513.10508/12100331424 ก.ย. 51ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ขอเปลี่ยนสิทธิในการเข้าสู่ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์29/09/2551เสร็จสิ้น  
69729/09/2551เข้าศธ0513.10101/ว108500332326 ก.ย. 51คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการแจ้งกำหนดการส่งรายงานผลการดำเนินการ ปี 2551 รอบ 12 เดือนฝ่ายบริหารนฤมล29/09/2551เสร็จสิ้น13 ต.ค. 51  
69829/09/2551เข้าศธ0513.10118/71200332126 ก.ย. 51สำนักประกันคุณภาพขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร29/09/2551เสร็จสิ้น  
69929/09/2551เข้าศธ0513.12104/45400331923 ก.ย. 51สถาบันผลิตผลเกษตรฯขอขึ้นทะเบียนคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรในสังกัดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์29/09/2551เสร็จสิ้น  
70030/09/2551เข้าศธ0513.10804/287600333229 ก.ย. 51คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอรหัส Account Nontriฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์30/09/2551เสร็จสิ้น  
70130/09/2551เข้าศธ0513.10901/ว59900333316 ก.ย. 51ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร30/09/2551เสร็จสิ้น  
70230/09/2551เข้าศธ0513.10118/71100333426 ก.ย. 51สำนักประกันคุณภาพขอขยายเวลาการส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรางวัลคุณภาพ ครั้งที่ 2ฝ่ายบริหารนฤมล30/09/2551เสร็จสิ้น20 ต.ค. 51  
70330/09/2551เข้าศธ0513.10108/69100332826 ก.ย. 51กองยานพาหนะฯขออนุเคราะห์แทปบันทึกรายการฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร30/09/2551เสร็จสิ้น  
70401/10/2551เข้ากษ0914/96800332416 ก.ย. 51สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตรการจ้างดำเนินโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลแมลงในพิพิธภัณฑ์ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ01/10/2551เสร็จสิ้น  
70502/10/2551เข้าวช564/255100336030 ก.ย. 51วิทยาลัยการชลประทานรายวิชาที่ไม่มีอาจารย์ผู้สอนในฐานข้อมูลการประเมินการเรียนการสอนฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์02/10/2551เสร็จสิ้น  
70603/10/2551เข้าศธ0513.10118/73200336230 ก.ย. 51สำนักประกันคุณภาพขอข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับกระบวนการประเมินคุณภาพ ปี 2551ฝ่ายบริหารนฤมล03/10/2551เสร็จสิ้น13 ต.ค. 51  
70703/10/2551เข้า-00336130 ก.ย. 51กองยานพาหนะฯตรวจสอบใบแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ฝ่ายบริหารจิตธนา03/10/2551เสร็จสิ้น  
70803/10/2551เข้าศธ0513.301/3960033671 ต.ค. 51วิทยาเขตศรีราชาขอยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์ วิทยาเขตศรีราชาฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเกษม03/10/2551เสร็จสิ้น  
70903/10/2551เข้าศธ0513.10701/28000033661 ต.ค. 51คณะวิทยาศาสตร์ขอส่งรายการหมายเลขครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารเครือวัลย์03/10/2551เสร็จสิ้น  
71007/10/2551เข้าศธ 0513.11002/14150034021 ต.ค. 51ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ขอรหัสผ่านเครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์07/10/2551เสร็จสิ้น  
71107/10/2551เข้าศธ 0513.10105/ว170720034146 ต.ค. 51กองคลังการนำส่งข้อมูลเงินสมทบเงินประกันสังคมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฝ่ายบริหารจิตธนา07/10/2551เสร็จสิ้น  
71207/10/2551เข้าศธ0513.10105/35330034156 ต.ค. 51กองคลังขอเปลี่ยนผู้ดูแล Account ของงานพัสดุฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์07/10/2551เสร็จสิ้น  
71307/10/2551เข้าศธ 0513.10706/3330034166 ต.ค. 51ภาควิชาพฤษศาสตร์ขออนุเคราะห์ในการปรับปรุง websiteฝ่ายระบบสารสนเทศทองปาน07/10/2551เสร็จสิ้น  
71408/10/2551เข้าศธ0565/76090034283 ต.ค. 51มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครขอศึกษาดูงานและฟังบรรยายฝ่ายบริหารจิตติมา08/10/2551เสร็จสิ้น3 พ.ย. 51 09.00-16.00 น.  
71508/10/2551เข้าศธ0513.10808/16650034186 ต.ค. 51คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และคอมพิวเตอร์ในการอบรมฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร08/10/2551เสร็จสิ้น27-28 ต.ค. 51  
71608/10/2551เข้า-00342925 d"p" 51สถานีวิจัยลพบุรีขอส่งใบแจ้งหนี้ค่าบริการอินเตอร์เน็ตฝ่ายบริหารจิตธนา08/10/2551เสร็จสิ้น  
71708/10/2551เข้าศธ0513.10504/1240034323 ต.ค. 51ภาควิชาภาษาต่างประเทศขอเปิด Account Nontriฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์08/10/2551เสร็จสิ้น  
71808/10/2551เข้าศธ0513.10105/ว35490034307 ต.ค. 51กองคลังรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ปี 2551 ไตรมาส 4ฝ่ายบริหารจิตธนา08/10/2551เสร็จสิ้น21 ต.ค. 51  
71909/10/2551เข้าศธ0513.10108/จก.ธ.10034448 ต.ค. 51กองยานฯค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุมฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร09/10/2551เสร็จสิ้น  
72009/10/2551เข้าศธ 0513.10105/35520034427 ต.ค. 51กองคลังการโอนเงินรายได้ชำระค่าน้ำดื่มฝ่ายบริหารจิตธนา00/01/2551เสร็จสิ้น  
72109/10/2551เข้าศธ0513.10105/ว35580034418 ต.ค. 51กองคลังขอให้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปี 2551ฝ่ายบริหารจิตธนา09/10/2551เสร็จสิ้น31 ต.ค. 51  
72209/10/2551เข้าศธ0513.10104/66270034408 ต.ค. 51กองกิจการนิสิตขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดและระบบใช้งาน Internetฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ09/10/2551เสร็จสิ้น  
72309/10/2551เข้าศธ0513.10317/6860034396 ต.ค. 51โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจขอยกเลิกและเพิ่มชื่อผู้รับผิดชอบควบคุมใบเสร็จรับเงินฝ่ายระบบสารสนเทศพิชญ์09/10/2551เสร็จสิ้น  
72409/10/2551เข้ากช.วพ.24/25510000417 ม.ค. 51วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยขออนุเคราะห์ศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการพงศกร09/01/2551เสร็จสิ้น23 ม.ค. 51  
72510/10/2551เข้าศธ 0513.12301/09780034578 ต.ค. 51สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรขออนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ฝึกปฏิบัติระบบการจัดประชุมอิเล็กทรอนิกส์ฝ่ายระบบสารสนเทศพิชญ์10/10/2551เสร็จสิ้น  
72610/10/2551เข้าศธ0513.11208/0480034376 ต.ค. 51โครงการบัณฑิตศึกษา พัฒนาสังคมขอ Account ให้กับอาจารย์พิเศษเกษียณอายุราชการฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์09/10/2551เสร็จสิ้น  
72710/10/2551เข้าศธ0513.10119/170840034386 ต.ค. 51สนง.ตรวจสอบภายในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มก. ปี2552ฝ่ายบริหารชิดชนก10/10/2551เสร็จสิ้น31 ต.ค. 51  
72810/10/2551เข้าศธ0513.10103/ว37360034457 ต.ค. 51กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจำนวนและรายชื่อบุคลากรฝ่ายบริหารสุรินทร์10/10/2551เสร็จสิ้น29 ต.ค. 51  
72910/10/2551เข้าศธ0513.10105/ว35670034588 ต.ค. 51กองคลังการแจ้งข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงค่าสาธารณูปโภคปีงบ 2551ฝ่ายบริหารจิตธนา10/10/2551เสร็จสิ้น24 ต.ค. 51  
73013/10/2551เข้าศธ0513.10101/171690034667 ต.ค. 51สำนักงานอธิการบดีการร่างนโยบายการบริหารงานของมก. 2552-54ฝ่ายบริหารนฤมล13/10/2551เสร็จสิ้นอ.ยืนถึงสำนักฯ  
73113/10/2551เข้าศธ0513.11301/640200348110 ต.ค. 51คณะสัตวแพทยศาสตร์ขออนุเคราะห์ใช้ Account ชั่วคราวฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์13/10/2551เสร็จสิ้น  
73213/10/2551เข้าศธ0513.10121/ว16720034698 ต.ค. 51สำนักงานบริหารวิชาการขอให้ปิดโครงการพัฒนาวิชาการพร้อมจัดสรรค่าอำนวยการ ก.ย. 51ฝ่ายบริหารจิตธนา13/10/2551เสร็จสิ้น17 ต.ค. 51  
73313/10/2551เข้าศธ0513.10125/09760034629 ต.ค. 51ศูนย์วิชาบูรณาการขอเปลี่ยนชื่อบัญชีผู้ดูแลผลประเมินการเรียนการสอนฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ13/10/2551เสร็จสิ้น  
73413/10/2551เข้าศธ0513.10601/35770034619 ต.ค. 51คณะวนศาสตร์ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร13/10/2551เสร็จสิ้น  
73514/10/2551เข้าวท5404/225500348413 ต.ค. 51โครงการพระเทพฯขออนุเคราะห์เช่าห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร14/10/2551เสร็จสิ้น30-31 ต.ค. 51  
73614/10/2551เข้าศธ0513.20506/0290034928 ต.ค. 51คณะสัตวแพทยศาสตร์ขอเปิดบัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายนนทรี จำนวน 1 บัญชีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์14/10/2551เสร็จสิ้น  
73715/10/2551เข้าศธ0513.10104/770500353916 ต.ค. 51กองกิจการนิสิตขออนุเคราะห์ไฟล์ข้อมูล E-Mailฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ15/10/2551เสร็จสิ้น  
73815/10/2551เข้าศธ0513.10104/06270035428 ต.ค. 51กองกิจการนิสิตขออนุเคราะห์ตรวจสอบและปรับปรุงกล้องวงจรปิดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ15/10/2551เสร็จสิ้น  
73915/10/2551เข้าศธ0513.102/5280035049 ต.ค. 51คณะเกษตรขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์15/10/2551เสร็จสิ้น  
74015/10/2551เข้าศธ0513.11501/186200351214 ต.ค. 51บัณฑิตวิทยาลัยขอนุเคราะห์เครื่องทำบัตรฝ่ายบริหารเครือวัลย์15/10/2551เสร็จสิ้น  
74115/10/2551เข้าศธ0513.10503/20800351310 ต.ค. 51ภาควิชาปรัชญาและศาสนาขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์15/10/2551เสร็จสิ้น  
74215/10/2551เข้าศธ0513.305/102300351413 ต.ค. 51วิทยาเขตศรีราชาการประสานงานการติดตั้งวงจร CAT Metronalฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเกษม15/10/2551เสร็จสิ้น  
74315/10/2551เข้าศธ0513.10109/009100353413 ต.ค. 51กองวิเทศสัมพันธ์ขออนุเคราะห์นำรัฐมนตรีกระทรวงการเกษตร ภูฎานฝ่ายบริหารเจน15/10/2551เสร็จสิ้น28 ต.ค. 51  
74415/10/2551เข้าศธ0513.11002/070800354016 ต.ค. 51โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศ คณะเศรษฐศาสตร์ส่งรายชื่อนิสิตขอ Accountฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์15/10/2551เสร็จสิ้น  
74515/10/2551เข้าศธ0513.10121/036700352815 ต.ค. 51สำนักงานกฎหมายขออนุเคราะห์บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์15/10/2551เสร็จสิ้น  
74615/10/2551เข้าศธ0513.12901/004300353014 ต.ค. 51สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานเกษตรแฟร์ปากช่องฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร15/10/2551เสร็จสิ้น  
74715/10/2551เข้าศธ0513.10503/21100351614 ต.ค. 51ภาควิชาปรัชญาและศาสนาขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์15/10/2551เสร็จสิ้น  
74816/10/2551เข้าศธ0513.10106/ปวก47/000353314 ต.ค. 51กองบริการการศึกษาขอให้ดำเนินการเบิกเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47ฝ่ายบริหารจิตธนา16/10/2551เสร็จสิ้น  
74920/10/2551เข้าศธ0513.10105/368700355317 ต.ค. 51กองคลังขออนุเคราะห์ทำรายงานทรัพย์สิน มก. ปี 50ฝ่ายบริหารเครือวัลย์20/10/2551เสร็จสิ้น20 ต.ค. 51  
75021/10/2551เข้าศธ0513.10116/124400355517 ต.ค. 51สถานพยาบาลขออนุเคราะห์ลงเว็บมหาวิทยาลัยฯฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร21/10/2551เสร็จสิ้น  
75122/10/2551เข้า-00356620 ต.ค. 51ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขออนุเคราะห์ Notebookฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร22/10/2551เสร็จสิ้น1-5 ธ.ค. 51  
75222/10/2551เข้าศธ0513.11507/89200355116 ต.ค. 51สาขาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนขอส่งรายชื่อจนท.ปรับปรุงเกรดออนไลน์ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์22/10/2551เสร็จสิ้น  
75322/10/2551เข้า-0035476 ต.ค. 51บ.ไมโครซอฟต์สิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการ Campus Agreementอื่นๆประดนเดช22/10/2551เสร็จสิ้น  
75422/10/2551เข้าศธ0513.10105/ว1759700355616 ต.ค. 51กองคลังการตรวจสอบรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุฝ่ายบริหารเครือวัลย์22/10/2551เสร็จสิ้น  
75522/10/2551เข้าศธ0513.10107/123200355717 ต.ค. 51กองแผนงานขออนุเคราะห์ปรับเปลี่ยน URLฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ22/10/2551เสร็จสิ้น  
75622/10/2551เข้าศธ0513.11208/05000355920 ต.ค. 51โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนสังคมขอ Account อาจารย์พิเศษฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์22/10/2551เสร็จสิ้น  
75724/10/2551เข้าศธ0513.10303/32200358422 ต.ค. 51คณะบริหารธุรกิจขอมีบัญชีเพื่อกรอกเกรดออนไลน์ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์24/10/2551เสร็จสิ้น  
75824/10/2551เข้าศธ0513.10901/69700357521 ต.ค. 51คณะศึกษาศาสตร์ขอ E-mail addressฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์24/10/2551เสร็จสิ้น  
75924/10/2551เข้าศธ0513.11004/51000357617 ต.ค. 51เลขานุการ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ขออนุเคราะห์จัดทำ Web site ภาควิชาสหกรณ์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร24/10/2551เสร็จสิ้น  
76024/10/2551เข้าศธ0513.13001/91800358621 ต.ค. 51สำนักการกีฬาขออนุเคราะห์เคลื่อนย้ายตู้ RACKฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ24/10/2551เสร็จสิ้น  
76124/10/2551เข้าศธ 0513.10121/175400359221 ต.ค. 51งานบริการวิชาการขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร24/10/2551เสร็จสิ้น  
76224/10/2551เข้าศธ0513.10507/31000357720 ต.ค. 51ภาควิชาวรรณคดีขออนุญาตให้อาจารย์มีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์24/10/2551เสร็จสิ้น  
76327/10/2551เข้าSUM1000800360014 ต.ค. 51บ.ซันซีสเท็ม จำกัดขอใช้ห้องฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร27/10/2551เสร็จสิ้น16 ต.ค. 51  
76427/10/2551เข้าศธ0513.20302/60100360621 ต.ค. 51ภาควิชาวิศวกรรมการอาหารขออนุเคราะห์ Passwordฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์27/10/2551เสร็จสิ้น  
76527/10/2551เข้าศธ0513.11211/09500360724 ต.ค. 51โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการความขัดแย้งขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร27/10/2551เสร็จสิ้น  
76627/10/2551เข้าศธ0575/ว11400360820 ต.ค. 51สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาขออนุญาตเข้าดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ27/10/2551เสร็จสิ้น  
76730/10/2551เข้า-00383627 ก.ย. 51บ.เอไอจีข้อเสนอต่ออายุกรมธรรม์ฝ่ายบริหารฐิดารัตน์30/10/2551เสร็จสิ้น  
76830/10/2551เข้าศธ0513.10203/0043500362722 ต.ค. 51ภาควิชาเกษตรกลวิธานขออนุญาตใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ30/10/2551เสร็จสิ้น  
76930/10/2551เข้าศธ0513.102/57600362827 ต.ค. 51คณะเกษตร โครงการนานาชาติขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์30/10/2551เสร็จสิ้น  
77030/10/2551เข้าศธ0513.11204/39900361424 ต.ค. 51คณะสังคมศาสตร์ขออีเมล์แอดเดรสและรหัสผ่านฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์30/10/2551เสร็จสิ้น  
77130/10/2551เข้าศธ0513.10817/220700361524 ต.ค. 51สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรมขอนำส่งแบบขอรหัสนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์30/10/2551เสร็จสิ้น  
77230/10/2551เข้า-00361615 ต.ค. 51บ.ไมโครซอฟต์แนะนำโปรแกรม WGA แก้ไขละเมิดลิขสิทธิ์ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ30/10/2551เสร็จสิ้นมอบงานเว็บสรุปเรื่องเพื่อประชาสัมพันธ์  
77330/10/2551เข้าศธ0513.10710.2/203/500362427 ต.ค. 51โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขออนุเคราะห์โอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา น.ส.กัลยากรฝ่ายบริหารจิตธนา30/10/2551เสร็จสิ้น  
77430/10/2551เข้าศธ0513.11301/35100362527 ต.ค. 51ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ขอรหัสผ่านเข้าระบบประเมินการสอนฝ่ายระบบสารสนเทศพิชญ์30/10/2551เสร็จสิ้น  
77530/10/2551เข้าศธ0513.12201/16500362628 ต.ค. 51สถาบันอาหารขอเก็บเงินค่าจัดเลี้ยงงานสัมมนาไอซีทีฝ่ายบริหารจิตธนา30/10/2551เสร็จสิ้น  
77630/10/2551เข้าศธ0513.10808-ยธ.นานา00363822 ต.ค. 51โครงการวิศวกรรมโยธาขอ E-Mail Address นิสิตใหม่ ภาคปลายปี 2551ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์30/10/2551เสร็จสิ้น  
77731/10/2551เข้าศธ0513.10503/22300365228 ต.ค. 51ภาควิชาปรัชญาและศาสนาขอมีบัญชีเครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์31/10/2551เสร็จสิ้น  
77831/10/2551เข้าศธ0513.20103/65100365128 ต.ค. 51กองบริการการศึกษา กำแพงแสนขออนุเคราะห์ข้อมูลนิสิตฝ่ายระบบสารสนเทศพิชญ์31/10/2551เสร็จสิ้น  
77931/10/2551เข้าศธ0513.11402/70800365324 ต.ค. 51ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุขออนุมัติตรวจสอบผลการประเมินการเรียนการสอนฝ่ายระบบสารสนเทศพิชญ์31/10/2551เสร็จสิ้น  
78003/11/2551เข้าศธ0513.10106/ว1848200367630 ต.ค. 51กองบริการการศึกษาขอทราบข้อมูลการจัดงานนิทรรศการตลาดนัด เลือกแนวทาง วางอนาตฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร03/11/2551เสร็จสิ้น5 พ.ย. 51  
78103/11/2551เข้าศธ0513.10811/80500366430 ต.ค. 51คณะวิศว โครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติขอ Accountฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์03/11/2551เสร็จสิ้น  
78204/11/2551เข้าศธ0513.12101/231500370129 ต.ค. 51สถาบันผลิตผลเกษตรฯข้อชี้แจงเพื่อขอ E-mail Account เป็นกรณีพิเศษฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์04/11/2551เสร็จสิ้น  
78304/11/2551เข้าศธ0513.10108/800369130 ต.ค.51กองยานพาหนะฯค่าธรรมเนียมการตกแต่งสถานที่ งาน ICTED 2008ฝ่ายบริหารจิตธนา04/11/2551เสร็จสิ้น  
78404/11/2551เข้าศธ0513.10209/155500369228 ต.ค. 51ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรขออนุเคราะห์เพื่อจัด Domain name ใหม่ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ04/11/2551เสร็จสิ้น  
78504/11/2551เข้าศธ0513.10108/87900369031 ต.ค. 51กองยานฯขออนุเคราะห์ Email Addressฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ04/11/2551เสร็จสิ้น  
78604/11/2551เข้าศธ0513.11207/07100368929 ส.ค. 51คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาฯขอรหัสผู้ใช้เครือข่ายฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์04/11/2551เสร็จสิ้น  
78704/11/2551เข้าศธ0513.12201/ว017700367730 ต.ค. 51สถาบันฯอาหารขั้นตอนการโอนเงินรายได้ของหน่วยงานเพื่อชำระค่าจัดเลี้ยงฝ่ายบริหารสุรินทร์04/11/2551เสร็จสิ้น  
78805/11/2551เข้าศธ0513.20102/33400037113 พ.ย. 51งานแผนงาน กองธุรการ กำแพงแสนขออนุเคราะห์ขยายความจุพื้นที่เว็บไซต์ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสุทธินี05/11/2551เสร็จสิ้น  
78905/11/2551เข้าศธ0513.10109/ว02150037053 พ.ย. 51กองวิเทศสัมพันธ์ขออนุเคราะห์ข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์ฝ่ายบริหารจิตติมา05/11/2551เสร็จสิ้น  
79005/11/2551เข้าศธ0513.11209/6590037224 พ.ย. 51โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ภาคพิเศษขอส่งแบบคำร้องขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี แบบกลุ่มฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์05/11/2551เสร็จสิ้น  
79105/11/2551เข้าศธ0513.10105/387200371729 ต.ค. 51งานงบประมาณ กองคลังแจ้งการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ในการรายงานข้อมูลการใช้พลังงานฝ่ายบริหารจิตธนา05/11/2551เสร็จสิ้น10 ของเดือนถัดไป  
79206/11/2551เข้าศธ0513.12504/4540037273 พ.ย. 51สถาบันวิจัยฯขอเชิญเสนอผลงานวิจัยฝ่ายบริหารเบญจวรรณ06/11/2551เสร็จสิ้น28 พย  
79306/11/2551เข้าศธ0513.10808/18590037345 พ.ย. 51ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร06/11/2551เสร็จสิ้น  
79406/11/2551เข้าศธ0513.11002/017900373231 ต.ค. 51โครงการป.โทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจภาคพิเศษขออนุเคราะหก์ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร06/11/2551เสร็จสิ้น  
79506/11/2551เข้าศธ0513.11501/19880037304 พ.ย. 51บัณฑิตวิทยาลัยข้อมูล CARD ID นิสิตภาคปลาย ปี 2551ฝ่ายระบบสารสนเทศพิชญ์06/11/2551เสร็จสิ้น  
79606/11/2551เข้าศธ0513.135/20350037314 พ.ย. 51สำนักหอสมุดขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร06/11/2551เสร็จสิ้น  
79707/11/2551เข้าศธ0513.10122/02380037444 พ.ย. 51สำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ07/11/2551เสร็จสิ้น  
79807/11/2551เข้าส.บธ060.05-01/2551-50037455 พ.ย. 51สโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจขออนุเคราะห์คอมฯโน๊ตบุ๊ค 10 เครื่องฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร07/11/2551เสร็จสิ้น11-21 พ.ย. 51  
79907/11/2551เข้าศธ0513.13301/ว0070037596 พ.ย. 51สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรประชาสัมพันธ์บัตรอวยพรปีใหม่ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร07/11/2551เสร็จสิ้น18 พ.ย. 51  
80007/11/2551เข้าศธ0513.20801/0760037484 พ.ย. 51ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรขออนุเคราะห์เปิดบัญชีผู้ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตลูกจ้างชั่วคราวฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ07/11/2551เสร็จสิ้น  
80107/11/2551เข้าศธ0513.213/ว7120037464 พ.ย. 51คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร07/11/2551เสร็จสิ้น  
80210/11/2551เข้าศธ0513.10105/39420037656 พ.ย. 51กองคลังขอเชิญจนท.พัสดุเข้าร่วมสัมมนาการจัดการความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2552ฝ่ายบริหารเครือวัลย์10/11/2551เสร็จสิ้น17 พ.ย.  
80310/11/2551เข้าศธ0575/ว1320037675 พ.ย. 51สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษาขออนุเคราะหืประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร10/11/2551เสร็จสิ้น  
80410/11/2551เข้า-0037434 พ.ย. 51สถานีโทรทัศน์ Uchannal มก.สรุปจุดติดตั้งลำโพงเพิ่มใน มกฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร10/11/2551เสร็จสิ้น  
80510/11/2551เข้าศธ0513.11211/0970037636 พ.ย. 51โครงการศิลปศาสตมหาบัณฑิตขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร10/11/2551เสร็จสิ้น  
80610/11/2551เข้าศธ0513.10107/13180037546 พ.ย. 51กองแผนงานการตรวจสอบข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุลลากร ภาค 1/2551ฝ่ายบริหารนฤมล10/11/2551เสร็จสิ้น21 พ.ย. 51  
80710/11/2551เข้าศธ0513.11005/13450037575 พ.ย. 51คณะเศรษฐศาสตร์ขอลงทะเบียนใช้บริการเครื่อง serverฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ10/11/2551เสร็จสิ้น  
80810/11/2551เข้าศธ0513.13401/30140037667 พ.ย. 51โครงการ ICDE สำนักส่งเสริมฯขออนุเคราะห์ออกเลขเพื่อเข้าใช้คอมฯฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์10/11/2551เสร็จสิ้น  
80911/11/2551เข้าศธ0513.11404/02050037685 พ.ย. 51ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ขอมี Accountฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์11/11/2551เสร็จสิ้น  
81011/11/2551เข้าศธ0513.11001/037510037727 พ.ย. 51คณะเศรษฐศาสตร์ขอรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์11/11/2551เสร็จสิ้น  
81111/11/2551เข้าศธ0513.1054/1460037877 พ.ย. 51ภาควิชาภาษาต่างประเทศขออนุเคราะห์ Accountฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์11/11/2511เสร็จสิ้น  
81211/11/2551เข้าศธ0513.10504/1460037887 พ.ย. 51ภาควิชาภาษาต่างประเทศขออนุเคราะห์ขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์11/11/2551เสร็จสิ้น  
81313/11/2551เข้าศธ0513.10901/75900382312 พ.ย. 51คณะศึกษาศาสตร์ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร13/11/2551เสร็จสิ้น  
81413/11/2551เข้าศธ0513.10803/CPEG90600379110 พ.ย. 51ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์13/11/2551เสร็จสิ้น  
81513/11/2551เข้าศธ0513.10109/ว02670037927 พ.ย. 51กองวิเทศสัมพันธ์การสำรวจความร่วมมือกับต่างประเทศ และการจัดตั้งหน่วยงานในมก.ฝ่ายบริหารเจน13/11/2551เสร็จสิ้น28 พ.ย. 51  
81613/11/2551เข้าศธ0513.11701/18300037943 พ.ย. 51ศูนย์การศึกษานานาชาติขออนุเคราะห์ขอเปิดบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์13/11/2551เสร็จสิ้น  
81713/11/2551เข้าศธ0513.10104/996300380411 พ.ย. 51กองกิจการนิสิตขอความอนุเคราะห์ปรับแก้ไขหน้าโฮมเพจฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร13/11/2551เสร็จสิ้น  
81813/11/2551เข้าศธ0513.11701/190800380512 พ.ย. 51ศูนย์การศึกษานาชาติขออนุเคราะห์เปิดบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์13/11/2551เสร็จสิ้น  
81913/11/2551เข้าศธ0513.135/209000382012 พ.ย. 51สำนักหอสมุดขอรหัสใหม่บัญชีผุ้ใช้เครือข่ายฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์13/11/2551เสร็จสิ้น  
82013/11/2551เข้าศธ0513.135/207700382111 พ.ย. 51สำนักหอสมุดขอรหัสใหม่ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์13/11/2551เสร็จสิ้น  
82114/11/2551เข้าทส1013/29100384410 พ.ย. 51สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯขออนุเคราะห์ใช้ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร14/11/2551เสร็จสิ้น19 ธ.ค. 51  
82214/11/2551เข้าวท5303/408500381810 พ.ย. 51สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศฯปรับปรุงแก้ไขระบบงานทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ14/11/2551เสร็จสิ้น  
82314/11/2551เข้าศธ0513.20301/ว29960038424 พ.ย. 51คณะวิศวกรรมศาสตร์ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดโลกวิศวกรรม 51ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร14/11/2551เสร็จสิ้น  
82414/11/2551เข้าศธ0513.10118/81200383712 พ.ย. 51สำนักประกันคุณภาพขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดสัญญาณการประชุมบนเครือข่ายนนทรีฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร14/11/2551เสร็จสิ้น  
82517/11/2551เข้าศธ0513.11211/20700386114 พ.ย. 51โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จิตวิทยาชุมชนขอมี Accountฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ17/11/2551เสร็จสิ้น  
82617/11/2551เข้าศธ0513.12201/จล03000385314 พ.ย. 51สถาบันอาหารฯขอแจ้งหนี้ค่าจัดเลี้ยง วันลอยกระทงฝ่ายบริหารเจน17/11/2551เสร็จสิ้น  
82717/11/2551เข้าศธ0513.10103/420500386814 พ.ย. 51กองการเจ้าหน้าที่ขออนุเคราะห์ถ่ายทอด Web Cam พิธีถวายสัตย์ฯฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร17/11/2551เสร็จสิ้น1 ธ.ค. 51  
82817/11/2551เข้าศธ0513.12201/จล002900385414 พ.ย. 51สถาบันอาหารฯขอแจ้งหนี้ค่าจัดเลี้ยงงาน netday 2008ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร17/11/2551เสร็จสิ้น  
82917/11/2551เข้าศธ0513.10121/186000385713 พ.ย. 51งานบริการวิชาการขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร17/11/2551เสร็จสิ้น  
83017/11/2551เข้าศธ0513.11505/96600386513 พ.ย. 51บัณฑิตวทยาลัย สาขาพัฒนาสังคมขอรหัสบัญชีเครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์17/11/2551เสร็จสิ้น  
83117/11/2551เข้าศธ0513.10120/021600385914 พ.ย. 51สำนักงานทรัพย์สินขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร17/11/2551เสร็จสิ้น  
83217/11/2551เข้าศธ0513.10201/391400386012 พ.ย. 51คณะเกษตรขอให้แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียน mac addressฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ17/11/2551เสร็จสิ้น  
83319/11/2551เข้าศธ0513.10102/163200387317 พ.ย. 51กองกลางมารดาอ.เปรื่องบุญ จักกะพาก ถึงแก่แกรมฝ่ายบริหารเครือวัลย์19/11/2551เสร็จสิ้น  
83419/11/2551เข้าศธ0513.11404/031600389917 พ.ย. 51ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ขอความอนุเคราะห์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ในหน้า web มหาวิทยาลัย ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร19/11/2551เสร็จสิ้น  
83519/11/2551เข้าศธ0513.10503/23600387717 พ.ย. 51ภาควิชาปรัชญาและศาสนาขอพื้นที่ในเว็บไซต์เพิ่มฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ19/11/2551เสร็จสิ้น  
83619/11/2551เข้าศธ0513.135/210400389518 พ.ย. 51 สำนักหอสมุดขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร19/11/2551เสร็จสิ้น  
83719/11/2551เข้า-00389118 พ.ย. 51อาจารย์ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล อาจารย์ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ19/11/2551เสร็จสิ้น  
83819/11/2551เข้าศธ0513.11103/43900388918 พ.ย. 51คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รุ่นที่ 6ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร19/11/2551เสร็จสิ้น  
83919/11/2551เข้าศธ0513.10810/(พน)21400388418 พ.ย. 51โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขอความอนุเคราะห์เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ19/11/2551เสร็จสิ้น  
84019/11/2551เข้าชน.มก.018/51-5200387812 พ.ย. 51ชมรมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือขออนุเคราะห์ใช้สถานที่ อบก.ฝ่ายบริหารเครือวัลย์19/11/2551เสร็จสิ้น  
84119/11/2551เข้าศธ0513.40101/156200387114 พ.ย. 51งานประชาสัมพันธ์ วิทขาเขตสกลนครขอแก้ไขข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการผู้บริหาร ว.สกลนครฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร19/11/2551เสร็จสิ้น  
84220/11/2551เข้าศธ0513.11207/07100391929 ส.ค. 51ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขอรหัสผู้ใช้เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ20/11/2551เสร็จสิ้น  
84320/11/2551เข้าศธ0513.13801/089400391814 พ.ย. 51โครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษขอส่งแบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์20/11/2551เสร็จสิ้น  
84424/11/2551เข้าศธ0513.10301/312800393212 พ.ย. 51คณะบริหารธุรกิจขออนุมัติเข้าอบรมฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร24/11/2551เสร็จสิ้น  
84524/11/2551เข้าศธ0513.11102837900394720 พ.ย. 51คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าศึกษาฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร24/11/2551เสร็จสิ้น  
84624/11/2551เข้าศธ0513.10210/163700395221 พ.ย. 51ภาควิชาสัตวบาลขอแจ้งชื่อผู้รับผิดชอบระบบฐานข้อมูลประวัตินิสิตฝ่ายระบบสารสนเทศพิชญ์24/11/2551เสร็จสิ้น  
84724/11/2551เข้าศธ0513.14201/037500395321 พ.ย. 51สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร24/11/2551เสร็จสิ้น  
84824/11/2551เข้าศธ0513.11701/195600395521 พ.ย. 51ศูนย์การศึกษานานาชาติขออนุเคราะห์ขอเปิดบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์24/11/2551เสร็จสิ้น  
84924/11/2551เข้าศธ0513.11701/196300395621 พ.ย. 51ศูนย์การศึกษานาชาติขอให้โอนเงินค่าห้องพัก ส.ค. - ต.ค. 51ฝ่ายบริหารอรุณ24/11/2551เสร็จสิ้น  
85024/11/2551เข้าศธ0513.10105/401300384612 พ.ย. 51กองคลังขออนุเคราะห์จัดทำโปรแกรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวเงินรายได้ส่วนกลางฝ่ายระบบสารสนเทศพิชญ์24/11/2551เสร็จสิ้น  
85125/11/2551เข้าศธ0513.10902/11000396621 พ.ย. 51ภาควิชาการศึกษาการตรวจสอบผลการประมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิตฝ่ายระบบสารสนเทศพิชญ์25/11/2551เสร็จสิ้น  
85225/11/2551เข้าศธ0513.10904/15200396124 พ.ย. 51ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาขออนุเคราะห์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ฝ่ายบริหารเบญจวรรณ25/11/2551เสร็จสิ้นผอ.มอบพัสดุแจ้งต่อคุณเบ็ญจวรรณ  
85326/11/2551เข้าศธ0513.10201/403700399124 พ.ย. 51คณะเกษตรบิดา ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชซักดิ์พัฒนา ถึงแก่กรรมฝ่ายบริหารเครือวัลย์26/11/2551เสร็จสิ้น  
85426/11/2551เข้าศธ0513.20204/44100400324 พ.ย. 51ภาควิชาปฐพีวิทยาขอเพิ่มรายชื่อผู้ดูแล e-mailฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ26/11/2551เสร็จสิ้น  
85528/11/2551เข้าศธ0513.10108/ว14000401827 พ.ย. 51กองยานฯขอดับไฟฟ้าฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร28/11/2551เสร็จสิ้น30 พ.ย. 51  
85628/11/2551เข้าศธ0513.10108/ว14100401727 พ.ย. 51กองยานฯมาตรการรักษาความปลอดภัยฝ่ายบริหารเครือวัลย์28/11/2551เสร็จสิ้น  
85728/11/2551เข้าศธ0513.10107/138400401226 พ.ย. 51กองแผนงานการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน ปี 2553อื่นๆประดนเดช28/11/2551เสร็จสิ้น26 ธ.ค. 51  
85828/11/2551เข้าศธ0513.11701/198600401026 พ.ย. 51ศูนย์การศึกษานานาชาติขอส่งบุคลากรเข้าอบรมฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร28/11/2551เสร็จสิ้น  
85928/11/2551เข้าศธ0513.10808/199800400926 พ.ย. 51คณะวิศวกรรมศาสตร์ขออนุเคราะห์ใช้สถานที่ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร28/11/2551เสร็จสิ้น8 ธ.ค. 51  
86028/11/2551เข้าศธ0513.10109/ว037300400625 พ.ย. 51กองวิเทศสัมพันธ์ขออนุเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์ เดือนพ.ย. 51ฝ่ายบริหารเจน28/11/2551เสร็จสิ้น12 ธ.ค. 51  
86128/11/2551เข้าศธ0513.307/134400400525 พ.ย. 51วิทยาลัยพาณิชนานาชาติขอเพิ่มชื่อผู้ใช้ระบบงานบัญชี 3 มิติฝ่ายระบบสารสนเทศสุภิญญา28/11/2551เสร็จสิ้น  
86201/12/2551เข้าศธ0513.11004(คศสพ)/100403626 พ.ย. 51โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปลาย ปี 2551ฝ่ายบริหารจิตธนา01/12/2551เสร็จสิ้น  
86301/12/2551เข้าศธ0513.10101/131500403724 พ.ย. 51สำนักงานอธิการบดีการรายงานผลการดำเนินงานเรื่องแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดฝ่ายบริหารนฤมล01/12/2551เสร็จสิ้น  
86401/12/2551เข้าศธ0513.10817/244100403325 พ.ย. 51สถาบันค้นคว้าและพัฒนาฯ ทางอุตสาหกรรมขอ Password Homepage ใหม่ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ01/12/2551เสร็จสิ้น  
86501/12/2551เข้าศธ0513.10901/กง2300403128 พ.ย. 51 หัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะศึกษาศาสตร์ขอแปลงสัญญาณเทปวีดีโอเป็นแผ่นซีดีฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร01/12/2551เสร็จสิ้น  
86601/12/2551เข้าศธ0513.11704/199900402927 พ.ย. 51ศูนย์การศึกษานานาชาติบัญชี Account แบบกลุ่มฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ01/12/2551เสร็จสิ้น  
86701/12/2551เข้าศธ0513.12903/07600402514 พ.ย. 51สถานีวิจัยเขาหินซ้อนขอให้โอนเงินค่าใช้บริการรายเดือนสถานีวิจัยเขาหินซ้อนเข้าบัญชีธนาคารฝ่ายบริหารจิตธนา01/12/2551เสร็จสิ้น  
86802/12/2551เข้าศธ0513.12503/142500404426 พ.ย. 51สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงานฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ02/12/2551เสร็จสิ้น  
86902/12/2551เข้าศธ0513.10120/02810040521 ธ.ค. 51สำนักงานทรัพย์สินขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมจำหน่ายอาหารภาคค่ำฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร02/12/2551เสร็จสิ้น  
87002/12/2551เข้าศธ0513.10822/24300404626 พ.ย. 51โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติขอส่งรายชื่อเข้าอบรมฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร02/12/2551เสร็จสิ้น  
87109/12/2551เข้าสอ.มก.1132/25510040833 ธ.ค. 51สหกรณ์ออมทรัพย์ขออนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์ในการถ่ายทอดฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร09/12/2551เสร็จสิ้น12 ธ.ค. 51  
87209/12/2551เข้าศธ0513.10102/5210041108 ธ.ค. 51งานประชาสัมพันธ์ขออนุเคราะห์เผยแพร่โครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนวฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร09/12/2551เสร็จสิ้น  
87309/12/2551เข้าศธ0513.10117(1)/095/0041078 ธ.ค. 51ร้านพันธุ์ไม้ มก.ขออนุเคราะห์ลงประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร09/12/2551เสร็จสิ้น  
87409/12/2551เข้าศธ0513.10817/24710041053 ธ.ค. 51สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรมขอส่งแบบขอบัญชีเครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ09/12/2551เสร็จสิ้น  
87509/12/2551เข้าศธ0513.10909/4230041044 ธ.ค. 51โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.ขอจดทะเบียนชื่อโดเมนฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ09/12/2551เสร็จสิ้น  
87609/12/2551เข้าศธ0513.13001/10420041034 ธ.ค. 51สำนักการกีฬาขออนุเคราะห์ตรวจสอบระบบ Internetฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ09/12/2551เสร็จสิ้น  
87709/12/2551เข้าศธ0513.10107/14040041013 ธ.ค. 51กองแผนงานขออนุเคราะห์ข้อมูล ปี 2551ฝ่ายบริหารสุรินทร์09/12/2551เสร็จสิ้น+ การเงิน 14 ม.ค. 52  
87809/12/2551เข้าศธ0513.11301/77080040883 ธ.ค. 51คณะสัตวแพทยศาสตร์ขออนุมัติใช้พื้นที่เพื่อการจัดกิจกรรมในงานเกษตรแห่งชาติ ปี 2552ฝ่ายบริหารอำไพ09/12/2551เสร็จสิ้น5-7 ก.พ. 52 ให้แจ้งขัดข้อง  
87909/12/2551เข้ากห0612.5(1)/9980040853 ธ.ค. 51โรงเรียนนายเรืออากาศขออนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานฝ่ายบริหารจิตติมา09/12/2551เสร็จสิ้น23 ธ.ค. 51  
88009/12/2551เข้าสอ.มก.1132/25510040843 ธ.ค. 51สหกรณ์ออมทรัพย์ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร09/12/2551เสร็จสิ้น  
88111/12/2551เข้าศธ0513.10107/14070041394 ธ.ค. 51กองแผนงานขอข้อมูลผลการดำเนินงานในรอบปีที่ 2ฝ่ายบริหารมัณฑนา11/12/2551เสร็จสิ้น25 ก.พ. 52  
88211/12/2551เข้าศธ0513.21101/32250041379 ธ.ค. 51สำนักส่งเสริมฯขออนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมฝ่ายบริหารเครือวัลย์11/12/2551เสร็จสิ้น  
88311/12/2551เข้าศธ0513.10214/ว3860041359 ธ.ค. 51โครงการปริญญาโท สาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา คณะเกษตรขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร11/12/2551เสร็จสิ้น  
88411/12/2551เข้าศธ0513.21101/81650041308 ธ.ค.51สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมขออนุเคราะห์ Wireless Lanฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ11/12/2551เสร็จสิ้น  
88511/12/2551เข้าศธ0513.11507/10730041269 ธ.ค. 51โครงการสาขาการใช้ที่ดินขอ Account แบบกลุ่มฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์11/12/2551เสร็จสิ้น  
88611/12/2551เข้าศธ0513.11507/10680041258 ธ.ค. 51โครงการบัณฑิตฯ สาขาการใช้ที่ดินฯขอ Accountฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพวงทิพย์11/12/2551เสร็จสิ้น  
88711/12/2551เข้าสอซซ.0890/24080041224 ธ.ค. 51ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติขออนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลโครงการจุดเทียนถวายพระพรฯฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ11/12/2551เสร็จสิ้น4-12 ธ.ค. 51  
88811/12/2551เข้าศธ0513.10107/14240041098 ธ.ค. 51กองแผนงานขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทางไปศึกษาดูงานฝ่ายระบบสารสนเทศพิชญ์11/12/2551เสร็จสิ้น17-19 ธ.ค. 51  
88911/12/2551เข้าศธ0513.10803/8240040942 ธ.ค. 51ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขออนุญาตเก็บข้อมูลจราจรห้องคอมพิวเตอร์กลางของอาคาร KITS เพื่อประกอบการทำวิจัยอื่นๆอนันต์11/12/2551เสร็จสิ้นมอบหน.ฝ่ายบริการต่อ (16 ธ.ค. 51)  
89012/12/2551เข้าศธ0513.13001/105900415211 ธ.ค. 51สำนักการกีฬาขออนุเคราะห์เดินสาย LANฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ12/12/2551เสร็จสิ้น  
89115/12/2551เข้าศธ0513.11501/225600415711 ธ.ค. 51บัณฑิตวิทยาลัยขอส่งข้อมูล CARD_ID ของนิสิตฝ่ายระบบสารสนเทศพิชญ์15/12/2551เสร็จสิ้น  
89215/12/2551เข้าศธ0513.10106/186800415811 ธ.ค. 51กองบริการการศึกษาขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมเสวนาทางวิชาการฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร15/12/2551เสร็จสิ้น  
89315/12/2551เข้าศธ0513.10103/ว452700415911 ธ.ค. 51กองการเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2550 ส่วนที่ 2ฝ่ายบริหารนฤมล15/12/2551เสร็จสิ้น  
89415/12/2551เข้าศธ0513.10114/580041439 ธ.ค. 51ศูนย์ความร่วมมือทางวิชากายไทย-ฝรั่งเศสขอเพิ่มจำนวนอัตราของเครื่องคอมฯฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ15/12/2551เสร็จสิ้น  
89518/12/2551เข้า52059/255100418115 ธ.ค. 51ศูนย์หนังสือ มก.ขออนุเคราะห์ลงประชาสัมพันธ์ในเว็บฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร18/12/2551เสร็จสิ้น  
89618/12/2551เข้าศธ0513.11601/92000421217 ธ.ค. 51วิทยาลัยสิ่งแวดล้อมขออนุเคราะห์บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ18/12/2551เสร็จสิ้น  
89718/12/2551เข้าศธ0513.21401/24130042013 ธ.ค. 51สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสนขอให้แก้ไขชื่อและกำหนดรหัสหน่วยงาน 3 มิติฝ่ายระบบสารสนเทศสุภิญญา18/12/2551เสร็จสิ้น  
89818/12/2551เข้าศธ0513.10103/ว457700420016 ธ.ค. 51กองการเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือนำส่งเงินและข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบริหารจิตธนา18/12/2551เสร็จสิ้น30 ธ.ค. 51  
89918/12/2551เข้าศธ0513.14201/090300419915 ธ.ค. 51สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร18/12/2551เสร็จสิ้น  
90021/12/2551เข้าศธ0513.10109/ว051100423115 ธ.ค. 51กองวิเทศสัมพันธ์ขออนุเคราะห์ข้อมูลเดือน พ.ย.ฝ่ายบริหารเจน21/12/2551เสร็จสิ้น  
90121/12/2551เข้าศธ0513.10103/ว459700423217 ธ.ค. 51กองการเจ้าหน้าที่การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา ปี 2552ฝ่ายบริหารสุรินทร์21/12/2551เสร็จสิ้น9 กพ. 51  
90222/12/2551เข้าพร001/ว075400422031 ต.ค. 51สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติขออนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร22/12/2551เสร็จสิ้น  
90322/12/2551เข้าMIT00170/25510042349 ธ.ค. 51ซอฟต์แวร์วิลเลจเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนฯฝ่ายบริหารเบญจวรรณ22/12/2551เสร็จสิ้น  
90423/12/2551เข้าศธ0513.10117/108-5200426022 ธ.ค. 51ร้านพันธุ์ไม้ มก.ขออนุเคราะห์กำหนด IP Address ของเครื่องพิมพ์ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ23/12/2551เสร็จสิ้น  
90523/12/2551เข้าศธ 5405.3/771100426617 ธ.ค. 51สสวท.ขออนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์สอบการแข่งขันเขียนโปรแกรมออนไลน์ในระดับมัธยมศึกษา YTOPฝ่ายบริหารเบญจวรรณ23/12/2551เสร็จสิ้น5 ม.ค. 51  
90623/12/2551เข้าศธ 0513.10103/ว466500425522 ธ.ค. 51กองการเจ้าหน้าที่การขอพระราชทานเครื่องราชฯฝ่ายบริหารสุรินทร์23/12/2551เสร็จสิ้น2 ก.พ. 51  
90723/12/2551เข้าศธ0513.12201/148200425719 ธ.ค. 51ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ขอเพิ่มจำนวนสิทธิการลงทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ23/12/2551เสร็จสิ้น  
90823/12/2551เข้าศธ0513.135/225300425622 ธ.ค. 51สำนักหอสมุดขอรหัสใหม่บัญชีผู้ใช้เครือข่ายฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ23/12/2551เสร็จสิ้น  
90923/12/2551เข้าศธ0513.10510/44300425316 ธ.ค. 51ศูนย์ภาษาขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร23/12/2551เสร็จสิ้น  
91023/12/2551เข้าศธ0513.1010700423919 ธ.ค. 51กองแผนงานการส่งมอบกุญแจ งานปรับปรุงอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิตฝ่ายบริหารชิดชนก23/12/2551เสร็จสิ้น  
91126/12/2551เข้าศธ0513.10105/446000427918 ธ.ค. 51กองคลังตรวจสอบระบบการรับใบนำฝากเงินรายได้ ผ่าน 3 มิติฝ่ายระบบสารสนเทศสุภิญญา26/12/2551เสร็จสิ้น  
91226/12/2551เข้าศธ0513.10609/34700428324 ธ.ค. 51โครงการป.โท บริหารทรัยพากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมขออนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร26/12/2551เสร็จสิ้น  
91326/12/2551เข้าศธ0513.10908/ว196200427819 ธ.ค. 51โรงเรียนสาธิตสำรวจบุตรฝ่ายบริหารสุรินทร์26/12/2551เสร็จสิ้น30 ม.ค. 51  
91426/12/2551เข้าสอ.มก.1506/255100427322 ธ.ค. 51สหกรณ์ออมทรัพย์ไม่อนุมัติรับหน่วยงานเข้าเป็นสมาชิกฝ่ายบริหารสุรินทร์26/12/2551เสร็จสิ้น  
91526/12/2551เข้าศธ0513.112/166900425222 ธ.ค. 51คณะสังคมศาสตร์ขออนุเคราะห์เชื่อมต่อเครือข่ายนนทรีฝ่ายบริหารเกษม26/12/2551เสร็จสิ้น  
91630/12/2551เข้าศธ0513.10105/446300429918 ธ.ค. 51กองคลังตรวจสอบระบบการรับใบนำฝากเงินรายได้ ผ่าน 3 มิติฝ่ายระบบสารสนเทศพิชญ์30/12/2551เสร็จสิ้น  
91730/12/2551เข้าศธ0513.10106/197900430225 ธ.ค. 51กองบริการการศึกษาขอส่งเอกสารรายละเอียดห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ศร.1ฝ่ายบริหารเบญจวรรณ30/12/2551เสร็จสิ้น  
91830/12/2551เข้ากค0303/1463100430318 ธ.ค. 51กรมธนารักษ์ขออนุเคราะห์เผยแพร่และเชื่อมโยงเว็บไซต์ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร30/12/2551เสร็จสิ้น  
91930/12/2551เข้าศธ0513.12201/044300430624 ธ.ค. 51สถาบันอาหารขอเสนอชื่อผู้ดูแล e-mail address ของหน่ยงานฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมใจ30/12/2551เสร็จสิ้น  
92030/12/2551เข้าศธ0513.10107/150300430729 ธ.ค. 51กองแผนงงานขออนุเคราะห์ใช้ห้องฝึกอบรมเงินงบประมาณ ปี 2553ฝ่ายบริการและฝึกอบรมศศิธร30/12/2551เสร็จสิ้น8-9 ม.ค.52  
92130/12/2551เข้าศธ0513.10101/141900429325 ธ.ค. 51สนง.คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการเชิญรับฟังตรวจประเมินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2551ฝ่ายบริหารชิดชนก30/12/2551เสร็จสิ้นกับ พี่นฤมล 9 ม.ค. 52